Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

Hatályos: 2022. 08. 06

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

2022.08.06.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 §. (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, a 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdésében, a 6. § (5) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Kékesd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) terjed ki.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatban is.

2. § Az önkormányzati vagyon tulajdonosi joggyakorlója Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

3. § Az önkormányzati vagyon működtetésének feladatát - ha jogszabály vagy a Képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik – az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

4. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a Hivatal tartja nyilván a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont és annak változásait az ingatlanvagyon kataszterben kell nyilvántartani.

(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a kataszterben való átvezetéséről a Jegyző gondoskodik.

(4) Az e rendeletben meghatározott nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonnak minősül az e rendelet hatályba lépését követően az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon. A szerzéssel egyidejűleg, vagy a szerzést követő Képviselő-testületi ülésen kell dönteni a törzsvagyon szerinti minősítéséről.

(5) A körülmények megváltozása, valamint új adatok, tények felmerülése esetén a Képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyakat átminősítheti, amennyiben azt törvény nem tiltja és a vagyontárgy közfeladat ellátása szerinti rendeltetési célja megváltozik.

(6) A Polgármester gondoskodik a vagyontárgyak átminősítésének előkészítéséről az alábbi szempontok alapján:

a) jogszabályi előírások betartása,

b) önkormányzati érdek érvényesítése,

c) a funkció megváltoztatásának szükségessége,

d) a kérelemben foglaltak célszerűsége.

(7) A vagyontárgy akkor minősíthető át, ha eredeti funkciója megszűnt vagy jelenlegi besorolása nem indokolt.

(8) A Jegyző gondoskodik arról, hogy a törzsvagyonban bekövetkezett változások a jelen rendelet mellékletein értelemszerűen átvezetésre kerüljenek, és a közérdekű adatokhoz bárki szabadon hozzáférjen.

5. § (1) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont:

a) törzsvagyon (ezen belül forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes),

b) üzleti vagyon

bontásban tartalmazza.

(2) A vagyonleltár az egyes vagyoncsoportokon belül

a) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen,

b) az ingó vagyontárgyakat vagyonhasználókként összesített mérleg szerint értékben,

c) a portfolió vagyont tételesen és értéken

veszi számba.

(3) A vagyonleltár tartalmazza az Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket és az Önkormányzatot megillető követeléseket is.

(4) A vagyonleltárt évenként kell elkészíteni és az éves költségvetési beszámolóhoz kell mellékelni.

(5) Az üzemeltető, használó vagyonkezelő a kezelésbe átvett vagyontárgyak tekintetében köteles az általa feltárt feleslegessé vált tárgyi eszközökről és készletekről jelentést tenni az önkormányzat vagyongazdája felé.

6. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Kékesd Község Polgármestere képviseli.

(2) A Képviselő-testület az alábbi tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a Polgármestert hatalmazza fel:

a) A Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződés (megállapodás) aláírása.

b) Amennyiben a Képviselő-testület a szerződést (megállapodást) nem szövegszerűen fogadta el, a döntés keretei között a szerződés (megállapodás) szövegének megállapítása, elfogadása és aláírása.

c) Az önkormányzati vagyon védelme, kármegelőzés, továbbá az Önkormányzat jogos érdekének védelme céljából szerződés (megállapodás) felbontására vagy megszüntetésére irányuló halaszthatatlan jognyilatkozat, továbbá az Önkormányzat igénye érvényesítését célzó halaszthatatlan jognyilatkozat megtétele.

d) Az Önkormányzat igényének érvényesítése, jogvédelme érdekében közigazgatási, peres vagy nem peres eljárás indítása.

(3) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a Polgármester gyakorolja. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról, szakértő igénybevételéről a Polgármester gondoskodik.

(4) A Polgármester a (2)-(3) bekezdésekben foglalt jogainak gyakorlásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

2. Vagyonelemek rendeltetése

7. § A rendelet önkormányzati vagyonelemet nem minősít nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak.

8. § (1) Az egyes vagyonelemek, vagyontárgyak rendeltetés szerinti csoportosítását, illetve törzsvagyonná, üzleti vagyonná nyilvánítását azok besoroláskori tényleges funkciója és jellege szerint kell elvégezni.

