Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról" szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2)  A képviselő-testület lakásfenntartási hozzájárulásban részesíti azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem

       a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

       b) egyedül élő esetén 200%-át,

       és a háztartás tagjainak nincs vagyona.


2.§

A Rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A lakásfenntartási hozzájárulás egy hónapra jutó összege 3.000.-Ft.


3.§

A Rendelet 11.§ az alábbi d) ponttal egészül ki:


d)   beiskolázási támogatás


4.§


A Rendelet az alábbi 15/A §-al egészül ki:

(1) A képviselő-testület jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási támogatásban részesíti azt a szülőt, törvényes képviselőt, akinek gyermeke nappali rendszerű oktatás keretében általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat.

(2) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 15 napjáig kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell e rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl a tárgyév szeptemberében kiállított iskolalátogatási igazolást.

(3) A beiskolázási támogatás összege:

a) általános iskolai tanuló esetén 5.000 Ft.

b) középiskolai tanuló esetén 8.000.-Ft.

(4) A beiskolázási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.5.§


A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Tűzifa támogatásban részesülhet az a személy,

      a)   akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b)   egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

6.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. március 23.


    Almás Roland                                                                                           Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2016. március 31.
                                                                                                                                  Beák Laura

     jegyző