Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kistapolca Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 128.419 ezer forintban állapítja meg, ebből

  • a) a működési bevétel 90.597 ezer forint,
  • b) a felhalmozási bevétel 37.822 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 128.419 ezer forintban állapítja meg, ebből

  • a) működési kiadás 90.597 ezer forint,
  • b) felhalmozási kiadás 72.657 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 15.793 ezer forintban, felhalmozási többletlét -34.835 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 72.657 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 15.793 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi állami támogatások és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi adósságállományát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évben nyújtott támogatások teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 752 000

2 648 929

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 250 000

1 899 649

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

19 569 392

19 558 451

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

14 440 820

14 440 820

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

5 128 572

5 117 631

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

43 987 993

37 821 942

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

25 297 507

25 610 614

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

39 936 072

39 895 640

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések

983 998

Működési bevételek összesen

89 804 971

90 597 281

Felhalmozási bevételek összesen

43 987 993

37 821 942

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

20 664 784

21 718 099

Beruházások

80 942 620

71 858 744

Munkaadókat terhelő járulékok

3 611 508

2 354 492

Felújítások

798227

Dologi kiadások

21 007 979

11 567 827

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 880 412

2 963 134

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

673 482

621 405

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

465 250

426 435

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

208 232

194 970

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

39 966 806

50 627 623

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

264 260

264 260

Működési tartalékok

39 702 546

50 363 363

Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó bevétel

Finanszírozási kiadások

744 701

Működési kiadások összesen

89 804 971

90 597 281

Felhalmozási kiadások összesen

80 942 620

72 656 971

Működési többlet

Működési többlet:

3 012 179

15 792 594

Felhalmozási hiány:

-36 954 627

-34 835 029

2. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Bevételek

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2020. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2020. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 752 000

2 752 000

2 648 929

II. Közhatalmi bevételek

2 250 000

2 250 000

1 899 649

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

19 569 392

19 569 392

19 558 451

Általános működési támogatás

14 440 820

14 440 820

14 440 820

Feladatalapú támogatás

5 128 572

5 128 572

5 117 631

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

25 297 507

25 297 507

25 610 614

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

39 936 072

39 936 072

39 895 640

VII. Finanszírozási bevételek

0

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések

983 998

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

43 987 993

43 987 993

37 821 942

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133 792 964

133 792 964

0

0

128 419 223

3. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Kiadások

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2020. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2020. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

20 664 784

20 664 784

21 718 099

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 611 508

3 611 508

2 354 492

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

21 007 979

16 581 779

4 426 200

11 567 827

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 880 412

3 880 412

2 963 134

V. Egyéb működési célú kiadások

673 482

673 482

621 405

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

465 250

465 250

426 435

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

208 232

208 232

194 970

VI. Tartalékok

39 966 806

39 966 806

50 627 623

Általános tartalék

264 260

264 260

264 260

Működési tartalék (céltartalék)

39 702 546

39 702 546

50 363 363

Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó bevétel

VII. Finanszírozási kiadások

0

744 701

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

80 942 620

80 942 620

71 858 744

II. Felújítások

798 227

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 747 591

166 321 391

4 426 200

163 254 252

4. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat
Lapozás
Ajtó vásárlás

0

0

798 227

0

250 565

0

547 662

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

798 227

5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés – Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130


Kistapolca Község Önkormányzat

61 096 551

16 496 069

80 942 620

71 858 744

0

Egyedi szennyvízkezelés

33 640 680

9 082 984

46 073 664

38 830 015

0

0

Magyar Falu Program pályázat ( gondnoki szolg. BUSZ)

10 914 206

2 946 836

13 861 042

12 914 893

0

Akadálymentesítés pályázat ( Magyar Falu program)

3 408 883

920 398

4 329 281

800 000

0

Járda javítás pályázat

13 132 782

3 545 852

16 678 634

16 716 746

0

Eke vásárlás

850 900

Ravatalozó térkövezése

1 402 000

Irodai gépek vásárlása

344 190

ÖSSZESEN

61 096 551

16 496 069

80 942 620

71 858 744

6. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

18 810

19 559

19 559

100

1.1

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása

13 689

13 689

13 689

100

1.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

752

752

100

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

#########

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

1.5.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

#########

1.6.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

#########

1.7.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3 321

3 118

3 118

100

1.8.