(2) A törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyon teljeskörűen forgalomképes.

9. § (1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgynak minősülnek a rendelet 1. mellékletében felsorolt vagyonelemek.

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeinek jegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyonának jegyzéket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelem hasznosítása rendeltetése sérelmét nem eredményezheti, hitelfelvétel, kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az e kategóriába besorolt nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

11. § A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem használója köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság vezetője felel.

3. Vagyon értékének megállapítása

12. § (1) A vagyon értékének megállapítására a Hivatalnál rendelkezésre álló nyilvántartási érték (értékpapír esetén a névérték) az irányadó.

(2) Örökölt vagyon esetén a jogerős döntéssel - az önkormányzati ügy keletkezésétől (kérelem, beadvány benyújtásától) számítottan - egy éven belül jogerősen lezárt hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni.

(3) A vagyon értékének megállapítására - az önkormányzati ügy keletkezésétől (kérelem, beadvány benyújtásától) számítottan - egy évnél nem régebbi szakértői véleményt kell figyelembe venni.

13. § Ha az önkormányzati jogügylet, döntés tárgya egyidejűleg több vagyontárgy, vagyonelem (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak, vagyonelemek együttes értéke az irányadó.

4. Vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, ellenőrzése, megszűnése

14. § (1) A Képviselő-testület, mint az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlója közfeladat ellátásához kapcsolódva az Önkormányzat vagyontárgyait, azok hasznosítását – vagyonkezelési szerződéssel – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) és jelen rendelet keretei között másra bízhatja. A vagyonkezelő – törvény keretei között – a tulajdonos nevében, a szerződés szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat és teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.

(2) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési szerződésében foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezet vezetője felel.

(3) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői szerződéssel történő átengedését ingyenesen biztosítja a vagyonkezelő részére.

(4) A vagyonkezelő a részére vagyonkezelésbe átadott vagyonelemekre köteles vagyonbiztosítást kötni, a vagyon állagát megóvni, a szükséges karbantartásról gondoskodni.

(5) A vagyonkezelőt a vagyonkezelésbe vett vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át

e) A vagyonkezelő a saját költségén a vagyonkezelésbe adó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a vagyonkezelésbe vett ingatlant átalakítani, értéknövelő beruházást, felújítást végezni. A beruházás, felújítás értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal kell igazolnia a vagyonkezelésbe adónak.

(6) A vagyonkezelői jog ellenértékeként figyelembe vehető ellenszolgáltatás különösen: a vagyontárgy értéknövelő felújítása, illetve ilyen beruházás. Az ellenszolgáltatás vagyonkezelési szerződésben rögzített ellenértékének ÁFA fizetési kötelezettségét a vagyonkezelőre kell hárítani.

15. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése keretében a vagyonkezelő köteles szükség szerint éves és évközi beszámolásra, adatszolgáltatásra. Adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkormányzat jogszabályban előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódóan köteles teljesíteni.

(2) Az Önkormányzat képviselője bármikor jogosult - a vagyonkezelő tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül - a vagyonkezelés körülményeit a helyszínen ellenőrizni.

5. Vagyonhasznosítás

16. § (1) A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát az Önkormányzat – a Hivatal, az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai – rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas állapotban köteles megőrizni, fenntartásáról, pótlásáról, működéséről gondoskodni.

(2) A törzsvagyon használati jogát, illetve üzemeltetési feladatait azok az önkormányzati gazdálkodó szervek gyakorolják, melyek a rendelet hatályba lépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok a jogi és természetes személyek, akiket a Képviselő-testület a használatára az Nvtv. alapján vagyonkezelői vagy egyéb szerződéssel feljogosít (továbbiakban: jogszerű használók.)

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek és egyéb jogszerű használók a rájuk bízott forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont határozott idejű bérbeadás útján az alapfeladataik sérelme nélkül e rendeletben foglalta szerint hasznosítják.

17. § Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosításról:

a) amennyiben a vagyontárgyak hasznosítására irányuló szerződések időtartama az egy évet nem haladja meg a Polgármester,

b) egy évet meghaladó időtartamra történő szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

18. § (1) Az önkormányzati intézmények annak a törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolhatják, amely adott intézmény Alapító Okiratában vagy vagyonnyilvántartásában szerepel.

