Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016 (XII.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 12. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény. 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Szabadszentkirály község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó (háziorvosi, fogorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2.§


A felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek teljes közigazgatási területe alkotja. A felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi alapellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.


3.§


Az önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást egészségügyi ellátási szerződés keretében látja el.


4.§


A védőnői körzetet Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény községek teljes közigazgatási területe alkotja.


5.§


A területi fogászati és iskola fogászati körzetet Aranyosgadány, Bicsérd, Boda, Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota, Velény és Zók községek teljes közigazgatási területe alkotja.  Az önkormányzat a fogorvosi alapellátást feladat-ellátási szerződés útján látja el. A fogászati ügyeletet a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika látja el.


6.§


Az iskola-egészségügyi alapellátási körzetet a Szentlőrinci Általános Iskola Szabadszentkirályi Általános Iskola Tagintézménye és a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája alkotja.  Az önkormányzat az oktatási-nevelési intézményekben az iskola egészségügyi alapellátást feladat-ellátási szerződés útján látja el. 
7.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Hatályát veszti a háziorvosi körzet megállapításáról szóló 5/2004. (IV.15.) rendelet.
Szabadszentkirály, 2016. december 21.         Almás Roland                                                                                      Beák Laura

          polgármester                                                                                            jegyző
Kihirdetve: 2016. december 30.                                                                                                                      Beák Laura

                                                                                                                        jegyző