Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Hatályos: 2021. 09. 01

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

2021.09.01.

Kisdér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) (1) E rendelet célja, hogy Kisdér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed- az önkormányzat közigazgatási területén - a közösségi színtér működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) (1) Az önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét Kisdér Közösségi Színtérben,

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. (2) Kisdér Községi Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. Az elfogadott éves szolgáltatási tervet a jegyző a hivatal hirdetőtábláján közzéteszi. (3) A polgármester évente, a tárgy évre vonatkozó éves szolgáltatási terv előterjesztésével egyidejűleg, beszámol a képviselő-testületnek az előző évi éves szolgáltatási tervben foglaltak végrehajtásáról. A képviselő-testület a beszámoló elfogadásáról határozattal dönt. (4) A nyilvános könyvtár feladatellátást az önkormányzat nem intézményi keretek között, kormányzati funkción való elkülönítéssel, a közösségi színtérként a faluház épületében - 7814 Kisdér Petőfi u. 52. hrsz. alatt látja el. A működéshez szükséges szakmai irányítást és személyi feltételeket az önkormányzat a Csorba Győző Könyvtárral együttműködve biztosítja. (5) A nyilvános könyvtár programja, munkaterve, továbbá az éves szakmai beszámolója minden évben az önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé. (6) A nyilvános könyvtár és a közösségi színtér szolgáltatások biztosítása nyitva tartás alapján történik, melyet az adott közművelődési színtéren ki kell függeszteni.

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében – lehetőségeihez mérten - az alábbi feladatokat végzi és támogatja:

a) A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás biztosítása.

b) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése és gondozása, közösségi élet szervezése.

c) Olyan ismeretterjesztő szerveződések és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.

d) Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.

e) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.

f) A helyi igények és a törvényi előírások alapján a biztosítja a nyilvános könyvtári feladatok ellátását, könyvtári szolgáltatások céljaira megfelelő helyiségeket, rendelkezik a használók számára megfelelő nyitva tartásról. Biztosítja a megfelelő végzettségű könyvtári és múzeumi szakemberek alkalmazását.

g) Gondoskodik arról, hogy a könyvtárban a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a digitális készségek fejlesztéséhez, az egész életen át tartó tanuláshoz, az ifjúság olvasóvá neveléséhez megfelelő humán és infrastrukturális feltételek rendelkezésre álljanak.

h) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, ezen belül elsősorban a településen élő a roma - nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása.

i) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása, valamennyi korcsoport számára közművelődési és közösségi program ( játszóház, filmvetítés, irodalmi est, sport program ) szervezés.

j) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezésében és lebonyolításában való részvétel.

k) Amatőr és profi előadó- és alkotóművészek, művészeti csoportok bemutatkozásának biztosítása.

l) A község, a kistérség természeti, kulturális, gasztronómiai közösségi értékeinek közismertté tétele (falunapok, bemutatók, kiállítások szervezése, a kulturális turizmus elősegítése).

m) Különböző rétegek és korosztályok iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítése.

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködik a)a helyi és környékbeli közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel, társadalmi és egyházi szervezetekkel, csoportokkal, személyekkel, b) a fenntartásában lévő nevelési intézményekkel , c) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal, d) azon oktatási intézményekkel, melynek beiskolázási körzetéhez a település tartozik, e) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, f) létrejötte esetén a helyi Közművelődési Kerekasztallal, g) a Csorba Győző Könyvtárral, e) környékbeli önkormányzatokkal.

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében együttműködési, illetve közművelődési megállapodást köthet.

7. § A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket, a 4. §(3) bekezdésben foglaltak kivételével , a képviselő-testület gyakorolja.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

8. § (1) (1) Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait közvetlenül , a kezdeményezés jellegétől függően : a) nem intézményi keretek között, kormányzati funkción való elkülönítéssel közösségi színtér működtetésével : Kultúrház 7814 Kisdér Petőfi u. 23. hrsz. , b) egyéb helyiségben vagy c) közterületen látja el.

A közművelődési tevékenység ellátásának személyi és tárgyi feltétele, finanszírozása

9. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása érdekében – közvetlenül vagy a vonatkozó feladat ellátási megállapodás szerint - biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Közművelődési feladatellátás a jogszabályokban meghatározott személyi és szakképzettségi feltételek biztosítása mellett történhet.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának pénzügyi forrása:

a) a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatások,

c) az önkormányzat saját bevétele.

(3) Az önkormányzat az 5. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt és ellátott közművelődési feladatok arányában pénzügyi támogatásban részesítheti.

(4) Az önkormányzat az általa szervezett közművelődési szolgáltatások igénybevételéért - vásárolt szolgáltatás esetén - kérhet díjat.

(5) A (3)- (4) bekezdés szerinti támogatás , díj mértékét a képviselő-testület esetenként, egyedi döntéssel határozza meg.

Záró rendelkezések

10 § (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről, valamint a Kultúrházban való kihelyezéséről a jegyző gondoskodik.