Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 268 517 994 Ft,

aa) működési bevételek: 107 441 459 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 155 661 852 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 5 414 683 Ft.

b) a kiadások fő összege:268 517 994 Ft,

ba) működési kiadások: 110 734 117 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 156 792 852 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 991 025 Ft.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének összes bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 775 612

26 380 852

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 245

13 309 072

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 196 540

9 196 540

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 927 827

1 401 480

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 760

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 598 284

59 626 092

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 598 284

59 626 092

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

155 661 852

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

155 661 852

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 850 000

13 850 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 800 000

13 800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 584 515

7 584 515

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 973 955

4 973 955

5.5.

Ellátási díjak

1 660 560

1 660 560

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 808 411

263 103 311

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 011 516

5 414 683

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 011 516

5 414 683

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 011 516

5 414 683

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

80 819 927

268 517 994

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 951 902

110 734 117

1.1.

Személyi juttatások

28 781 830

35 224 976

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 328 378

4 501 933

1.3.

Dologi kiadások

28 362 300

55 153 720

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 181 571

3 181 571

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 294 084

11 299 493

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 294 084

11 095 866

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 003 739

1 372 424

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

3 003 739

1 372 424

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

877 000

156 792 852

2.1.

Beruházások

877 000

1 131 000

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

155 661 852

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

79 828 902

267 526 969

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

991 025

991 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

991 025

991 025

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

991 025

991 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

80 819 927

268 517 994

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-15 020 491

-4 423 658

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

15 020 491

4 423 658

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 775 612

26 380 852

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 245

13 309 042

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 196 540

9 196 540

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 927 827

1 401 480

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 760

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 598 284

59 626 092

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 598 284

59 626 092

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

155 661 852

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

155 661 852

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 850 000

13 850 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 800 000

13 800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 584 515

7 584 515

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 973 955

4 973 955

5.5.

Ellátási díjak

1 660 560

1 660 560

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 808 411

26 310 311

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 011 516

5 414 683

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 011 516

5 414 683

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 011 516

5 414 683

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

80 819 927

268 517 994

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 951 956

110 734 117

1.1.

Személyi juttatások

28 781 830

35 224 976

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 328 378

4 501 933

1.3.

Dologi kiadások

28 362 300

55 153 720

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 181 571

3 181 571

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 294 084

11 299 493

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 294 084

11 299 493

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 003 793

1 372 424

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

3 003 739

1 372 424

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

877 000

156 792 852

2.1.

Beruházások

877 000

1 131 000

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

155 661 852

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

334 210

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

79 828 902

267 526 969

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

991 025

991 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

991 025

991 025

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

991 025

991 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

80 819 927

268 517 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 775 612

26 380 852

Személyi juttatások

28 781 830

35 224 976

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 598 284

59 626 092

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 328 378

4 501 933

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

28 362 300

55 153 720

4.

Közhatalmi bevételek

13 850 000

13 850 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 181 571

3 181 571

5.

Működési bevételek

7 584 515

7 584 515

Egyéb működési célú kiadások

12 294 084

11 299 493

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

3 003 739

1 372 424

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

64 808 411

107 441 459

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

78 951 902

110 734 117

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

15 134 516

4 283 683

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 134 516

4 283 683

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

991 025

991 025

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

15 134 516

4 283 683

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

991 025

991 025

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

79 942 927

117 725 142

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

79 942 927

111 725 142

21.

Működési hiány:

14 143 491

29 917 847

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

14 143 491

29 917 847

5. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

877 000

1 131 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

155 661 852

Felújítások

155 661 852

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

155 661 852

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

877 000

156 792 852

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

877 000

1 131 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

877 000

1 131 000

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

877 000

1 131 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

877 000

156 792 852

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

877 000

156 792 852

22.

Felhalmozási hiány:

877 000

Felhalmozási többlet:

-

24 646 799

23.

