Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24 - 2021. 11. 24

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.24.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Kékesd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a hely-történeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését.

3. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén a közösségi színtérre/színterekre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

4. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

5. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) Az Önkormányzat minden évben szolgáltatási tervet készít, melyet a Képviselő-testület tárgyév március 01. napjáig elfogad.

6. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 4. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának közösségi színterei

7. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kékesdi Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) – Közösségi Színtér- fenntartása, mely az önkormányzat többfunkciós szolgáltató központja, és az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye.”

8. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

9. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Kerekasztal alakítható.”

10. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

11. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a) 5. § (3) és (4) bekezdése,

b) 12. § (2) bekezdése,

d) 1. melléklet 1. függeléke.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet
Nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, szervezetek

1. Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha

2. Kékesdi Katolikus Plébánia

3. Erzsébeti Katolikus Templom Múzeum

4. Kékesdi Szent Mihály Kolping Egyesület

5. Kékesdi Templomért Alapítvány

6. Kékesdért Alapítvány”