Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról

Hatályos: 2021. 11. 19

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról

2021.11.19.

Kistapolca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kistapolca Község Önkormányzata csatlakozva a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez pénzbeli támogatásban (továbbiakban: ösztöndíj) részesíti az e rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban foglalt feltételeknek megfelelő szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor a Korm. rendelet 21. §-ban foglalt feltételeket kell figyelembe venni.

3. § Az önkormányzat évente az ösztöndíjra jogosult hallgatót havi 5.000,- Ft mértékű támogatásban részesíti.

4. § (1) Az ösztöndíjas pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján közzétett időben és módon a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.

(2) A pályázatokat az 1. §-ban hivatkozott Korm. rendelet, valamint az Ösztöndíj-pályázati kiírásában foglaltak alapján a Képviselő-testület bírálja el.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.