Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 11 - 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.11.

Kátoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A behajtáshoz és várakozáshoz nem kell engedélyt kérni a (3) bekezdésében felsoroltakon kívül:]

„a) az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművei részére,
b) Kátoly Község Önkormányzata által kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező gépjármű részére célforgalom esetén,”

2. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből is adhat ki.”

3. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (6) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell úgy, hogy a feltételek fennállásáról szóló okiratok eredeti példányát az eljárásban részt vevő ügyintézőnek bemutatja.”

4. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ellenőrzést végző szerv köteles a (2) bekezdés alapján elvett engedélyt haladéktalanul visszajuttatni a jegyzőhöz. A jegyzőhöz visszajuttatott engedélyt a jegyző visszavonja és azt a kiadásának évében nem pótolja.”

5. § (1) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedély kiállítója kicseréli.

(2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni és az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani.”

(2) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplő feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedélyt szerző járműre vonatkozó paraméterek alapján kell meghatározni.”

6. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 50100026-12103100 számú számlájára történő befizetésével.”

7. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tilalommal érintett önkormányzati területeken az ellenőrző szervek jogosultak, a területre behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.”

8. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdése értelmében, továbbá közigazgatási bírság kiszabására abban az esetben van lehetőség, amennyiben törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet a bírság kiszabását lehetővé teszi. A behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése a 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) által szankcionált a közúti közlekedési szabályok megsértésének kisebb fokú megsértése szabálysértésnek minősül, melynek megvalósítása esetén a szabálysértési hatóság, illetve a közterület-felügyelet jár el szabálysértési eljárásban, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény (továbbiakban: Kkt.) 21. § (2) bekezdése szerint közigazgatási bírság kiszabásának lehet helye.”

9. § Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.”

10. § (1) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete

a) 3. § (8) bekezdése,

b) 6. §-a,

c) 12. § (3)–(8) bekezdése,

d) 3. melléklete.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet