Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06 - 2022. 08. 06

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.06.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § A Kékesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 157. 888. 028,- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 157. 888. 028,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 157. 888. 028,- Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 35. 086. 471,- Ft,-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 31. 460. 249,- Ft,-ban,

ab) közhatalmi bevételek 3 265 000 Ft,-ban,

ac) működési bevételek 371. 222,- Ft,-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 122 791 557 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft,-ban

bb) finanszírozási bevételek 122 791 557 Ft,-ban

határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 157. 888. 028,- Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 40. 261. 286,- Ft-ban,

aa) személyi juttatások 15 438 800 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1 454 544 Ft,

ac) dologi kiadások 14. 185. 425,- Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 277 400,- Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 6. 905. 117,- Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 117. 626. 742,- Ft-ban,

ba) beruházások 95. 756. 653,- Ft,

bb) felújítások 21. 157. 100,- Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások 712 989 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év (2021.) tervezett működési célú pénzmaradványát 17. 669. 620,- Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 105 121 937 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 4. 255. 117,- Ft-ban állapítja meg.

2. § A Kékesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A Képviselő-testület elfogadja a már végrehajtott 2022. évi I-VII. havi költségvetési átcsoportosításokat.

(2) A Képviselő-testület működési célú tartalékkal, valamint a szabad - kötelezettséggel, illetve követeléssel nem terhelt – előirányzatok közötti átcsoportosítással való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a fentiekkel való rendelkezéséről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. § A Kékesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet