Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

2023.07.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szabadszentkirály község közigazgatási területén belül minden magán-, állami- vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

3. § (1) Az elhagyott hulladék esetében a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jegyzője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a Hivatal a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a Hivatal a hulladékról szóló törvénynek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó rendelkezésének megfelelően jár el.

(4) A Hivatal az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet.

4. § (1) Aki közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani és a területben keletkezett károkat helyreállítani. Ha a kötelezett ennek a felszólításban meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról a kötelezett költségére és felelősségére az Önkormányzat a vele szerződésben álló gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat általi hulladék elszállíttatásra vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni akkor is, ha a közterületen hulladékot lerakó személye nem ismert. A hulladék lerakó személyének ismertté válása esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A település közterületein elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

5. § Hatályát veszti az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 9/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.