Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2022.05.30.

Kisdér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 78 750 171 Ft bevétellel, 72 434 183 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

üres cím

1. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52.

042180

Állattegészségügy

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

nem kötelező feladat

Működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

062020

Településfejlesztési projektek

Nem kötelező feladat

Felhalmozás

Felújítás

Beruházás

2. melléklet

üres cím

2. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2021.

( Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

1 801 000

11 068 720

2 808 990

25,38

Személyi jellegű kiadások

12 070 560

21 730 489

13 040 870

60,01

Közhatalmi bevételek

635 000

635 000

638 110

100,49

Munkaadókat terhelő kiadások

1 647 308

2 047 308

1 443 352

70,50

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

16 336 440

16 705 420

16 705 420

100,00

Dologi kiadások

7 911 167

16 340 090

10 881 948

66,60

Működési célú tám. ÁHT belülről

4 047 444

32 499 250

7 364 701

22,66

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 386 000

3 500 583

1 726 487

49,32

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

80 000

0,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

0

0

0

0,00

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

0

0

0

0,00

Pénzmaradvány

48 046 637

48 046 637

48 046 637

100,00

Államh.belüli megel. Vissszafizetése

653 458

653458

653 458

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

644 653

644 653

0,00

Tartalék

2 320 491

2965144

0

0,00

Elvonások és befizetések

52 460

52460

0

0,00

Visszetérítendő támogatás

0

0

0

0,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 866 521

109 599 680

76 288 511

69,61

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 041 444

47 289 532

27 746 115

58,67

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

0

0

0

0,00

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Beruházás

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről

0

0

0

0

Hiteltörlesztés

Felhalmozási célú átvett pe.háztart.

0

21 444 039

2 461 660

11

Felhalmozási céltartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

21 444 039

2 461 660

11

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

70 866 521

131 043 719

78 750 171

0,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

70 866 521

131 043 719

72 434 183

0,55

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

70 866 521

131 043 719

78 750 171

0,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

70 866 521

131 043 719

72 434 183

0,55

3. melléklet

üres cím

3/a.melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

1 801 000

11 068 720

2 808 990

253,78

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

635 000

635 000

638 110

100,49

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0,00

Közhatalmi bevételek

635 000

635 000

638 110

100,49

Önkormányzat működési bevételei összesen:

1 801 000

11 068 720

2 808 990

25,38

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

16 336 440

16 705 420

16 705 420

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

16 336 440

16 705 420

16 705 420

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

4 047 444

32 499 250

7 364 701

22,66

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

4 047 444

32 499 250

7 364 701

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 047 444

64 998 500

7 364 701

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

80 000

##########

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

21 444 039

2 461 660

11,48

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

4 047 444

21 444 039

2 541 660

11,85

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 819 884

82 352 429

30 058 881

36,50

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

48 046 637

48 046 637

48 046 637

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

48 046 637

48 046 637

48 046 637

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

70 866 521

130 399 066

78 105 518

59,90

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

644653

644 653

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

70 866 521

131 043 719

78 750 171

60,09

3/b.melléklet

Kisdér Községi Önkormányzata

KISDÉR 2021. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

12 070 560

21 730 489

13 040 870

60,01

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 647 308

2 047 308

1 443 352

70,50

3. Dologi kiadások

7 911 167

16 340 090

10 881 948

66,60

4. Működési kiadás ÁHT belülre

0

0,00

5. Működési kiadásÁHT kívülre

0

0,00

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

2 386 000

3 500 583

1 726 487

49,32

7. Elvonások és befizetések

52 460

52 460

0

0,00

8. Visszatérítendő támogatás

0

0,00

Folyó (működési) kiadások összesen:

24 067 495

43 670 930

27 092 657

62,04

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

0

0,00

2. Intézményi beruházási kiadások

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2 320 491

2 965 144

0,00

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

2 320 491

2 965 144

0,00

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

2. Hitel törlesztés

Finanszírozási kiadások összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 213 063

130 390 261

71 780 725

55,05

VI.

Államházt.belüli megel. Visszafizetése

653458

653458

653 458

100,00

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

70 866 521

131 043 719

72 434 183

55,27

4. melléklet

üres cím

4. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Egyéb műkdési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

3 199 120

355726

685466

0

0

0

4 240 312

013320

Köztemető fenntartás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

0

0

653458

653 458

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

0

0

0

0

041233

START téli közfogl.

3 911 133

370627

304 341

0

199 989

4 786 090

051030

Nem veszélyes hull.

