Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 4/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 4/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról

2023.02.17.

Máriakéménd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét és a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, különösen:

a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre van szüksége és nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,

b) elemi kár, baleset esetén,

c) ha a kérelmező egyedülálló, ellátatlan személy.

(2) Az egy alkalomra megállapítható rendkívüli települési támogatás összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 30.000 Ft lehet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti támogatás egy háztartást érintően egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg.

(4) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható, ha

a) a kérelem erre irányul,

b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(5) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, valamint elemi kár, baleset esetén a képviselő-testület a (2) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű települési támogatást is megítélhet.

(6) A Képviselő-testület a lakás fűtésével kapcsolatos költségek támogatására 25.000.-Ft rendkívüli települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800%-át nem haladja meg.

(7) A (6) bekezdésben megjelölt támogatás iránti kérelmet minden évben október 15. és december 15. között lehet benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzat hivatalához. A támogatás egy háztartást érintően egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.

(8) A (6) bekezdésben megjelölt támogatás megállapításának a hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(9) A Képviselő-testület a településen állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó, általános iskolai és középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek részére 15.000.-Ft összegű egyszeri iskolakezdési támogatást állapít meg, amennyiben családjukban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át.

(10) Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között igényelhető a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon. A 16. életévüket betöltött tanulók esetében a kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását a tanulói jogviszony fennállásról.

(11) A Képviselő-testület a településen állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó, a Máriakéméndi Gyertyaláng Óvodában óvodai nevelést igénybe vevő gyermekek részére természetbeni támogatásként étkezési térítési támogatást állapít meg.

(12) Az önkormányzat vállalja a (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelő gyermekek étkezési költségei 50 %-ának megfizetését, amennyiben a gyermekek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át. A támogatás összegét az önkormányzat a Máriakéméndi Gyertyaláng Óvoda tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig benyújtott kimutatása alapján közvetlenül az étkezést biztosító szolgáltató részére utalja át.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.