Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.

Hatályos: 2021. 05. 31

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.

2021.05.31.

Kisdér Községi Önkormányzatának Alpolgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 90 674 921 Ft bevétellel,42 628 284 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52.

042180

Állattegészségügy

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

nem kötelező feladat

Működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

2. melléklet

2. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2020.

( Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

2 244 000

9 536 729

1 689 626

17,72

Személyi jellegű kiadások

10 069 200

12 218 494

11 002 495

90,05

Közhatalmi bevételek

665 000

665 000

660 935

99,39

Munkaadókat terhelő kiadások

1 512 273

1 812 273

1 398 113

77,15

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

15 781 940

16 401 440

16 401 440

100,00

Dologi kiadások

8 099 648

12 377 948

7 969 596

64,39

Működési célú tám. ÁHT belülről

3 312 639

4 892 938

4 066 584

83,11

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 576 000

3 285 942

2 753 822

83,81

Működési célú átvett pénzeszköz

0

200 000

76 600

38,30

Műk.célú tám. ÁHT belülre

0

400 000

94 527

23,63

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

52 460

52 460

0

0,00

Pénzmaradvány

15 910 609

16 547 560

16 547 560

100,00

Államh.belüli megel. Vissszafizetése

631 278

631278

631 278

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

653 458

#######

Tartalék

1 113 331

278772

0

0,00

Elvonások és befizetések

0

12100

12 100

100,00

Visszetérítendő támogatás

0

200000

200 000

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 914 188

48 243 667

40 096 203

83,11

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 054 190

31 269 267

24 061 931

76,95

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

607 162

1 000 000

165

Felhalmozási kiadások

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

0

2 807 162

2 807 162

100,00

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Beruházás

13 859 998

16 264 726

15 759 191

96,89

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről

0

1 490 326

46 366 788

3 111

Hiteltörlesztés

Felhalmozási célú átvett pe.háztart.

0

0

3 211 930

#######

Felhalmozási céltartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

2 097 488

50 578 718

2 411

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 859 998

19 071 888

18 566 353

97,35

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 914 188

50 341 155

90 674 921

1,80

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 914 188

50 341 155

42 628 284

0,85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 914 188

50 341 155

90 674 921

1,80

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 914 188

50 341 155

42 628 284

0,85

3. melléklet

3/a.melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

2 244 000

9 536 729

1 689 626

177,17

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

415 000

415 000

316 000

76,14

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

344 935

137,97

Közhatalmi bevételek

665 000

665 000

660 935

99,39

Önkormányzat működési bevételei összesen:

2 909 000

10 201 729

2 350 561

23,04

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

15 781 940

16 401 440

16 401 440

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

15 781 940

16 401 440

16 401 440

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

607 162

1 000 000

164,70

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

607 162

1 000 000

164,70

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

0

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

3 312 639

5 092 938

4 143 184

81,35

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

1 490 326

49 578 718

3326,70

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

3 312 639

6 583 264

53 721 902

816,04

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 690 940

33 793 595

73 473 903

217,42

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 910 609

16 547 560

16 547 560

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

15 910 609

16 547 560

16 547 560

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 914 188

50 341 155

90 021 463

178,82

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

0

653 458

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

37 914 188

50 341 155

90 674 921

180,12

3/b.melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata

KISDÉR 2020. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

10 069 200

12 218 494

11 002 495

90,05

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 512 273

1 812 273

1 398 113

77,15

3. Dologi kiadások

8 099 648

12 377 948

7 969 596

64,39

4. Működési kiadás ÁHT belülre

400 000

94 527

23,63

5. Működési kiadásÁHT kívülre

52 460

52 460

0

0,00

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

2 576 000

3 285 942

2 753 822

83,81

7. Elvonások és befizetések

12 100

12 100

100,00

8. Visszatérítendő támogatás

200 000

200 000

100,00

Folyó (működési) kiadások összesen:

22 309 581

30 359 217

23 430 653

77,18

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

2 807 162

2 807 162

100,00

2. Intézményi beruházási kiadások

13 859 998

16 264 726

15 759 191

96,89

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

13 859 998

19 071 888

18 566 353

97,35

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

1 113 331

278 772

0,00

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

1 113 331

278 772

0,00

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

2. Hitel törlesztés

Finanszírozási kiadások összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 282 910

49 709 877

41 997 006

84,48

VI.

Államházt.belüli megel. Visszafizetése

631278

631278

631 278

100,00

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

37 914 188

50 341 155

42 628 284

84,68

4. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Egyéb műkdési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

3 407 418

390116

419642

200000

0

0

4 417 176

013320

Köztemető fenntartás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

12100

0

631278

643 378

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

94527

0

0

94 527

041233

START téli közfogl.