0

0

237 741

0

237 741

045120

Közutak, hidak

0

0

064010

Közvilágítás

299 734

299 734

066020

Községgazdálkodás

2 828 200

437 073

1 946 111

0

0

5 211 384

082044

Könyvtári szolgáltatások

891 415

0

2 408 401

0

0

3 299 816

066010

Zöldterület kezelés

200 000

27 898

413 566

0

641 464

104051

Gyermekvédelmi ellátás

0

0

106020

Lakásfennt.összef.kiad.

0

0

063080

Vízell.kapcsolatos üz.

0

0

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

0

991 791

1 726 487

2 718 278

042180

Állategészségügy

76 500

0

76 500

107055

Falugondnoki szolgálat

2 011 002

252 028

2 224 247

0

1 600 000

0

6 087 277

082092

Közművelődés-köz.kult.ért.g.

0

0

0

062020

Tel.fejl.projektek

0

1 294 050

42 888 079

0

44 182 129

074040

Fertőző megb.megelőzése

0

0

Összesen:

13 040 870

1 443 352

10 881 948

1 726 487

0

44 688 068

0

653 458

72 434 183

Összes kiadás:

13 040 870

1 443 352

10 881 948

1 726 487

0

44 688 068

0

653 458

72 434 183

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Működési támogatás

Egyéb műk.célú tám.

Felhalmozási célú tám.

Közhatalmi bev.

Műk.célú átvett pénzeszközök

Egyéb műk.bev.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

0

242035

80000

109186

431 221

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

16 705 420

0

0

644 653

17 350 073

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

0

48 046 637

48 046 637

041233

Hosszabb időt. Foglalk.

4 849 582

0

4 849 582

082092

Közművelődés

1 000 000

0

1 000 000

064010

Közvilágítás

0

066020

Községgazdálkodás

1 515 119

0

81 075

0

1 736 638

3 332 832

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

2

2

062020

Településf.pr.

2 461 660

0

2 461 660

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

0

315 000

0

315 000

107055

Falugondnoki szolgáltatás

0

963 164

963 164

Összesen

16 705 420

5 849 582

2 461 660

1 565

80 000

1 845 826

48 046 637

644 653

78 750 171

Összes bevétel:

16 705 420

5 849 582

2 461 660

1 565

80 000

1 845 826

48 046 637

644 653

78 750 171

5. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

4 561

4 924

2 808 990

Önkormányzat költségvetési támogatása

10 654

11 502

16 705 420

Működési bevételek ÁHT belül

8 841

9 545

7 364 701

Közhatalmi bevétel

469

506

638 110

Pénzeszköz átvétel

0

0

80 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 670

1 803

48 046 637

Államháztartáson belüli megelőlegezés

462

499

644 653

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 657

28 779

76 288 511

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

10 733

11 588

13 040 870

Munkaadókat terhelő járulékok

1 975

2 132

1 443 352

Dologi kiadások

8 569

9 251

10 881 948

Műk.célú tám. ÁHT belül

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT kívül

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatása

1 708

1 844

1 726 487

Elvonások és bef.,visszatér.tám.

0

0

Államh.belüli megel. Visszafizetése

420

480

653 458

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 405

25 295

27 746 115

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.

0

Felhalmozási célú átvett.pe.

2 461 660

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

2 461 660

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

Tárgyévi fejlesztési feladatok

0

44 688 068

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

44 688 068

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

26 657

28 779

78 750 171

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

23 405

25 295

72 434 183

-3 252

-3 484

-6 315 988

6. melléklet

KISDÉR Községi Önkormányzata 2021. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

1 801 000

11 068 720

2 808 990

0,25

Személyi juttatások

12 070 560

21 730 489

13 040 870

0,60

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

16 336 440

16 705 420

16 705 420

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 647 308

2 047 308

1 443 352

0,70

Támogatásértékű működési bevétel

0

0,00

Dologi kiadások

7 911 167

16 340 090

10 881 948

0,67

Közhatalmi bevétetek

635 000

635 000

638 110

1,00

Műk.kiadás ÁHT belül

0

0,00

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

4 047 444

32 499 250

7 364 701

0,23

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 386 000

3 500 583

1 726 487

0,49

Működési célú pénzeszköz átvétel

80 000

0,00

Finanszírozás átadás

Előző évi pénzmaradvány

48 046 637

48 046 637

48046637

1,00

Elvonások és befizetések

52 460

52 460

0

0,00

ÁHTvbelüli megelőlegezés

644 653

644 653

Államh.megelől.visszafizetése

653 458

653 458

653 458

1,00

Pénzmaradvány átvétele

Visszatérítendő tám.

