Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 15- 2017. 05. 29

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.12.15.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 137.146 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 137.146 e Ft,

b) a kiadások összege 137.146 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 92.577 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 8.717 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 35.852 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 102.067 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 33.838 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 1.241 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1)3 A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet alapján határozza meg.

(2)4 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3)5 Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4)6 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 4/a. és 4/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 5. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 0 eFt-os tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556 000

35 190 098

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 000

8 808 821

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398 000

14 398 047

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606 000

6 606 450

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

544 000

543 780

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 633 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053 000

37 690 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053 000

37 690 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318 000

8 717 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318 000

8 317 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873 000

14 772 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 929 000

12 828 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429 000

10 328 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

1 844 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

4 923 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 060 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 461 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

101 294 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

35 852 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 146 110

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 067 597

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

36 037 597

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 058 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

5 705 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 923 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

7 005 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

26 833 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 905 597

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 146 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

2. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556 000

35 190 098

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 000

8 808 821

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398 000

14 398 047

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606 000

6 606 450

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

544 000

543 780

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 633 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053 000

37 690 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053 000

37 690 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318 000

8 717 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318 000

8 317 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873 000

14 772 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 929 000

12 828 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429 000

10 328 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

1 844 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

4 923 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 060 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 461 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

101 294 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

35 852 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 146 110

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 067 597

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

36 037 597

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 058 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

5 705 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 923 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

7 005 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

26 833 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 905 597

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 146 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

3/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556 000

35 190 098

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 000

8 808 821

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398 000

14 398 047

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606 000

6 606 450

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

544 000

543 780

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 633 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053 000

37 690 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053 000

37 690 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318 000

8 717 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318 000

8 317 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873 000

14 772 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 929 000

12 828 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429 000

10 328 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

1 844 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

4 923 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 060 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 461 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

101 294 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

35 852 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 146 110

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 067 597

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

36 037 597

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 058 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

5 705 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 923 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

7 005 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

26 833 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 905 597

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 146 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

3/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

3/c. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

4/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 556 000

35 190 098

Személyi juttatások

35 837 000

36 037 597

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 053 000

37 690 545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

38 945 000

41 058 106

4.

Közhatalmi bevételek

11 873 000

14 772 716

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

5 705 000

5.

Működési bevételek

4 923 000

4 923 000

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

400 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

85 405 000

92 976 359

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

96 216 000

102 067 597

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

9 598 000

10 331 751

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 598 000

10 331 751

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1 240 513

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

9 598 000

10 331 751

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 240 513

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

95 003 000

103 308 110

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216 000

103 308 110

21.

Költségvetési hiány:

10 811 000

9 091 238

Költségvetési többlet:

-

-

22.

Tárgyévi hiány:

1 213 000

-

Tárgyévi többlet:

-

-

4/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 318 000

8 317 641

Beruházások

7 005 000

7 005 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

25 513 000

26 833 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 718 000

8 317 641

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

32 518 000

33 838 000

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

25 013 000

25 520 359

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 013 000

25 520 359

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

25 013 000

25 520 359

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

33 731 000

33 838 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518 000

33 838 000

22.

Költségvetési hiány:

23 800 000

25 520 359

Költségvetési többlet:

-

-

23.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

5. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

11 773 000

12 928 716

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

0

0

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

11 773 000

12 928 716

Saját bevételek 50%-a

5 886 500

6 464 358

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

5 886 500

6 464 358

1

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

2

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

3

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

4

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

5

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától

6

Módosította: 14/2016. (XII. 14.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. december 15. napjától