Szebény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szebény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Szebény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya Szebény Községi Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

(2) A helyi adó:

1. magánszemély kommunális adója

2. helyi iparűzési adó

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadók.

II. Magánszemély kommunális adója

2. § Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.

3. §1 Az adó mértéke lakott építmények és lakásbérleti jogviszony esetében 16.000.- Ft/év

4. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a.) a nem lakás céljára szolgáló építmény
b.) a telek
(2) 70 év feletti, egyedül álló adóalany esetében az adó mértéke az általánosan megállapított mérték 50 %-a.

III. Helyi iparűzési adó

5. § Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.

6. §2 Az adó mértéke:

a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke az adóalap 2,0%-a.

b) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány 2.000 Ft/nap.

IV. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2)3

1

A 3. § a Szebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § a Szebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdését a Szebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.