(2) Az Önkormányzat intézményei részére a Képviselő-testület a működéshez szükséges vagyonhasználatát a feladat ellátásához szükséges és elégséges mértékben biztosítja.

(3) Az Önkormányzat intézményei a jó gazda gondosságával jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartásra.

(4) Az Önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

(5) Az intézmény vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és a gazdaságos működtetéséért.

(6) Ingatlan, ingatlanrész ismételt, azonos szervezettel történő, vagy egy évnél hosszabb, de legfeljebb ötévi időtartamra történő bérbe-, illetve használatba adásához a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.

(7) A Képviselő-testület dönt az önkormányzati intézmény és használó szervezet között kötendő önkormányzati vagyont érintő olyan megállapodás jóváhagyásáról, mely egyidejűleg tartalmazza a használó szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történő székhely, valamint telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást is.

19. § (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak természetes személyek és átlátható szervezetek részére egyaránt elidegeníthetők, használatba adhatók, vagy egyéb módon hasznosíthatók, illetve tőlük megszerezhetők.

(2) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat és hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más Önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadását, illetve e szervektől történő átvételét szolgáló megállapodás jóváhagyása, továbbá az önkormányzati vagyon bármely módon történő megterhelése.

20. § (1) A versenyeztetési eljárást az Nvtv. törvény alapján kell lefolytatni, azt ott meghatározott értékhatárt átlépő esetekben.

(2) Az Nvtv. törvény alapján meghatározott értékhatárt el nem érő esetekben a versenyeztetés nem kötelező.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket értékhatártól függően a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki értékesítésre vagy egyéb módon történő hasznosításra az alábbi tartalommal: - a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése – forgalmi érték megjelölése – a hasznosítás módja – az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonelem hasznosítása esetén a pályázati feltételek meghatározása.

6. Vagyon tulajdonjogának átruházása

21. § Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése - az állami támogatás tilalma elvének betartása érdekében - megfelelően közzétett, nyílt és feltételhez nem kötött pályázati eljárás útján történhet.

22. § (1) Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati eljárás nélküli értékesítése esetén - az állami támogatás tilalma elvének betartása érdekében - független, értékbecslésre jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. A szakértői véleményben meghatározott árat minimális vételárnak kell tekinteni.

(2) Ha az állapítható meg, hogy az értékbecslő által megállapított áron az ingatlan nem értékesíthető, akkor a vételár legfeljebb 5 %-kal csökkentett értéken értékesíthető. Ha további ésszerű idő elteltével nyilvánvaló, hogy az ingatlan ezen az áron sem értékesíthető, akkor a szerzett tapasztalatokat, valamint a beérkezett ajánlatokat is figyelembe vevő új értékbecslést kell készíttetni.

(3) Ha az ingatlant az önkormányzat az értékesítést megelőző három éven belül vásárolta, akkor az értékesítési ár a vásárlási árnál alacsonyabb csak abban az esetben lehet, ha független értékbecslő az adott piacon konkrétan általános visszaesést állapít meg.

7. Vagyonszerzés

23. § (1) Bármely vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes megszerzésére vonatkozó nyilatkozat megtételre a Polgármester, illetve a Képviselő-testület jogosult.

(2) Ha az ingatlanvagyon tulajdonjogáról az Önkormányzat vagy intézménye javára lemondtak, a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha az Önkormányzat, illetve az intézmény a vagyon elfogadásával együtt járó tulajdonosi kötelezettsége teljesítésére képes.

(3) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek ismert terhei elérhetik vagy meghaladhatják a felajánlott vagyon forgalmi értékét.

24. § Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén előzetesen meg kell vizsgálni, hogy az milyen közérdekű cél megvalósításához, milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítás lehetőségét, valamint a várható fenntartási, üzemeltetési költségek körét és nagyságát. Az ingatlanról az ügy keletkezésétől számított egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés álljon rendelkezésre.

8. Tulajdonosi jogok gyakorlása társaságokban

25. § (1) Gazdasági társaság alapítására és megszüntetésére- az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül – kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.

