Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

Kátoly Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 11 - 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

Kátoly Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.08.11.

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

(2) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 64. § (3) bekezdése a következő 9–11. ponttal egészül ki:

(E rendelet mellékletei)

„9. Az Önkormányzat alaptevékenységei
10. Együttműködési megállapodás az Kátolyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Kátoly Község Önkormányzata között
11. Együttműködési megállapodás az Kátolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Kátoly Község Önkormányzata között”

2. § (1) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(5) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(6) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(7) A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete

a) 64. § (4) és (5) bekezdése,

b) 6. melléklet 2. pontja,

c) 7. melléklet 1. függeléke,

d) 7. melléklet 2. függeléke,

e) 7. melléklet 3. függeléke.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Hosszú István alpolgármester”

2. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Illa Zsoltné képviselő”

3. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. Kósa-Kis Andrea képviselő”

4. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. Vangyia István képviselő”

2. melléklet

1. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Az ügyrendi bizottság

1.1. Hosszu István alpolgármester

1.2. Kósa-Kis Andrea képviselő

1.3. Vangyia István képviselő

A bizottság elnöke: Hosszu István alpolgármester

3. melléklet

8. melléklet
Kátoly Község telephelyei feladat ellátási hely szerint

1. 7661 Kátoly Szabadság u.25. Művelődési Ház

2. 7661 Kátoly Szabadság u.25. Ifjúsági Klub

3. 7661 Kátoly Szabadság u.25. Mozgó Könyvtár

4. 7661 Kátoly Szabadság u. 15. Orvosi rendelő

4. melléklet

9. melléklet
Az Önkormányzat alaptevékenységei

A Kátoly Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086030

Nemzetközi Kulturális együttműködés

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés”

5. melléklet

10. melléklet

6. melléklet

11. melléklet

7. melléklet

1. A Kátoly Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Ügyrendi bizottság

1.1. A Bizottság tagjainak száma 3 fő

1.2. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint javaslatot tesz annak módosítására.

1.3. A bizottság dönt:

a) A polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben.

b) Póttag hiányában a bizottság a választási eljárásról szóló törvényben foglalt esetben megválasztja a választási bizottság új tagját.

1.4. A bizottság egyéb feladatai:

a) A bizottság kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést, javaslatot tesz az összeférhetetlenség esetén annak megszüntetésére.

b) Ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

c) A bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti vagyonnyilatkozatokat, valamint az Mötv. alapján végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.”