Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 72 225 254 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 123 114 620 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 56 304 049 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 5 410 731 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 50 893 318 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 71 081 054 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 57 448 249 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 96 575 496 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 25 446 114 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 1 093 010 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételeket és kiadásokat, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 201 188

35 083 222

35 083 222

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 245

11 351 245

11 351 245

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 646 090

10 132 380

10 132 380

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 933 853

9 985 789

9 985 789

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 343 808

1 343 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 452 750

29 001 426

23 738 022

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 452 750

29 001 426

23 738 022

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 953 310

12 953 310

5 983 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 813 310

12 813 310

5 928 099

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

1 390 128

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 013 310

10 013 310

4 537 971

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

140 000

140 000

55 105

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 136 669

7 136 669

6 276 606

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

489 805

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 763 960

1 763 960

2 145 929

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 287 869

4 287 869

716 700

5.5.

Ellátási díjak

1 084 840

1 084 840

1 225 260

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 145

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 696 767

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 743 917

84 174 627

71 081 054

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 304 049

56 457 224

57 448 249

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 304 049

56 457 224

57 448 249

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 304 049

56 457 224

57 448 249

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

121 047 966

140 631 851

128 529 303

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

119 186 631

114 092 474

96 575 496

1.1.

Személyi juttatások

29 379 050

36 353 467

31 353 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 971 795

4 736 904

3 658 983

1.3.

Dologi kiadások

19 164 432

44 991 383

42 328 057

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 308 510

5 814 316

5 714 316

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 293 010

14 103 755

13 520 644

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11 293 010

14 103 755

11 072 644

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 968 000

2 448 000

1.18.

Tartalékok

49 069 834

5 124 649

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

49 069 834

5 124 649

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

921 500

25 112 157

25 111 904

2.1.

Beruházások

921 500

1 577 361

1 577 108

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

23 534 796

23 534 796

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

334 210

334 210

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

120 108 131

139 538 841

122 021 610

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

939 835

1 093 010

1 093 010

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

939 835

1 093 010

1 093 010

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

939 835

1 093 010

1 093 010

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

121 047 966

140 631 851

123 114 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-55 364 214

-55 364 214

-50 940 556

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

55 364 214

55 364 214

56 355 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

9

9

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

5

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 201 188

35 083 222

35 083 222

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 245

11 351 245

11 351 245

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 646 090

10 132 380

10 132 380

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 933 853

9 985 789

9 985 789

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 343 808

1 343 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 452 750

29 001 426

23 738 022

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 452 750

29 001 426

23 738 022

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 953 310

12 953 310

5 983 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 813 310

12 813 310

5 928 099

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

1 390 128

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 013 310

10 013 310

4 537 971

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

140 000

140 000

55 105

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 136 669

7 136 669

6 276 606

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

489 805

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 763 960

1 763 960

2 145 929

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 287 869

4 287 869

716 700

5.5.

Ellátási díjak

1 084 840

1 084 840

1 225 260

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 145

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 696 767

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 743 917

84 174 627

71 081 054

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

17 802 231

52 060 521

53 051 646

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 802 231

52 060 621

53 051 646

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

17 802 231

52 060 621

53 051 646

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

121 047 966

136 235 248

124 132 414

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

80 684 813

101 603 222

92 178 893

1.1.

Személyi juttatások

25 511 050

32 485 467

27 485 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 443 192

4 208 301

3 130 380

1.3.

Dologi kiadások

19 164 432

44 991 383

42 328 057

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 308 510

5 814 316

5 714 316

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 293 010

14 103 755

13 520 644

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11 293 010

14 103 755

11 072 644

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 968 000

2 448 000

1.18.

Tartalékok

14 964 619

5 124 649

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

14 964 619

5 124 649

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

921 500

25 112 157

25 111 904

2.1.

Beruházások

921 500

1 577 361

1 577 108

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

23 534 796

23 534 796

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

334 210

334 210

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

81 606 313

135 142 238

117 625 007

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

939 835

1 093 010

1 093 010

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

939 835

1 093 010

1 093 010

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

82 546 148

136 235 248

118 718 017

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

5

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

D

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 501 818

4 396 603

4 396 603

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

1.1.

Személyi juttatások

3 868 000

3 868 000

3 868 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

528 603

528 603

528 603

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

34 105 215

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

34 105 215

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

38 501 818

4 396 603

4 396 603

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 201 188

35 083 222

29 599 873

Személyi juttatások

29 379 050

36 353 467

31 353 496

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 452 750

29 001 426

24 703 362

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 971 795

4 736 904

3 658 983

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

19 164 432

44 991 383

42 328 057

4.

Közhatalmi bevételek

12 953 310

12 953 310

12 530 265

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 308 510

5 814 316

5 714 316

5.

