Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az egyes temetési helyeket a hozzátartozók a rendelet 1. számú melléklete szerinti térítési díj megfizetésével jogosultak használni.

(2) A használati idő sírhelynél, urnasírhelynél 25 év, sírboltnál 60 év. A használati jogosultság kezdő napja az eltemetés napja. A sírhelyek használati ideje az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható.”

2. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1 pont helyébe a következő pont lép:

„1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díja 20.000.- Ft”

2. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2 pont helyébe a következő pont lép:

„2. Urnafülke megváltási és újraváltási díja 25.000.-Ft”