Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 01

Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.09.01.

Kisdér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít Kisdér község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Kisdér településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Kisdér Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra, jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, szociális célú tűzifa támogatást biztosít az előnyben részesítő feltételek mérlegelése alapján, annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminum legkisebb összegének 600%-át, egyedül élő esetében a 700% -át nem haladja meg.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek: aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: a.) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában - történő nyújtására-, települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők - jogosult, b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és c.) háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa vagy 10 q szén állapítható meg. d.) az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. e.) aki 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult a szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját szükségletére használhatja fel.

(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 17.500,-.Ft+Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségeinek visszafizetésére.

IV. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

(2) A kérelmeket 2022. november 30. napjáig lehet a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltségén (Garé, Rákóczi u. 72.) benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról a kérelmek benyújtási határidejének lejárta utáni testületi dönt.

(4) A tűzifa kiszállítása legkésőbb 2023. február 15. napjáig megtörténik.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(IX.1.) sz. önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.

1. melléklet a 4/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

.......................(név) ...........szül. hely és idő Kisdér ................utca ........sz. alatti lakos kérem, hogy részemre az önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a.) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában - történő nyújtására-,
b.) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők - jogosult,
c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülők
d.) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
*( A megfelelő rész aláhúzandó.)
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Nem jogosult a szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a rendeletben meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy gázzal fűtött ingatlanban lakik életvitelszerűen

c) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját szükségletére használhatja fel. Amennyiben a jogosult a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,-Ft+Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségeinek visszafizetésére.
Kisdér
kérelmező