Egyéb központi támogatás

#########

1.9.

Elszámolásból származó támogatás

#########

1.10

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám.

#########

1.11.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800

2 000

2 000

100

2.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

-

-

-

#########

2.1.

Cél- címzett támogatás

2.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

#########

2.3

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.

#########

2.4.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

#########

3.

Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

68 382

69 632

63 432

91

3.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)

68 382

69 632

63 432

91

3.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

#########

3.1.2.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.1.3.

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

#########

3.1.4.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

68 382

69 632

43 333

62

3.1.5.

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

20 027

#########

3.1.6.

Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól

#########

3.1.7.

Központi kezelésű előirányzatok bevétele

72

3.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)

-

-

-

#########

3.2.1.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

#########

3.2.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

#########

3.2.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

#########

3.2.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

#########

4.

Közhatalmi bevételek

2 250

2 250

1 899

84

4.1

Helyi adók és adójellegű bevételek

1 850

1 850

1 870

101

4.2

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

400

400

-

-

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

29

#########

4.4

Adópótlék, adóbírság

-

-

-

#########

5.

Intézményi működési bevételek

2 752

2 752

2 649

96

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)

-

-

-

#########

6.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

#########

6.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

-

-

-

#########

6.3.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

-

-

-

#########

7.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

-

-

-

#########

7.1

Működési célú átvett pénzeszközök

#########

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

#########

8.

Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)

-

-

-

#########

8.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

#########

8.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

#########

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

92 194

94 193

87 539

93

9.

Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)

39 936

39 896

39 896

100

9.1.

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele

39 936

39 896

39 896

100

9.2

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele

#########

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

-

-

984

#########

10.1.

Áht-n belüli megelőlegezések

-

984

#########

10.2.

Aktív időbeli elhatárolás

#########

2. Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

6

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)

51 187

52 132

39 225

75

1.1.

Személyi jellegű juttatás

20 423

22 687

21 718

96

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 574

2 398

2 355

98

1.3.

Dologi kiadások*

20 868

21 008

11 568

55

1.4.

Egyéb folyó kiadások

#########

1.6.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 193

2 158

621

29

1.7.

Egyéb működési célú kiadások

#########

1.8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 129

3 881

2 963

76

1.9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

#########

1.10.

Kamatkiadások

#########

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

80 943

81 213

72 657

89

2.1.

Felújítás*

798

798

100

2.2.

Beruházás

80 943

80 415

71 859

89

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4

Befektetési c. részesedések vásárlása

-

#########

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

#########

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

-

-

15 793

#########

3.1.

Működési célú tartalék

15 793

3.2.

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4.

IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)

#########

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

-

744

744

100

6.1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó

744

744

100

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

132 130

134 089

128 419

96

2020. évi Költségvetési kiadások összesen

132 130

134 089

128 419

96

2020. évi Költségvetési bevételek összesen

132 130

134 089

128 419

96

7. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások

Eredei e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Bevételek

Eredei e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Müködési kiadások

Működési bevételek

Személyi jellegű juttatások

20 423

22 687

21 718

96

Intézményi működési bevétel

2 752

2 752

2 649

96

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 574

2 398

2 355

98

Közhatalmi bevétel

2 250

2 250

1 899

84

Dologi kiadások

20 868

21 008

11 568

55

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

18 810

19 559

19 559

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 129

3 881

2 963

76

Működési célú támogatásértékű bevétel

68 382

69 632

63 432

91

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 193

2 158

621

29

Működési célú pénzeszközátvétel

0

#########

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

#######

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

39 936

39 896

39 896

100

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

#######

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

#########

Céltartalék

0

0

#######

Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól

0

0

0

#########

Finanszírozási kiadások

#######

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

#########

Müködési kiadás összesen:

51 187

52 132

39 225

75

Müködési bevétel összesen:

