Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VI.26.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 27

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében, a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6.§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 29.§-ban meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


(1) Szabadszentkirály Község Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretében, az EljR. és e rendelet alapján megalkotott partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

      (2)  E rendelet hatálya Szabadszentkirály község közigazgatási területére terjed ki.

       (3)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a) Szabadszentkirály településen bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

b) Szabadszentkirály településen ingatlannal, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) Szabadszentkirály község közigazgatási területén működő érdekképviseleti és civil szervezetek,

     d) Szabadszentkirály településen működő egyházi jogi személy.


A partnerekkel történő egyeztetés szabályai


2.§


 1.  A véleményezési eljárás során a partnerek tájékoztatási formáját az EljR. alapján a rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során az EljR. 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás véleményezési módjáról és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során az EljR. 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.


(4) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételt tehetnek az alábbi módokon:

a) postai úton a tájékoztatóban meghatározott címre,

b) elektronikus levélben a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.

(5) A lakossági fórum tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, amely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


Javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele


3.§


(1) A határidőben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, az EljR-ben rögzített szabályok szerint történik.

(2)  A beérkezett véleményekről, javaslatokról készült összefoglaló és annak elfogadásáról szóló határozat a település valamint a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kerül kihirdetésre.  

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követő 15 napon belül közzé kell tenni a település, valamint a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján.


Záró rendelkezések


4.§


 1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabadszentkirály, 2017. június 19.             Almás Roland                                                                                Beák Laura

              polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetve: 2017. június 26.


          Beák Laura

              jegyző 1. sz. függelék a 6/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelethez


A partnerek minimális tájékoztatási formája

(EljR 29.§ és 29/A.§ alapján)
ELJÁRÁS TÍPUSA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

MÓDJA

ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA

(MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítása


 • közterületi hirdetőfelület


Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

készítése, módosítása

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

Településképi Rendelet

készítése, módosítása


Településrendezési Eszközök

(TRE)


 • Településszerkezeti Terv (TSZT),
 • Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)


teljes eljárás

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

egyszerűsített eljárás

tárgyalásos eljárás

 • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

vagy   

 • Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított

területen megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos eljárás

 • kihirdetett vészhelyzet esetén


 • közterületi hirdetőfelület


állami főépítészi eljárás