Működési bevételek

7 136 669

7 136 669

6 195 752

Egyéb működési célú kiadások

11 293 010

17 071 755

13 520 644

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

49 069 834

5 124 649

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

64 743 917

84 174 627

73 029 252

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

119 186 631

114 092 474

96 575 496

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

55 382 549

31 010 857

32 002 135

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 382 549

31 010 857

32 002 135

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

939 835

1 093 010

1 093 010

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

55 382 549

31 010 857

32 002 135

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

939 835

1 093 010

1 093 010

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

120 126 466

115 185 484

105 031 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

120 126 466

115 185 484

97 668 506

21.

Működési hiány:

54 442 714

29 917 847

23 546 244

Működési többlet:

-

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

54 442 714

29 917 847

30 909 125

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

E

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

921 500

1 577 361

1 577 108

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

23 534 796

23 534 796

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

334 210

334 210

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

921 500

25 446 367

25 446 114

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

921 500

25 446 367

25 446 114

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

921 500

25 446 367

25 446 114

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

921 500

25 446 367

25 446 114

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

921 500

25 446 367

25 446 114

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

921 500

25 446 367

25 446 114

22.

Felhalmozási hiány:

25 446 114

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

25 446 114

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei és saját bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

12 813 310

12 813 310

5 928 099

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

140 000

140 000

55 105

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

12 953 310

15 714 699

5 983 204

Saját bevételek 50%-a

6 476 655

7 857 350

2 991 602

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

10

Adott váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

18

Adott váltó

0

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

6 476 655

7 857 350

2 991 602

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)

567 500

2022

580 070

Könyvtári állománygyarapítás

227 000

2022

229 820

Védőnő eszközbeszerzés

127 000

2022

Orvosi rendelő klíma

2022

700 000

Szertár ( három db polc)

2022

67 218

ÖSSZESEN:

921 500

1 577 108

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi teljesítés

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-UHK/2021 Útfelújítás

2022

14 108 829

Temető felújítás 2021

2022

9 425 967

ÖSSZESEN:

23 534 796

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

Eredeti előirányzat

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Előző évi maradvány

7 998 922

7 998 922

Források összesen:

7 998 922

0

0

7 998 922

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

3 783 015

3 783 015

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 089 814

4 089 814

Adminisztratív költségek

Tartalék

126 093

126 093

Összesen:

7 998 922

0

0

7 998 922

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 089 660

1 089 660

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Előző évi maradvány

8 326 180

8 326 180

Források összesen:

9 415 840

0

0

9 415 840

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

1 831 353

1 831 353

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

4 500 549

4 500 549

Adminisztratív költségek

Tartalék

3 083 938

3 083 938

Összesen:

9 415 840

0

0

9 415 840

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 494 718

1 494 718

Források összesen:

1 494 718

0

0

1 494 718

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Tartalék

1 494 718

1 494 718

Összesen:

1 494 718

0

0

1 494 718

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Előző évi maradvány

Források összesen:

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Tartalék

Visszafizetés

Összesen:

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

Források összesen:

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

Összesen:

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-7.2.1-7.4.1-161776520288

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Előző évi maradvány

Források összesen:

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Tartalék

Összesen:

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098

forintban

Források

2022.

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

Előző évi maradvány

1 315 034

1 315 034

Források összesen:

1 315 034

0

0

1 315 034

Kiadások, költségek

2022

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

996 762

996 762

Adminisztratív költségek

Tartalék

318 272

318 272

Összesen:

1 315 034

0

0

1 315 034

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve teljesítés alapján

Megnevezés

Teljesítés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

58 821 244

7 055 904

4 705 940

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

4 705 700

58 821 244

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

5 983 204

717 999

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

478 655

5 983 204

B4. Működési bevételek

6 276 606

752 198

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

502 128

6 276 606

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

57 448 249

57 448 249

57 448 249

BEVÉTEL ÖSSZESEN

128 529 303

65 974 350

5 686 723

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

5 686 483

128 529 303

Megnevezés

Teljesítés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

31 353 496

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 791

2 612 795

31 353 496

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 658 983

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 915

304 918

3 658 983

K3. Dologi kiadások

42 328 057

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 300

3 527 727

42 328 057

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 714 316

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

337 600

2 000 716

5 714 316

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

13 520 644

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 720

1 126 724

13 520 644

K512. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

1 577 108

38 970

28 250

700 000

809 888

1 577 108

K7. Felújítások

23 534 796

18 569 084

4 473 275

492 437

23 534 796

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

334 210

0

0

0

21 167

21 167

42 334

21 167

0

21 167

164 874

21 167

21 167

334 210

K915. Finanszírozási kiadások

1 093 010

1 093 010

1 093 010

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

123 114 620

9 002 336

7 948 296

7 909 326

7 930 493

7 930 493

26 548 994

12 403 768

8 401 763

8 630 493

8 074 200

8 740 381

9 594 047

123 114 620

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Települési adó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2022. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.

