Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 29

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017.05.29.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 136.372.348 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 126.272.368 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 10.099.980 Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 7.390.603 Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.709.377 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 93.563.971 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 6.181.786 Ft-ban,
a finanszírozás bevételei 36.626.591 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 92.494.743 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 32.537.112 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások 1.240.513 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 557 098

35 267 321

35 267 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 808 821

8 808 821

8 808 821

1.2.

Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok

6 606 450

6 606 450

6 606 450

1.3.

Gyermekétkeztetési támogatás

14 398 047

13 508 050

13 508 050

1.4.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatás

543 780

497 610

497 610

1.5.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 646 390

4 646 390

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

37 052 545

35 540 545

35 335 698

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

37 052 545

35 540 545

35 335 698

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 717 641

6 217 641

6 181 786

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

400 000

400 000

400 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 317 641

5 817 641

5 781 786

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 872 716

17 452 716

17 420 369

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 928 716

15 088 716

15 074 835

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 780 000

2 771 378

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 428 716

12 308 716

12 303 457

4.2.

Gépjárműadó

1 844 000

2 094 000

2 084 254

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

270 000

261 280

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 923 000

5 733 000

5 165 583

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

600 000

398 645

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

90 000

87 250

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 060 000

1 390 000

1 383 298

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 742 000

1 742 000

1 672 853

5.5.

Ellátási díjak

1 461 000

1 301 000

1 053 335

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

3 754

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

260 000

259 634

5.11.

Egyéb működési bevételek

340 000

306 814

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

380 000

375 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

380 000

375 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 123 000

100 591 223

99 745 757

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 611 000

35 852 110

35 852 110

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 611 000

35 852 110

35 852 110

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

780 000

774 481

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

780 000

774 481

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

34 611 000

36 632 110

36 626 591

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

128 734 000

137 223 333

136 372 348

2. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

96 216 000

102 144 820

92 494 743

1.1.

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

32 326 729

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

6 115 854

1.3.

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

39 206 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

6 396 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

8 449 862

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

582 304

582 304

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 606 000

10 623 590

6 717 558

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

1 550 000

1 150 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

32 518 000

33 838 000

32 537 112

2.1.

Beruházások

7 005 000

8 287 000

7 235 711

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 513 000

25 551 000

25 301 401

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 734 000

135 982 820

125 031 855

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 240 513

1 240 513

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 513

1 240 513

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 240 513

1 240 513

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

128 734 000

137 223 333

126 272 368

3. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi létszám keret

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

28

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

26

26

4/a. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 557 098

35 267 321

35 267 321

Személyi juttatások

35 837 000

34 281 168

32 326 729

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 052 545

35 540 545

35 335 698

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 511 000

6 511 000

6 115 854

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

38 945 000

41 878 106

39 206 048

4.

Közhatalmi bevételek

11 872 716

17 452 716

17 420 369

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 067 000

6 718 652

6 396 250

5.

Működési bevételek

4 923 000

5 733 000

5 165 583

Egyéb működési célú kiadások

9 856 000

12 755 894

8 449 862

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

380 000

375 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

85 405 359

94 373 582

93 563 971

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

96 216 000

102 144 820

92 494 743

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

10 810 641

8 231 751

9 496 784

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 810 641

8 231 751

9 496 784

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

ÁHT belüli megelőlegezés

780 000

774 481

ÁHT belüli megelőlegezés

1 240 513

1 240 513

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

10 810 641

9 011 751

10 271 265

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 240 513

1 240 513

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216 000

103 385 333

103 835 236

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

96 216 000

103 385 333

93 735 256

4/b. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 717 641

6 217 641

6 181 786

Beruházások

7 005 000

8 287 000

7 235 711

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

25 513 000

25 551 000

25 301 401

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 717 641

6 217 641

6 181 786

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

32 518 000

33 838 000

32 537 112

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

23 800 359

27 620 359

26 355 326

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 800 359

27 620 359

26 355 326

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

23 800 359

27 620 359

26 355 326

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518 000

33 838 000

32 537 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

32 518 000

33 838 000

32 537 112