Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 07- 2016. 05. 19

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.04.07.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 130.561 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 130.561. e Ft,

b) a kiadások összege 130.561. e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 96.830. e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 33.731. e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 98.043. e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 32.518. e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1)3 A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet alapján határozza meg.

(2)4 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3)5 Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4)6 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 4/a. és 4/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 5. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 0 eFt-os tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

3/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

3/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

3/c. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

4/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

4/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

5. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez
1

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2016. április 7. napjától

2

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2016. április 7. napjától

3

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. április 4. napjától

4

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. április 7. napjától

5

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. április 7. napjától

6

Módosította: 3/2016. (IV. 6.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. április 7. napjától