Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 07- 2016. 04. 07

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 130.561 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

  1. a bevételek összege                                         130.561. e Ft,
  2. a kiadások összege                                         130.561. e Ft,
  3. a hiány összege                                                          0 e Ft.


2.§


A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§ A képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:


  1. a működési bevételeket                               96.830. e Ft-ban,

      a felhalmozási bevételeket                         33.731. e Ft-ban,


b)   a működési kiadásokat                                98.043. e Ft-ban,

      a felhalmozási kiadásokat                           32.518. e Ft-ban hagyja jóvá.


3.§


  1. A képviselő-testület a rendelet 4.§ (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.


  1. A képviselő-testület a rendelet 4.§ (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.


  1. A képviselő-testület a rendelet 4.§ (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.


  1. A képviselő-testület a rendelet 4.§ (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.


4.§  1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szabadszentkirály, 2016. március 23.

     Almás Roland                                                                                          Beák Laura

      polgármester                                                                                               jegyző

Kihirdetve 2016. április 6.

                                                                                                                                                                                 Beák Laura

                                                                                                                           jegyző