(2) Azon gazdasági társaságokban, amelyekben az önkormányzat legalább többségi befolyással rendelkezik, valamint azon többszemélyes, de nem többségi befolyású önkormányzati tulajdonú társaságokban, amelyekkel az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött, a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó, tulajdonost megillető alábbi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja:

a) az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása

b) az alaptőke (törzstőke) felemelése és leszállítása

c) az egyes üzletrészekhez fűződő jogok megváltoztatása,

d) a társaság ügyvezetőjének felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálójának- a jelölésre vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével történő – kinevezése (megválasztása), felmentése, visszahívása, kivéve, ha a gazdasági társaság alapító okirata (társasági szerződése, alapszabálya) ettől eltérő rendelkezést tartalmaz,

e) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint átalakulásának elhatározása,

f) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat érvényesítése,

g) a társaság alapszabályának rendelkezése szerint alapítói döntést igénylő kérdésben

(3) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, a (2) bekezdésben nem szabályozott eseteiben a tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja

(4) A (2) bekezdésben felsorolt hatáskörében gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően – a (2) bekezdés d) pontjában foglaltak kivételével – a vezető tisztségviselők, valamint Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.

(5) Az egyéb Önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságokban az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogokat a Polgármester gyakorolja.

9. Az Önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések

26. § Kizárólagos Képviselő-testületi döntést igénylő vagyoni kötelezettségek:

a) kötvénykibocsátás,

b) kezességvállalás

c) társadalmi szervezetekhez (kivéve politikai pártok, érdekképviseleti szervezetek) való csatlakozás

d) nonprofit szervezethez való csatlakozás, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi

e) alapítványok támogatása

f) önkormányzati vagyon társulásba vitele

g) önkormányzati költségvetéssel intézmény alapítása, megszüntetése, összevonása

10. Záró rendelkezések

27. § Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 7/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelete.

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Forgalomképtelen vagyontárgyak

Kékesd Község Önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai:

Ingatlan megnevezése

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Közút

02/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

09/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

015/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

029/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

árok

086/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

088/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

098/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

0104/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

227/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

234/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

244/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

270/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Árok

272/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

426/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

430/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

467/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

494/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

500/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

519/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

520/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

556/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Járda

133/ 1/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Járda

133/ 3/ /

, 7661 KÉKESD FŐ UTCA

Utca

168/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Árok

35/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

50/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

86/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

101/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közterület

115/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút és Árok

119/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

122/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

127/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

047/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

048/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

056/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

059/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

060/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

062/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

066/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

070/ 1/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

074/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

076/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

078/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

084/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

090/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

094/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

0100/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

0102/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

05/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Közút

07/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Karasica vízfolyás

026/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

árok

031/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

árok

057/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

árok

092/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

árok

096/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Járda

140/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Kivett út

063/1

7661 Kékesd, külterület

Kivett út

071/12

7661 Kékesd, külterület

Kivett út

033/17

7661 Kékesd, külterület

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Kékesd Község Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai:

Ingatlan megnevezése

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Temető

04/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Sporttelep

271/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Kultúrház, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő

1/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Tornaterem (konditerem)

135/ 1/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Kálvária

169/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Játszótér

128/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Könyvtár, információs közösségi ház

135/ 2/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Vízmű

021/ 1/ /

7661 Kátoly, Nincs UTCA neve

Vízmű

6/ 1/ /

7661 Szellő, Nincs UTCA neve

Közcélú ingatlan (lakóház)

148///

7661 KÉKESD, FŐ UTCA 68.

3. melléklet

Forgalomképes vagyontárgyak

Kékesd Község Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai:

Ingatlan megnevezése

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Szántó

097/ 6/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Szántó

097/ 8/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

183/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

184/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Udvar

235/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen Terület

253/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Szántó

522/ 2/ /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Kert

539/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

30/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Udvar

145/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület, Kert

34/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület, Kert

36/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

62/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

69/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Erdő

03/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Beépítetlen terület

273/ / /

7661 Kékesd, Nincs UTCA neve

Lakóház, udvar, gazd-i épület

112/2//

KÉKESD, FŐ UTCA