Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 05. 20

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.20.

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.7.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 131.802 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 131.802 e Ft,

b) a kiadások összege 131.802 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 87.232 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 8.718 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 35.852 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 98.043 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 32.518 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 1.241 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.

4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556

33 383

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808

8 808

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398

14 398

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606

6 606

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

544

544

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 827

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053

37 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053

37 053

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318

8 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318

8 318

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873

11 873

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

11 773

11 773

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500

2 500

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429

7 429

4.2.

Gépjárműadó

1 844

1 844

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923

4 923

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600

600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50

50

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060

1 060

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742

1 742

5.5.

Ellátási díjak

1 461

1 461

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400

400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400

400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123

95 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611

35 852

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611

35 852

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611

35 852

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734

131 802

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216

98 043

1.1.

Személyi juttatások

35 837

35 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511

6 511

1.3.

Dologi kiadások

38 945

37 872

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067

5 067

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856

12 756

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

441

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606

11 065

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250

1 250

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518

32 518

2.1.

Beruházások

7 005

7 005

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513

25 513

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734

130 561

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 241

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734

131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556

33 383

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808

8 808

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398

14 398

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606

6 606

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása

544

544

1.6.

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 827

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053

37 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053

37 053

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318

8 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318

8 318

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873

11 873

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

11 773

11 773

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500

2 500

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429

7 429

4.2.

Gépjárműadó

1 844

1 844

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923

4 923

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600

600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50

50

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060

1 060

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742

1 742

5.5.

Ellátási díjak

1 461

1 461

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400

400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400

400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123

95 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611

35 852

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611

35 852

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611

35 852

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734

131 802

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216

98 043

1.1.

Személyi juttatások

35 837

35 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511

6 511

1.3.

Dologi kiadások

38 945

37 872

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067

5 067

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856

12 756

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

441

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606

11 065

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250

1 250

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518

32 518

2.1.

Beruházások

7 005

7 005

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513

25 513

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734

130 561

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 241

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734

131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megne-vezés

Önkormányzat

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 556

33 383

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808

8 808

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

14 398

14 398

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 606

6 606

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása

544

544

1.6.

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 827

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 053

37 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 053

37 053

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 318

8 318

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 318

8 318

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 873

11 873

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

11 773

11 773

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500

2 500

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 429

7 429

4.2.

Gépjárműadó

1 844

1 844

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923

4 923

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600

600

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50

50

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060

1 060

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742

1 742

5.5.

Ellátási díjak

1 461

1 461

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10

10

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400

400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400

400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123

95 950

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611

35 852

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611

35 852

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611

35 852

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734

131 802

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216

98 043

1.1.

Személyi juttatások

35 837

35 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511

6 511

1.3.

Dologi kiadások

38 945

37 872

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067

5 067

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856

12 756

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

441

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606

11 065

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250

1 250

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518

32 518

2.1.

Beruházások

7 005

7 005

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513

25 513

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734

130 561

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 241

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734

131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

31

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 556

33 383

Személyi juttatások

35 837

35 837

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 053

37 053

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511

6 511

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

38 945

37 872

4.

Közhatalmi bevételek

11 873

11 873

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067

5 067

5.

Működési bevételek

4 923

4 923

Egyéb működési célú kiadások

9 856

12 756

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

85 405

87 232

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

96 216

98 043

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

9 598

10 839

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 598

10 839

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1 241

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

9 598

10 839

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 241

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

95 003

98 071

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216

99 284

21.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

22.

Tárgyévi hiány:

1 213

1 213

Tárgyévi többlet:

-

-

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 318

8 318

Beruházások

7 005

7 005

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

25 513

25 513

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400

400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 718

8 718

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

32 518

32 518

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

25 013

25 013

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 013

25 013

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

25 013

25 013

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

33 731

33 731

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518

32 518

22.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

23.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 21. napjával.