Finanszírozási hiány:

-

24 646 799

Finanszírozási többlet:

877 000

6. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)

575 000

2023

575 000

Könyvtári állománygyarapítás

227 000

2023

227 000

Eszközbeszerzés

75 000

2023

75 000

Sátor beszerzés

2023

254 000

ÖSSZESEN:

877 000

1 131 000

7. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2025.XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ-1-2-1-21-BA1-2022-00039 Gyógyszertár

69 600 000

2023

69 600 000

TOP_PLUSZ-1-2-1-21-BA1-2022-00074 Árok

82 462 367

2023

82 462 367

ÖSSZESEN:

152 062 367

152 062 367

8. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2022.

2023

2024. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

126 093

104 460

104 460

Források összesen:

126 093

104 460

0

104 460

Kiadások, költségek

2023

2023

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

126 093

104 460

104 460

Összesen:

126 093

104 460

0

104 460

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

forintban

Források

2022

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

5 242 242

1 986 076

1 986 076

Források összesen:

5 242 242

1 986 076

0

1 986 076

Kiadások, költségek

2022

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

5 242 242

5 242 242

Összesen:

5 242 242

0

0

5 242 242

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

forintban

Források

2022

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 494 718

1 494 718

2 989 436

Források összesen:

1 494 718

1 494 718

0

2 989 436

Kiadások, költségek

2022

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

1 494 718

1 494 718

2 989 436

Összesen:

1 494 718

1 494 718

0

2 989 436

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

forintban

Források

2022

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

Támogatás visszafizetés

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008

forintban

Források

2022

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

Kiadások, költségek

2022

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Összesen:

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16-BA1-16

forintban

Források

2022

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

318 272

318 272

Források összesen:

318 272

0

0

318 272

Kiadások, költségek

2022

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

318 272

0

Összesen:

318 272

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének előirányzat-felhasználási ütemterve teljesítés alapján

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem kormányrendelet alapján

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

86 006 944

5 220 150

5 341 200

8 327 085

14 589 521

10 952 074

5 452 100

5 452 100

4 920 000

6 143 053

4 912 100

6 954 200

7 743 361

86 006 944

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

155 661 852

69 600 000

82 462 367

119 380

3 480 105

155 661 852

B3. Közhatalmi bevétel

13 850 000

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 167

1 154 163

13 850 000

B4. Működési bevételek

7 584 515

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 040

632 075

7 584 515

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

5 414 683

5 414 683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 414 683

BEVÉTEL ÖSSZESEN

268 517 994

12 421 040

7 127 407

79 713 292

98 838 095

12 857 661

10 718 412

7 238 307

6 706 207

7 929 260

6 698 307

8 740 407

9 529 599

268 517 994

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

35 224 976

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 415

2 935 411

35 224 976

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 501 933

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

381 604

304 289

4 501 933

K3. Dologi kiadások

55 153 720

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 143

4 596 147

55 153 720

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 181 571

141 780

126 780

111 780

161 780

158 780

28 780

84 000

140 000

1 635 000

197 630

197 630

197 631

3 181 571

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

11 299 493

855 690

1 495 512

827 383

524 500

469 911

1 212 861

469 911

1 004 657

469 911

1 244 791

1 362 183

1 362 183

11 299 493

K512. Tartalék

1 372 424

1 372 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 372 424

K6. Beruházások

1 131 000

74 900

120 000

0

0

0

254 000

451 585

230 515

1 131 000

K7. Felújítások

155 661 852

69 600 000

82 462 367

3 599 485

155 661 852

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

991 025

991 025

991 025

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

268 517 994

11 348 981

9 655 454

78 452 325

91 061 809

8 541 853

13 008 288

8 467 073

9 057 819

10 469 658

9 586 098

9 472 975

9 395 661

268 517 994

10. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.

Feladat

2023. nyitó

Ebből

állomány

2023.

2023.

2023. IX. 30.

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

126 093

1 057 867

- 1 079 500

104 460

2.

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

1 494 718

-

1 494 718

3.

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

5 242 242

5 047 434

- 8 303 600

1 986 076

4.

TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098

318 272

424 678

- 742 950

-

5.

TOP_PLUSZ-1-2-1-21-BA1-2022-00074 Árok

82 462 367

82 462 367

6.

TOP_PLUSZ-1-2-1-21-BA1-2022-00039 Gyógyszertár

69 600 000

69 600 000

Összesen

7 181 325

158 592 346

- 10 126 050

155 647 621