Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23 - 2021. 10. 23

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.23.

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § A Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.8.) számú rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 62.685.960 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 62.685.960 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 62.685.960Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 25.623.947 Ft,-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 23.273.947 Ft,-ban,

ab) közhatalmi bevételek 1.850.000 Ft,-ban,

ac) működési bevételek 500.000 Ft,-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 37.062.013 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 15.289.966 Ft,-ban

bb) finanszírozási bevételek 21.772.047 Ft,-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 62.685.960 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 45.322.548 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 8.435.032 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.108.942 Ft,

ac) dologi kiadások 11.016.967 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.032.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 20.729.607 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 17.363.412 Ft-ban,

ba) beruházások 802.733 Ft,

bb) felújítások 15.726.665 Ft,

bc) finanszírozási kiadások 834.014 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 0,- Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 21.772.047 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 19.379.527 Ft-ban állapítja meg.

2. § A Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.8.) számú rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal, valamint a szabad - kötelezettséggel, illetve követeléssel nem terhelt – előirányzatok közötti átcsoportosítással való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a fentiekkel való rendelkezéséről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. § A Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.8.) számú rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

4. § A Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.8.) számú rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet