Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 09. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.09.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata képviselő-testülete „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a következő c)-d) ponttal egészül ki:

c) tanulói bérlettérítés támogatást,

d) gyermekétkezési támogatást.

2. § A Rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

Tanulói bérlettérítési támogatás

10/A. § (1) A képviselő-testület tanulói bérlettérítési támogatást állapít meg annak a Szabadszentkirályon állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulónak vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatónak,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő, vagy a nagykorú tanuló/hallgató nyújthatja be a tanév folyamán. A kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a támogatással érintett időszakra vonatkozó iskolalátogatási igazolást.

(3) A támogatás mértéke a mindenkori havi tanulói bérlet összege. A támogatás keretében havonta egy távolsági tanulói bérlet számolható el.

(4) A tanulói bérlettérítési támogatás folyósítása a tanuló/hallgató nevére kiállított számla benyújtását követő 15 napon belül, az önkormányzat házi pénztárból történő közvetlen kifizetés útján történik.

(5) Meg kell szüntetni a tanulói bérlettérítési támogatást, ha a tanuló/hallgató

a) középiskolai tanulmányait befejezte,

b) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányait befejezte,

c) az (1) bekezdésben foglalt együttes jogosultsági feltételek nem állnak fenn,

d) törvényes képviselője vagy tanuló/hallgató azt kérelmezi.

(6) A tanulói bérlettérítési támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

3. § A Rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:

Gyermekétkezési támogatás

10/B. § (1) Gyermekétkezési támogatásra jogosult az a gyermek, aki Szabadszentkirály közigazgatási területén működtetett óvodába jár, vagy általános iskolában tanul, normatív kedvezményben nem részesül, étkezési térítési díj hátralékkal nem rendelkezik és

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(2) A gyermekétkeztetési támogatás a kérelem benyújtásával érintett nevelési, oktatási év végéig állapítható meg. Mértéke igénybe vett étkezésenként a mindenkori napi étkezési térítési díj összege.

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a gyermekre vonatkozó, a nevelési, oktatási intézmény által kiadott igazolást arról, a gyermek az intézménybe be van íratva és oda rendszeresen jár.

(4) Meg kell szüntetni az étkezési támogatást, ha

a) a jogosult gyermek normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot,

b) az (1) bekezdésben foglalt együttes jogosultsági feltételek nem állnak fenn,

c) a törvényes képviselő azt kérelmezi.

(5) Az étkezési támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

4. § A Rendelet 11. §-a következő e) ponttal egészül ki:

e) gyermekszületési támogatást

5. § A Rendelet a következő 15/B. §-sal egészül ki:

Gyermekszületési támogatás

15/B. § (1) A képviselő-testület jövedelemre tekintet nélkül egyszeri, 30.000 Ft összegű gyermekszületési támogatásban részesíti a gyermek törvényes képviselőjét.

(2) Gyermekszületési támogatás iránti kérelmet 2017. január 1. és március 31. napja között született gyermekekre 2017. szeptember 30. napjáig, a március 31. után született gyermekek esetében pedig a szülést követő 6 hónapon belül a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidejűleg kell előterjeszteni.

(3) A gyermekszületési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

6. § A Rendelet az 1. számú függelékkel egészül ki.

7. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A 5. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 7/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Az étkeztetés intézményi térítési díja
370 Ft/nap
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.