Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 30

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.05.30.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 81.387.972 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 81.387.972 Ft,

b) a kiadások összege 81.387.972 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 65.783.131 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 5.504.861 Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 10.099.980 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 74.225.980 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 6.387.511 Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 774.481 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.

4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 429 022

21 429 022

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 751 322

10 751 322

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 410 700

7 410 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 067 000

2 067 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 199 250

28 464 367

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 199 250

28 464 367

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 504 861

5 504 861

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 504 861

5 504 861

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 066 242

13 066 242

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

10 896 242

10 896 242

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 820 000

2 820 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 076 242

8 076 242

4.2.

Gépjárműadó

2 120 000

2 120 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 823 500

2 823 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

400 000

400 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

1 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 059 500

1 059 500

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 000

4 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

69 022 875

71 287 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 099 980

10 099 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 099 980

10 099 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 099 980

10 099 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79 122 855

81 387 972

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

71 960 863

74 225 980

1.1.

Személyi juttatások

28 000 887

29 920 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 505 590

1.3.

Dologi kiadások

24 690 975

24 807 126

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 706 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 285 797

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

489 600

485 610

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 600 187

5 600 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 387 511

6 387 511

2.1.

Beruházások

5 695 361

5 695 361

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

692 150

692 150

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

78 348 374

80 613 491

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

774 481

774 481

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

774 481

774 481

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

774 481

774 481

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79 122 855

81 387 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

23

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

21

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 429 022

21 429 022

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 751 322

10 751 322

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 410 700

7 410 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása

1.6.

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 067 000

2 067 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 199 250

28 464 367

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 199 250

28 464 367

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 504 861

5 504 861

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 504 861

5 504 861

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 066 242

13 066 242

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

10 896 242

10 896 242

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 820 000

2 820 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 076 242

8 076 242

4.2.

Gépjárműadó

2 120 000

2 120 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 823 500

2 823 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

400 000

400 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

1 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 059 500

1 059 500

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 000

4 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

69 022 875

71 287 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 099 980

10 099 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 099 980

10 099 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 099 980

10 099 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79 122 855

81 387 972

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

71 960 863

74 225 980

1.1.

Személyi juttatások

28 000 887

29 920 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 505 590

1.3.

Dologi kiadások

24 690 975

24 807 126

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 706 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 285 797

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

489 600

485 610

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 600 187

5 600 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 387 511

6 387 511

2.1.

Beruházások

5 695 361

5 695 361

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

692 150

692 150

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

78 348 374

80 613 491

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

774 481

774 481

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

774 481

774 481

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

774 481

774 481

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79 122 855

81 387 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

23

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

21

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 429 022

21 429 022

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 751 322

10 751 322

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 410 700

7 410 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása

1.6.

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 067 000

2 067 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 199 250

28 464 367

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 199 250

28 464 367

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 504 861

5 504 861

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 504 861

5 504 861

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 066 242

13 066 242

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

10 896 242

10 896 242

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 820 000

2 820 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 076 242

8 076 242

4.2.

Gépjárműadó

2 120 000

2 120 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 823 500

2 823 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

400 000

400 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

1 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 059 500

1 059 500

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 000

4 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

69 022 875

71 287 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 099 980

10 099 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 099 980

10 099 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 099 980

10 099 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79 122 855

81 387 972

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

71 960 863

74 225 980

1.1.

Személyi juttatások

28 000 887

29 920 667

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 505 590

1.3.

Dologi kiadások

24 690 975

24 807 126

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 706 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 285 797

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

489 600

485 610

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 600 187

5 600 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 387 511

6 387 511

2.1.

Beruházások

5 695 361

5 695 361

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

692 150

692 150

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

78 348 374

80 613 491

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

774 481

774 481

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

774 481

774 481

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

774 481

774 481

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79 122 855

81 387 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

23

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

21

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 429 022

21 429 022

Személyi juttatások

28 000 887

29 920 667

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 199 250

28 464 367

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 505 590

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

24 690 975

24 807 126

4.

Közhatalmi bevételek

13 066 242

13 066 242

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 706 800

5.

Működési bevételek

2 823 500

2 823 500

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 285 797

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

63 518 014

65 783 131

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

71 960 863

74 225 980

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

9 217 330

9 217 330

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 217 330

9 217 330

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

774 481

774 481

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

9 217 330

9 217 330

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

774 481

774 481

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

72 735 344

75 000 461

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

72 735 344

75 000 461

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 504 861

5 504 861

Beruházások

5 695 361

5 695 361

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

692 150

692 150

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

5 504 861

5 504 861

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

6 387 511

6 387 511

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

882 650

882 650

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

882 650

882 650

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

882 650

882 650

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

6 387 511

6 387 511

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

6 387 511

6 387 511

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 31. napjával.