0

0,00

Tartalék (működési célú)

2 320 491

2 965 144

ÖSSZESEN:

70 866 521

109 599 680

76 288 511

0,70

ÖSSZESEN:

27 041 444

47 289 532

27 746 115

0,59

Többlet:

48 542 396

Hiány:

7. melléklet

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

,00

Felújítás

0

0,00

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

,00

Intézményi beruházás

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

,00

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

,00

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

Felh.célú átvett pe.háztartásoktól

2 461 660

0,00

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

ÖSSZESEN:

2 461 660

0,00

ÖSSZESEN:

43 825 077

83 754 187

44 688 068

53,36

Többlet:

Hiány:

-42 226 408

8. melléklet

8. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 20221. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

7 201 440

7 210 720

7 210 720

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

0

0

0

0,00

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 865 000

6 958 000

6 958 000

1,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1,00

Működési célú központosított ei.

0

0

0

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

0

266 700

266 700

1,00

Összesen

16 336 440

16 705 420

16 705 420

1,00

9. melléklet

9/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

,00

ÖSSZESEN:

0

0

0

,00

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

0

1 600 000

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

0

157 472

157 472

100,00

Tenyészállatvásárlás

Beruházás ÁFA-ja

0

42 517

42 517

100,00

ÖSSZESEN:

0

199 989

1 799 989

900,04

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val

43 825 077

83 554 198

42 888 079

51,33

Összesen

43 825 077

83 554 198

42 888 079

51,33

10. melléklet

10. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2021. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

0,00

A/II. Tárgyi eszközök

02

48 806 593

81 330 571

1,67

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

382 589

382 589

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

49 189 182

81 713 160

1,66

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

47 976 637

4 048 212

0,08

D. Követelések

10

1 364 175

3 078 210

2,26

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

747 450

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

49 340 812

7 873 872

0,16

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

98 529 994

89 587 032

0,91

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

76 987 292

76 987 292

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 104 194

1 104 194

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-23 846 298

18 096 826

- 0,76

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

41 943 124

-10 469 446

- 0,25

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

96 188 312

85 718 866

0,89

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

567 057

2 057 383

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

653 458

644 653

0,99

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

1 220 515

2 702 036

2,21

K. Passzív elhatárolások

1 121 167

1 166 130

1,04

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

98 529 994

89 587 032

0,91

11. melléklet

11. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

4 048 212

0

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

1 520 326

0

3.

Költségvetési passzív elszámolás

1 166 130

0

4.

Költségvetési pénzmaradvány

4 402 408

4 402 408

4402408

0

0

12. melléklet

KISDÉR Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

13.melléklet

KISDÉR Községi Önkormányzata 2021. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta

2021.01.01-én

2021. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

0

0

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

0

0

Pályázati hitel

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

Mindösszesen:

0

0

14. melléklet

14. melléklet

KISDÉR KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

4

4

4

Egyéb

7

7

7

MINDÖSSZESEN

11,00

11,00

11,00

15. melléklet

15. számú melléklet

KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

12 070 560

21 730 489

13 040 870

02

Munkaadókat terhelő járulék

1 647 308

2 047 308

1 443 352

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 911 167

16 340 090

10 881 948

04

Működési célú tám. ÁHT belül

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 386 000

3 500 583

1 726 487

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

43 825 077

83 754 187

44 688 068

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Elvonások, visszatér. Tám.

52 460

52 460

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

67 892 572

127 425 117

71 780 725

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

67 892 572

127 425 117

71 780 725

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

653 458

653 458

653 458

21

Tartalék

2 320 491

2 965 144

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

70 866 521

131 043 719

72 434 183

24

Intézményi működési bevételek

1 801 000

11 068 720

2 808 990

25

Működési célú átvett pe.

4 047 444

32 499 250

7 364 701

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

16 336 440

16 705 420

16 705 420

27

Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Közhatalmi bevételek

635 000

635 000

638 110

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

21 444 039

2 461 660

32

ÁHT megelőlegezés

644 653

644 653

33

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

22 819 884

82 997 082

30 623 534

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

22 819 884

82 997 082

30 623 534

43

Pénzmaradvány igénybevétele

48 046 637

48 046 637

48 046 637

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

70 866 521

131 043 719

78 670 171

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

6 235 988

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

KISDÉR Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2021

2022

2023

Szennyvíz beruházás

85 776 158

42 888 079

42 888 079

0

Játszótér kialakítása

3 000 000

3 000 000

0

Összesen

88 776 158

45 888 079

42 888 079

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

BIOKOM Zrt.

382589

Tulajdonosi részesedés összesen

382589