Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XI.9.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

Hatályos: 2017. 11. 10- 2019. 05. 29

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/B. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Fejezet

    Általános rendelkezések

 1. A rendelet célja
 1. §

A rendelet célja a település építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésével kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembe vételével - a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet, a településkép esztétikus kialakítása.

 1. A rendelet hatálya
 1. §
 1. A rendeletet hatálya Szabadszentkirály község teljes közigazgatási területére terjed ki.
 2. E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre kell alkalmazni.
 3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.


 1. Értelmező rendelkezések
 1. §

A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések:

 1.             reklámtábla,
 2.             óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
 3.             hirdetőtábla,
 4.             reklámcélú építési védőháló, molinó,
 5. cégér,
 6.             hirdetőoszlop,
 7. citylight berendezés,
 8. reklámkorlát.
 1. Fejezet


A településképi bejelentési eljárás

 1. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
 1. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


 1. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
 1. §
 1. A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.
 2. A kérelmet a polgármesterhez a Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1. mellékletét képező kérelem benyújtásával.
 3. A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
 4. A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
 5. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését – amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában –az önkormányzati főépítész készíti elő.
 6. A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes.
 7. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen a Képviselő-testületnél lehet fellebbezéssel élni.


 1. A településképi bejelentés elbírásának szempontjai
 1. §
 1. A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.
 2. A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.
 1.  Fejezet

A településképi kötelezési eljárás

 1. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek
 1. §
 1. A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:
 1. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 2. a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,
 3. a településképi bejelentés elmulasztása esetén.
 1. A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.
 1. A településképi kötelezési eljárás lefolytatása
 1. §
 1. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, az önkormányzati főépítész                  – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester –kezdeményezésre.
 2. A polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester – készíti elő.
 4. A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.


 1. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke
 1. §
 1. A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható.
 2. A bírságot a polgármester jogosult kiszabni.
 3. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható. 1.  Fejezet

Záró rendelkezések

 1. §
 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző, a helyben szokásos módon gondoskodik.Szabadszentkirály, 2017. október 30.

                                                 Almás Roland                                                  Beák Laura

                           polgármester                                                         jegyző
Kihirdetve: 2017. november 9.


                                                                                                      Beák Laura

                                                                                                          jegyző

 1. számú melléklet a 10/2017 (XI.9.) önkormányzati rendelethez                        Szabadszentkirály Község Polgármestere 

Szabadszentkirály

Petőfi Sándor utca 90.

7 9 5 1

K É R E L E M

településképi bejelentés tudomásul vételéhez


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

   ….……………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………...

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

……………...................................................................................................................................

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

.......................................................................................................................................................

4. Az ingatlan adatai:

    A telek HÉSZ szerinti építési övezeti besorolása: …………………..………………………


5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

…………………………………………………………………………………………………


6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..  

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció                                                                ………. pld

építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd)                      ..……….db

egyéb szakhatósági állásfoglalás                                                                        ………. pld

egyéb okirat……………………………………………………………………………………


Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek. Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap

        


....................................................................

     kérelmező aláírása