2 431 076

200631

261 306

0

152 400

3 045 413

051030

Nem veszélyes hull.

0

0

237 741

0

237 741

045120

Közutak, hidak

0

0

064010

Közvilágítás

365 173

365 173

066020

Községgazdálkodás

2 917 712

448 806

1 899 173

0

1 490 326

6 756 017

082044

Könyvtári szolgáltatások

578 289

44 100

1 132 282

256 465

0

2 011 136

066010

Zöldterület kezelés

0

284 120

0

284 120

104051

Gyermekvédelmi ellátás

0

0

106020

Lakásfennt.összef.kiad.

0

0

063080

Vízell.kapcsolatos üz.

0

0

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

0

323 300

2 753 822

3 077 122

042180

Állategészségügy

76 500

0

76 500

107055

Falugondnoki szolgálat

1 668 000

280 840

2 891 269

0

13 860 000

607 162

19 307 271

82092

Közművelődés-köz.kult.ért.g.

0

0

0

62020

Tel.fejl.projektek

33 620

2 200 000

2 233 620

74040

Fertőző megb.megelőzése

79 090

79 090

Összesen:

11 002 495

1 398 113

7 969 596

2 753 822

306 627

15 759 191

2 807 162

631 278

42 628 284

Összes kiadás:

11 002 495

1 398 113

7 969 596

2 753 822

306 627

15 759 191

2 807 162

631 278

42 628 284

2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Működési támogatás

Egyéb műk.célú tám.

Felhalmozási célú tám.

Közhatalmi bev.

Műk.célú átvett pénzeszközök

Egyéb műk.bev.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

600000

9235

58500

26107

693 842

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

16 401 440

0

0

653 458

17 054 898

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

124 846

16 547 560

16 672 406

041233

Hosszabb időt. Foglalk.

2 807 744

0

2 807 744

063080

Vízell.kapcs.üz.

0

0

064010

Közvilágítás

0

066020

Községgazdálkodás

1 258 840

400 000

89 914

0

820 398

2 569 152

082044

Könyvtári szolgáltatások

18 102

18 102

062020

Településf.pr.

49 578 718

0

49 578 718

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

0

436 940

231 167

668 107

107055

Falugondnoki szolgáltatás

0

611 952

611 952

Összesen

16 401 440

2 807 744

50 578 718

1 565

58 500

1 077 672

16 547 560

653 458

90 674 921

Összes bevétel:

16 401 440

2 807 744

50 578 718

1 565

58 500

1 077 672

16 547 560

653 458

90 674 921

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2018 e Ft

2019 e Ft

2020 Ft.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

4 561

4 924

1 689 626

Önkormányzat költségvetési támogatása

10 654

11 502

16 401 440

Működési bevételek ÁHT belül

8 841

9 545

4 143 184

Közhatalmi bevétel

469

506

660 935

Pénzeszköz átvétel

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 670

1 803

16 547 560

Államháztartáson belüli megelőlegezés

462

499

653 458

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 657

28 779

40 096 203

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

10 733

11 588

11 002 495

Munkaadókat terhelő járulékok

1 975

2 132

1 398 113

Dologi kiadások

8 569

9 251

7 969 596

Műk.célú tám. ÁHT belül

0

0

94 527

Műk.célú tám. ÁHT kívül

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

1 708

1 844

2 753 822

Elvonások és bef.,visszatér.tám.

0

212 100

Államh.belüli megel. Visszafizetése

420

480

631 278

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 405

25 295

24 061 931

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

1 000 000

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.

46 366 788

Felhalmozási célú átvett.pe.

3 211 930

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

50 578 718

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

Tárgyévi fejlesztési feladatok

0

18 566 353

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

18 566 353

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

26 657

28 779

90 674 921

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

23 405

25 295

42 628 284

-3 252

-3 484

-48 046 637

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

2 244 000

9 536 729

1 689 626

0,18

Személyi juttatások

10 069 200

12 218 494

11 002 495

0,90

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

15 781 940

16 401 440

16 401 440

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 512 273

1 812 273

1 398 113

0,77

Támogatásértékű működési bevétel

Dologi kiadások

8 099 648

12 377 948

7 969 596

0,64

Közhatalmi bevétetek

665 000

665 000

660 935

0,99

Műk.kiadás ÁHT belül

400 000

94 527

0,24

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

3 312 639

4 892 938

4 066 584

0,83

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

52460

52460

0

0,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 576 000

3 285 942

2 753 822

0,84

Működési célú pénzeszköz átvétel

200 000

76 600

0,38

Finanszírozás átadás

Előző évi pénzmaradvány

4 361 174

4 361 174

4361174

1,00

Elvonások és befizetések0

12 100

12 100

1,00

ÁHTvbelüli megelőlegezés

653 458

Államh.megelől.visszafizetése

631 278

631 278

631 278

1,00

Pénzmaradvány átvétele

Visszatérítendő tám.