Feladat

Összes kiadás

Ebből

2022

2023

2024

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

MFP-UHK/2021 Szabadszentkirály útfelújítás/belterületi utak

11 139 012

11 139 012

2.

Temető felújítás 2021

7 440 825

7 440 825

3.

VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

7 998 922

7 872 829

126 093

5.

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

1 494 718

1 494 718

6.

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

7.

TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008

8.

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

9 415 840

6 331 902

3 083 938

9.

TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098

1 315 034

996 762

318 272

Összesen

38 804 351

33 781 330

5 023 021

-

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása 2022.-2023.-2024.

BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2022.évi tény (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

2024. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 083 222

24 775 612

44 763 818

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

11 351 245

11 351 245

25 570 389

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 245

11 351 245

11 714 485

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 132 380

9 196 540

9 490 829

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 342 640

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

9 985 789

1 957 827

2 022 435

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 343 808

-

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 738 022

18 598 284

19 193 429

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzati adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

16.

B3. Közhatalmi bevétel

5 983 204

13 850 000

14 293 200

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

1 390 128

2 800 000

2 889 600

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

4 537 971

11 000 000

11 352 000

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

4 537 971

11 000 000

11 352 000

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

55 105

50 000

51 600

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

6 276 606

7 584 515

7 827 219

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

29.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

71 081 054

64 808 411

66 884 238

31.

B8. Finanszírozási bevételek

57 448 249

16 011 516

16 523 885

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

57 448 249

16 011 516

16 523 885

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

128 529 303

80 819 927

83 408 122

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022.évi tény (Ft)

2023. évi előírányzat terv (Ft)

2024. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

31 353 496

28 781 830

29 817 401

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

21 862 924

22 501 270

23 221 311

3.

K12. Külső személyi juttatások

9 490 572

6 391 560

6 596 090

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 658 983

3 328 378

3 434 886

5.

K3. Dologi kiadások

42 328 057

28 362 300

29 255 532

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 714 316

3 181 571

3 283 381

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

13 520 644

12 294 084

12 687 495

8.

K513. Tartalékok

3 003 739

3 099 859

9.

K513. Tartalékok

3 003 739

3 099 859

11.

K6. Beruházás

1 577 108

877 000

905 064

12.

K7. Felújítás

23 534 796

-

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

334 210

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

1 093 010

991 025

1 041 648

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

1 093 010

991 025

1 041 648

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 093 010

991 025

1 041 648

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 114 620

80 819 927

83 525 265

Költségvetési kiadások összesen

123 114 620

80 819 927

83 525 265

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

Sorszám

Eszközök

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

1.

I. Immateriális javak

4 097 852

1 674 000

4 097 852

2.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

680 130 062

617 522 366

679 130 062

3.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

612 467 310

594 042 934

612 467 310

4.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

190 010 413

120 057 201

190 010 413

5.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

402 440 897

458 426 285

402 440 897

7.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

20 016 000

1

20 016 000

8.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

67 662 752

9 813 771

66 662 752

9.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 699 800

4 699 800

10.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

50 605 554

9 712 982

50 605 554

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 357 398

100 789

12 357 398

13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

13 665 661

19.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

13 665 661

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

24.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

47 400

47 400

47 400

29.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

47 400

47 400

47 400

30.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Üzleti tartós részesedések

47 400

47 400

47 400

34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

684 275 314

619 243 766

683 275 314

46.

I. Készletek

47.

II. Értékpapírok

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

49.

I. Lekötött bankbetétek

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

211 740

51.

III. Forintszámlák

15 560 151

52.

IV. Devizaszámlák

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

15 771 891

54.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

13 383 586

55.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

6 665 541

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

90 000

57.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

20 139 127

58.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

684 275 314

655 154 784

683 275 314

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.év

Sorszám

Források

Állományi érték

A

B

E

1.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

405 620 332

2.

II. Nemzeti vagyon változásai

103 531 843

3.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 496 705

4.

IV. Felhalmozott eredmény

-218 879 727

5.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6.

VI. Mérleg szerinti eredmény

-37 961 760

7.

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

268 807 393

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 910 187

9.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 658 095

10.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10 447 208

11.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

16 015 490

12.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

370 331 901

14.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

655 154 784

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség (db)

Értéke (Ft)

A

B

D

E

1.

„0”-ra leírt eszközök

52

10 125 352

2.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

3.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

4.

Készletek

5.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

61 051 031

6.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

1

61 051 031

7.

Bérbe vett befektetett eszközök

8.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

9.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

10.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

11.

Bérbe vett készletek

12.

Letétbe bizományba átvett készletek

13.

Intervenciós készletek

14.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

15.

Közgyűjtemény

16.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

17.

Régészeti lelet

18.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

29.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

71 176 383

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök