Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról

2023.01.01.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) rendelkezéseire – az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya az alábbi, Máriakéménd Község Önkormányzata tulajdonában lévő földekre terjed ki:

a) mező -, erdőgazdasági hasznosítású földterület (továbbiakban mezőgazdasági földterület);

b) rekreációs hasznosítású földterület.

2. § (1) Az önkormányzati tulajdonú földeket haszonbérbeadás, illetőleg rekreációs célú földhasználat útján kell hasznosítani. Bérbe adni csak olyan földterületet lehet, amelyre a szerződés megkötésekor másnak a föld használatára irányuló joga nem áll fenn.

(2) Bérbe adható olyan földterület is, amely a szerződés megkötésekor a meghatározott tevékenységre használhatatlan, de a bérlő vállalja, hogy a területet saját költségén rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi és ezzel összefüggésben később semmilyen igényt nem támaszt az Önkormányzattal szemben.

(3) Nem lehet szerződést kötni azzal, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant önkényesen foglalta el.

(4) A bérbeadás időtartamáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. Az időtartamot egész évben kifejezve kell meghatározni.

(5) Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik a bérelt területen végzett tevékenységért.

(6) A földterület bérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően művelni és ennek során gondoskodni, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

(7) Mezőgazdasági földterületre haszonbérleti szerződést csak:

a) a Földforgalmi törvény 5. § 7. pontja szerint földművesnek minősülő magánszeméllyel;

b) mezőgazdasági termelőszervezettel;

c) agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatokat ellátó intézménnyel, illetőleg felsőoktatási intézménnyel az alapító okiratban vagy jogszabályban meghatározott oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használatára;

d) bevett egyházzal vagy annak belső egyházi jogi személyével oktatási, szociális vagy gazdasági tevékenység végzése céljára lehet létrehozni, a birtokmaximumra vonatkozó korlátozások figyelembevételével.

(8) A földet saját, illetőleg az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használó földművesnek nem minősülő belföldi természetes személlyel, tagi állampolgárral, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezetnek nem minősülő civil szervezettel rekreációs célú földhasználati szerződés köthető.

3. § (1) A bérleti díj minden évben a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően emelhető.

(2) Jogcím nélküli használat esetén a földterület használója az adott földterületre használati díjat köteles fizetni. A használati díj számításának alapja az adott földterületre irányadó bérleti díj.

4. § (1) Ha a bérlő a földterületet nem a szerződésben meghatározott célra használja, bérbeadó rendkívüli felmondással élhet.

(2) Ha a bérlő fizetési kötelezettségének 90 napig nem tesz eleget, a bérbeadó által a bérleti szerződés felmondható.

(3) A bérlő a szerződés megszűnését követően köteles saját költségén, kártérítési igény nélkül a szerződéskötést megelőző állapotot visszaállítani.

Mezőgazdasági földterületek

5. § (1) Az éves haszonbérleti díj összege:

a) szántó művelési ágú ingatlan esetén 4,5.-Ft/m2

b) gyep művelési ágú ingatlan esetén 3.-Ft/m2

(2) A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földterületre vonatkozó haszonbérleti jogviszony megszűnését követően, ha a bérlő a területet nem adja vissza az Önkormányzat birtokába, vagy újabb haszonbérleti szerződés megkötésével nem rendezi a jogviszonyát – a jogviszony megszűnését követő mezőgazdasági negyedév első napjától használati díjat köteles fizetni.

(3) A mezőgazdasági földek haszonbérletére vonatkozó szerződés megkötésekor a Földforgalmi törvény rendelkezései az irányadóak.

Rekreációs célú földterületek

6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló azon mező,- és erdőgazdasági hasznosítású földeket, melyeket a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személyek vagy tagi állampolgárok, illetve mezőgazdasági termelő szövetkezetnek nem minősülő civil szervezetek legfeljebb 1 hektár területnagyságig saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben rekreációs célú (hobbitelek) földhasználati szerződés alapján használhatnak.

(2) Belterületi területbérlet esetében az éves bérleti díj összege 4.-Ft/m2.

(3) A bérleti díj megfizetése alól a Képviselő-testület egyedi döntéssel mentességet adhat.

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.