Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.21.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet az l. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Hivatala és Intézményei együttes 2021. évi zárszámadását a 2. számú és a 3. számú mellékletnek megfelelően 181.967.973 ,- forint bevétel és 59.176.416 ,- forint kiadás teljesülésével ezen belül:

a) a személyi juttatásokat 8.606.235 ,- Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 902.014 ,- Ft

c) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 13.530.412 ,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.695.000 ,- Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1.603.968 ,- Ft

f) beruházások 1.995.323 ,- Ft

g) a felújítási, felhalmozási kiadásokat 29.108.784 ,- Ft

h) finanszírozási kiadásokat 734.680 ,- Ft

összegekben állapítja meg.

(2) A rovatrendet a 7. számú melléklet tartalmazza. A többéves áthúzódó és kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. számú melléklet, a havi bevétel és kiadás tervezetét, az előirányzatokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat bevételei

4. § A 3. §. megállapított főösszeg forrásonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza részleteiben.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § A 3. §-ban megállapított főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások és egyéb kiadások teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi maradványát 42.363.996 ,- forint összegben a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 10. számú és 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

A költségvetési támogatások és a vagyonmérleg elfogadása

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó általános működésére és ágazati feladataira kapott támogatások elszámolását a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.