200 000

200 000

1,00

Tartalék (működési célú)

1 113 331

278 772

ÖSSZESEN:

26 364 753

36 057 281

27 909 817

0,77

ÖSSZESEN:

24 054 190

31 269 267

24 061 931

0,77

Többlet:

3 847 886

Hiány:

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

607 162

1 000 000

,00

Felújítás

2 807 162

2 807 162

100,00

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

,00

Intézményi beruházás

13 859 998

16 264 726

15 759 191

96,89

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

,00

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

1 490 326

46 366 788

3 111,18

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

Felh.célú átvett pe.háztartásoktól

3 211 930

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

ÖSSZESEN:

2 097 488

50 578 718

24,11

ÖSSZESEN:

13 859 998

19 071 888

18 566 353

97,35

Többlet:

Hiány:

32 012 365

8. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 20209. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

7 155 940

7 155 940

7 155 940

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 826 000

7 055 000

7 055 000

1,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1,00

Működési célú központosított ei.

0

0

0

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

0

190 500

190 500

1,00

Összesen

15 781 940

16 401 440

16 401 440

1,00

9. melléklet

9/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

2 807 162

2 807 162

100,00

ÖSSZESEN:

0

2 807 162

2 807 162

100,00

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

0

0

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

10 913 384

12 806 871

12 408 812

96,89

Tenyészállatvásárlás

Beruházás ÁFA-ja

2 946 614

3 457 855

3 350 379

96,89

ÖSSZESEN:

13 859 998

16 264 726

15 759 191

96,89

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

254 900

0

0,00

A/II. Tárgyi eszközök

02

37 732 206

48 806 593

1,29

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

382 589

382 589

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

38 369 695

49 189 182

1,28

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

16 520 560

47 976 637

2,90

D. Követelések

10

1 674 830

1 364 175

0,81

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

18 195 390

49 340 812

2,71

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

56 565 085

98 529 994

1,74

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

76 987 292

76 987 292

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 104 194

1 104 194

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-34 201 048

-23 846 298

0,70

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

10 354 750

41 943 124

4,05

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

54 245 188

96 188 312

1,77

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

521 605

567 057

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

631 278

653 458

1,04

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

1 155 883

1 220 515

1,06

K. Passzív elhatárolások

1 164 014

1 121 167

0,96

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

56 565 085

98 529 994

1,74

11. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

47 976 637

48046637

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

70 000

0

3.

Költségvetési passzív elszámolás

0

0

4.

Költségvetési pénzmaradvány

48 046 637

48 046 637

42585688

2 460 949

3 000 000

12. melléklet

KISDÉR Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

KISDÉR Községi Önkormányzata 2020. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta

2020.01.01-én

2020. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

0

0

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

0

0

Pályázati hitel

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

Mindösszesen:

0

0

14. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

2

2

2

Egyéb

7

7

7

MINDÖSSZESEN

9,00

9,00

9,00

15. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2020. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

10 069 200

12 218 494

11 002 495

02

Munkaadókat terhelő járulék

1 512 273

1 812 273

1 398 113

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

8 099 648

12 377 948

7 969 596

04

Működési célú tám. ÁHT belül

400 000

94 527

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

52 460

52 460

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 576 000

3 285 942

2 753 822

07

Felújítás

2 807 162

2 807 162

08

Felhalmozási kiadások

13 859 998

16 264 726

15 759 191

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Elvonások, visszatér. Tám.

212 100

212 100

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

36 169 579

49 431 105

41 997 006

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

36 169 579

49 431 105

41 997 006

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

631 278

631 278

631 278

21

Tartalék

1 113 331

278 772

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

37 914 188

50 341 155

42 628 284

24

Intézményi működési bevételek

2 244 000

9 536 729

1 689 626

25

Működési célú átvett pe.

3 312 639

5 092 938

4 143 184

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

15 781 940

16 401 440

16 401 440

27

Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Közhatalmi bevételek

665 000

665 000

660 935

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 097 488

50 578 718

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

32

ÁHT megelőlegezés

653 458

33

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

22 003 579

33 793 595

74 127 361

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

22 003 579

33 793 595

74 127 361

43

Pénzmaradvány igénybevétele

15 910 609

16 547 560

16 547 560

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

37 914 188

50 341 155

90 674 921

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

48 046 637

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

KISDÉR Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Szennyvíz beruházás

85 776 158

0

41 000 000

44 776 158

Játszótér kialakítása

3 000 000

1 500 000

1 500 000

Összesen

88 776 158

1 500 000

42 500 000

44 776 158

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

BIOKOM Zrt.

382589

Tulajdonosi részesedés összesen

382589