132 130

134 089

127 435

95

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Beruházások

80 943

80 415

71 859

89

Központosított bevételből felhalmozási

0

0

0

#########

Felújítások

798

798

100

Kapott támogatásból felhalmozási

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

#######

Felhalmozási bevételek

0

0

0

#########

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

#######

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

#########

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

744

744

100

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

#########

Felhalmozási célú hitel kamata

0

0

0

#######

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

#########

Befekt.c.részesedések vásárlása

0

0

0

#######

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

#########

Tartalékok

0

0

15 793

#######

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

#########

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

#########

Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól

#########

Finanszírozási bevételek

0

Államházartáson belüli megelőlegezés

984

Felhalmozási kiadás összesen:

80 943

81 957

89 194

109

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

984

#########

M i n d ö s s z e s e n :

132 130

134 089

128 419

96

M i n d ö s s z e s e n :

132 130

134 089

128 419

96

8. melléklet

Maradvány kimutatás 2020. évre: Kistapolca Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

87 540

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

111 882

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 24 342

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

40 880

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

745

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

40 135

7

Alaptevékenység maradványa

15 793

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

15 793

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

-

17

Alaptev.szabad maradványa

15 793

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

9. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2020. év

1. Adóbevételek

adatok ezer forintban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Éves teljesítés

Telj.%-a

Eltérés

Építményadó

Telekadó

Egyéb bírság

29

Magánszemélyek kommunális adója

200

200

199

100

1

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 650

1 650

1 672

101

- 22

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

Helyi adók összesen:

1 850

1 850

1 900

103

- 21

2. Az adóbevételek felhasználása

adatok ezer forintban

Jogcíme területe

Felhasználása

Összege

Iparűzési adó

Működési kiadásokra

1 672

Magánszemélyek kommunális adója

Működési kiadásokra

199

Egyéb bírság

Működési kiadásokra

29

Felhasznált adóbevétel összesen:

1 900

10. melléklet

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2020. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

Előírt visszafizetési kötelezettség összege:

-

-

-

2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

2021.évben jogszerűen felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség

Szociális célú tüzifa

752

752

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. Tám.

Belterületi utak, hidak, járdák felújítása

14 179

14 179

Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Települési ön kormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám.

Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok

2 000

2 000

Polgármesteri illetmény tám.

954

954

Pénzbeli, szociális támogatások

2 961

2 961

Összesen:

20 846

20 846

-

-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok forintban

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása

Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke

Évközi pótigény / lemodás

Pótigény

Visszafizetési kötelezettség

Többlettámogatás

Önkormányzati hivatal működtetése 2020. évben

-

-

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12 734 480

12 734 480

Beszámítás összege ( - )

Támogatás összesen:

12 734 480

12 734 480

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

243 243

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

192 660

156 750

- 35 910

107 450

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

Könyvtári feladatok támogatás

Normatív támogatás összesen:

12 927 140

12 891 230

- 35 910

-

107 450

243 243

11. melléklet

Vagyonkimutatás

1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

1

2

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

-

-

1. Törzsvagyon (03+06)

02.

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

-

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

-

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

-

-

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)

09.

-

-

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

-

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

-

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

207 021

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

-

-

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

18.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

19.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

20.

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

21.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

22.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

23.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

24.

1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

25.

182 144

1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

26.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

27.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

28.

-

-

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

29.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

30.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

31.

-

-

1. Törzsvagyon (88+93)

32.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

33.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

34.

24 877

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

35.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

36.

19 396

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

37.

5 481

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

38.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

39.

-

-

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

40.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

41.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

42.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

43.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

44.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

45.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

46.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

47.

-

-

1. Törzsvagyon (108+113)

48.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

49.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

50.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

51.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

52.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

53.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

54.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

55.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

56.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

57.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek ber.

58.

2. Forgalomképes járművek (119+122)

59.

2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

60.

-

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

61.

-

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

62.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

63.

3. Járművek beruházására adott előlegek

64.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

65.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

66.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

67.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

68.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

69.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

70.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

71.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

72.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

73.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

74.

754

-

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

75.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

76.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

77.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

78.

754

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

79.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

80.

3.2. Tartósan adott kölcsön

81.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

82.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

83.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

84.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

85.

2 869

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)

86.

2 869

(146+153+160)

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

87.

2 869

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

88.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

89.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

90.

