Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 01

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.09.01.

Kisdér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít Kisdér község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Kisdér településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Kisdér Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra, jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek: aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában - történő nyújtására-, települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők - jogosult, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és c) háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa vagy 10 q szén állapítható meg. d) az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. e) aki 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas. (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult a szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját szükségletére használhatja fel.

(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,-.Ft+Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségeinek visszafizetésére.

IV. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

(2) A kérelmeket 2022. január 31. napjáig lehet a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltségén (Garé, Rákóczi u. 72.) benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról a kérelmek benyújtási határidejének lejárta utáni testületi dönt.

(4) A tűzifa kiszállítása legkésőbb 2022. február 15. napjáig megtörténik.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(X.07.) sz. önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.