Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 11. 17

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2022.11.17.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás (továbbiakban: Pályázat) alapján a központi költségvetés Máriakéménd Község Önkormányzata számára a szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást biztosít.

(2) E rendelet célja, hogy meghatározza a Pályázat alapján adott támogatás igénylésének szabályait, illetve a rászorultság feltételeit.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Máriakéménd község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás feltételei, a támogatás igénylése, és odaítélése

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatás jogcímen tűzifát biztosíthat a Pályázat alapján rendelkezésére álló keret erejéig annak a személynek, aki az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet, és az abban foglaltak igazolására szolgáló iratokat a képviselő-testületnek benyújtja.

(2) A kérelmeket a képviselő-testületnek jelen rendelet hatályba lépését követően a Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatal Máriakéméndi Kirendeltségén lehet benyújtani.

(3) A képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján, az egy főre jutó jövedelem alapján dönt a támogatásról, feltéve, ha az egy főre jutó családi jövedelme az öregségi nyugdíj 250 %-át, (jelenleg 71.250 Ft) egyedülálló esetén 325 %-át (jelenleg 92.625 Ft) nem haladja meg.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a család egy főre jutó jövedelmétől függetlenül a döntés során előnyt élvez, aki

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(6) Lakóingatlanonként egy fűtésszezonban legfeljebb 5 (normál) m3 tűzifa támogatás, mint természetben nyújtandó támogatás állapítható meg.

(7) A támogatás mértékének megítélésénél figyelemmel kell lenni:

a) a benyújtott kérelmek számára;

b) a kérelemmel érintett lakás nagyságára;

c) az együtt élők számára.

(8) A tűzifa átvételét a támogatott átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(9) A szociális tűzifa más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a támogatott személy kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.

(10) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, akinek életvitelszerűen lakott ingatlana tűzifával nem fűthető.

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet 2022. december 15-ig lehet benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti igénylőlapon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelmeket a fűtésszezon ideje alatt lakóingatlanonként egy alkalommal lehet benyújtani.

(3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított tűzifát 16.500.-Ft + ÁFA + fuvarköltség / erdei m3 díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

5. § (1) A tűzifa szállításának költségét az önkormányzat a saját költségvetésének terhére biztosítja.

(2) A képviselő-testület dönthet arról, hogy a Pályázat alapján őt megillető mennyiségen felül – önerőből – az e rendelet alapján kiosztott természetbeni támogatás keretének növelésére tűzifát vásárol.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. február 15-én hatályát veszti.