Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 29- 2017. 05. 29

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2017.05.29.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.7.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 137.223.333 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 137.223.333 Ft,

b) a kiadások összege 137.223.333 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 94.373.582 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 6.217.641 Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 36.632.110 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 102.144.820 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 33.838.000 Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 1.240.513 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.

(6) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.

4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 557 098

35 267 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 821

8 808 821

1.2.

Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok

6 606 450

6 606 450

1.3.

Gyermekétkeztetési támogatás

14 398 047

13 508 050

1.4.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatás

543 780

497 610

1.5.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 646 390

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 052 545

35 540 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 052 545

35 540 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 717 641

6 217 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 317 641

5 817 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 872 716

17 452 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 928 716

15 088 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 780 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 428 716

12 308 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

2 094 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

270 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

5 733 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

90 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 390 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 301 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

260 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

340 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

380 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

380 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

100 591 223

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

780 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

780 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

36 632 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 223 333

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 144 820

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 623 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 550 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

8 287 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

25 551 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 982 820

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 223 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

26

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 557 098

35 267 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 821

8 808 821

1.2.

Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok

6 606 450

6 606 450

1.3.

Gyermekétkeztetési támogatás

14 398 047

13 508 050

1.4.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

543 780

497 610

1.5.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 646 390

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 052 545

35 540 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 052 545

35 540 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 717 641

6 217 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 317 641

5 817 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 872 716

17 452 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 928 716

15 088 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 780 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 428 716

12 308 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

2 094 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

270 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

5 733 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

90 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 390 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 301 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

260 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

340 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

380 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

380 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

100 591 223

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

780 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

780 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

36 632 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 223 333

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 144 820

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 623 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 550 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

8 287 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

25 551 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 982 820

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 223 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

26

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított ei.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 557 098

35 267 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 821

8 808 821

1.2.

Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok

6 606 450

6 606 450

1.3.

Gyermekétkeztetési támogatás

14 398 047

13 508 050

1.4.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

543 780

497 610

1.5.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 646 390

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 052 545

35 540 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 052 545

35 540 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 717 641

6 217 641

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 317 641

5 817 641

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 872 716

17 452 716

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 928 716

15 088 716

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 780 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 428 716

12 308 716

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

2 094 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

270 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

5 733 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

90 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 390 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 301 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

260 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

340 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

380 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

380 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

100 591 223

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

780 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

780 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

36 632 110

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 223 333

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 144 820

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 623 590

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 550 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

2.1.

Beruházások

7 005 000

8 287 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

25 551 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 982 820

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 223 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

26

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított ei.

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított ei.

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 557 098

35 267 321

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 052 545

35 540 545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

4.

Közhatalmi bevételek

11 872 716

17 452 716

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

5.

Működési bevételek

4 923 000

5 733 000

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

380 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

85 405 359

94 373 582

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

96 216 000

102 144 820

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

10 810 641

8 231 751

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 810 641

8 231 751

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

ÁHT belüli megelőlegezés

780 000

ÁHT belüli megelőlegezés

1 240 513

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

10 810 641

9 011 751

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 240 513

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216 000

103 385 333

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216 000

103 385 333

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Egyéb felhalmozási kiadások

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 717 641

6 217 641

Beruházások

7 005 000

8 287 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

25 513 000

25 551 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 717 641

6 217 641

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

32 518 000

33 838 000

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

23 800 359

27 620 359

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 800 359

27 620 359

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

23 800 359

27 620 359

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518 000

33 838 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518 000

33 838 000

6. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

9 928 716

15 088 716

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

0

0

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

100 000

270 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

10 028 716

15 358 716

Saját bevételek 50%-a

5 014 358

7 679 358

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

5 014 358

7 679 358

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 30. napjával.