Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (VI.27.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2016. 06. 27

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk, (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodására terjed ki.


2. §


 1. A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ra figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
 2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


3. §


(1) Az Önkormányzat a házipénztári forgalom lebonyolítására, készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében, készpénzt vehet fel a bankszámlájáról.

(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza.


4. §


 1. Az Önkormányzat házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
  1. Személyi juttatások kiadásai:

      aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

      ab) fizetési előleg

      ac) eseti megbízási díj, tiszteletdíj,

      ad) közlekedési költségtérítés

      ae) reprezentáció.

 1. Dologi kiadások:

ba) irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány,

bb) hajtó- és kenőanyag,

bc) egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés,

bd) karbantartás, kisjavítás,

be) egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,

bf) díjak, egyéb befizetések,

bg) egyéb különféle dologi kiadások. 1. Ellátottak egyéb pénzbeli jutatásai;
 2. Megállapodás alapján egyéb működési célú támogatások;
 3. Kis értékű egyéb gép, berendezés felszerelés.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben 200.000 Ft. egyedi értékhatárig történhet kifizetés a házipénztárból.
 2. Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően, valamint a (2) bekezdésben megállapított értékhatár felett a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.


5. §


 1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. június 15.

  Almás Roland                                                                                 Beák Laura

   polgármester                                                                                     jegyző
Kihirdetve: 2016. június 27.
Beák Laura

   jegyző