1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

91.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

92.

2 869

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

93.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések Immat.javak) (154+157)

94.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

95.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber.

96.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berend., felsz.

97.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

98.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.immat.javak

99.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.immat. Javak

100.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

101.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

102.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

103.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

104.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

105.

-

2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

106.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

107.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

108.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. Immat. javak (169+170)

109.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz, immat. javak.

110.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés, immat. javak.

111.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

112.

-

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

113.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

114.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

115.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

116.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

117.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

118.

210 644

-

I. Készletek (179+187+197)

119.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

120.

1.1. Élelmiszerek

121.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

122.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

123.

1.4. Tüzelőanyagok

124.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

125.

1.6. Szakmai anyagok

126.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

127.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

128.

2.1. Áruk

129.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

130.

2.3. Közvetített szolgáltatások

131.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

132.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

133.

2.5.1. Épületek építmények

134.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

135.

2.5.3. Járművek

136.

2.5.4. Tenyészállatok

137.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

138.

3.1. Késztermékek

139.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

140.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

141.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

142.

1 499

-

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

143.

2. Adósok (204+..+207)

144.

1 499

-

2.1. Helyi adóból hátralék

145.

960

2.2. Gépjármű, egyéb adó

146.

2.3. Térítési díj hátralék-adott előlegek

147.

539

2.4. Egyéb adók

148.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

149.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

150.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

151.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

152.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

153.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

154.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

155.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

156.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

157.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

158.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

159.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

160.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

161.

4. Váltókövetelések

162.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

163.

6. Egyéb követelések (224+225)

164.

-

-

6.1. Előző évek egyéb különféle követelései

165.

6.2. Tárgyévi egyéb különféle kötelezettség

166.

III. Értékpapírok (229+..+233)

167.

1. Kárpótlási jegyek

168.

2. Kincstárjegyek

169.

3. Kötvények

170.

4. Egyéb értékpapírok

171.

5. Egyéb részesedések

172.

IV. Pénzeszközök (233+249)

173.

15 728

-

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

174.

177

1.1. Pénztárak (237+238)

175.

177

1.1.1. Forint pénztár

176.

177

1.1.2. Valutapénztár

177.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

178.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

179.

1.4. Csekkek

180.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

181.

15 551

-

1.1. Költségvetési elszámolási számla

182.

15 551

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

183.

1.3.Állami hozzájárulás elsz. számla

184.

1.4. Lakásépítés elkülönített szla számla

185.

1.5. Egyéb költségvetési bankszámlák

186.

1.6. Környezetvédelmi alap elszámolásai számla

187.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

188.

1.8. Egyéb fejlesztési elkülönített számla

189.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

190.

-

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

191.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

192.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

193.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

194.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

195.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

196.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

197.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

198.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

199.

315

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

200.

17 542

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

201.

228 186

-

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

Adatok: ezer forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi érték

1

2

3

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

178 744

2. Egyéb eszk. Ind.kori értéke és változásai

2.

7 962

3. Felhalmozott erdmény

3.

19 428

4. Mérleg szerinti eredmény

4.

20 817

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

5.

226 951

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6.

1 235

1. Áht-on belül megelőlegezések

7.

984

2. Más szervet megillető bevételek

8.

3. Szállítói tartozások

9.

III. Egyéb passzív időbeli elhatárolás

10.

251

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

11.

228 186

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

12.

228 186

12. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forinban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárat

1-90 nap között

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Tartozás minösszsen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(4+…+7)

9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

-

-

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

-

-

-

-

-

-

-

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen

Adósságállomány mindösszesen:

-

-

-

-

-

-

-

13. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.

46 090

46 090

24.

Összesen:

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2020.évi pénzeszközeinek változása

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

39 936

ebből: Bankszámlák egyenlege

39 926

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

Bevételek:

88 523

Bevételek 4. sz. melléklet alapján:

87 539

Egyeb finanszírozási bevételek:

984

Kiadások:

112 731

Kiadások 4.sz. melléklet alapján:

111 987

Egyéb finanszírozás kiadásai

744

Záró pénzkészlet

15 728

ebből: Bankszámlák egyenlege

15 551

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

177