Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 10. 01

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, feltételeit, az eljárási szabályokat meghatározza.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott - az önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező – személyekre.

2. Szociális célú tüzelőtámogatás

2. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 894.080 forint összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesül, melyet az önkormányzat 44 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásra használhat fel.

(3) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 2021. évi garantált bérminimum összegét (2021. évben 145.635).

(4) Az elbírálás során előnyt élvez, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és szénnel vagy tűzifával fűt.

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. CL. rendelkezéseit, illetve az Szoctv. és Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott kedvezőbb eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatást hivatalból, vagy az e célra rendszeresített formanyomtatványon kérelemre lehet megállapítani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát.

(3) Nem kell csatolni jövedelmi igazolást, annak, aki a kérelmének benyújtását megelőző hónapban a polgármester, illetve jegyző által megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban, vagy lakhatási támogatásban részesül. A jogosultságot az ügyfél kérelme, nyilatkozata alapján az önkormányzat saját nyilvántartása alapján ellenőrzi.

(4) A támogatás iránti igényeket 2021. október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

(6) A támogatásról legkésőbb 2021. november 30. napjáig kell a döntést meghozni. A döntést követően a polgármester 2022. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

4. A támogatás mértéke

4. § (1) A támogatás mértéke igénylőként egységesen 1 m3 tűzifa mennyiség.

(2) A támogatás megállapítása a BM által támogatott szociális célú tűzifa mennyiség erejéig történik.

5. Záró rendelkezés

5. § (1) Az önkormányzat a támogatást 2022. február 15-ig használhatja fel. A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31-ig történhet meg és a támogatás felhasználásról 2022. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.

(2) Jelen rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba és 2022. április 16. napján hatályát veszti.