Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.25.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 89.764 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 70.383 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 19.381 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 89.764 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 70.383 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 23.791 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 16.944 ezer forintban, felhalmozási hiányát -4.410 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 23.791 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 16.944 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 500 000

2 870 903

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

1 800 000

1 577 058

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 599 971

26 353 098

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

14 183 511

15 534 891

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

10 416 460

10 818 207

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

3 691 851

19 380 862

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

27 358 249

22 829 106

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

15 728 295

15 792 594

Finanszírozási bevételek

960 273

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

71 986 515

70 383 032

Felhalmozási bevételek összesen

3 691 851

19 380 862

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

23 526 296

22 536 467

Beruházások

11 093 271

23 790 825

Munkaadókat terhelő járulékok

2 660 898

1 925 834

Felújítások

Dologi kiadások

30 235 357

18 596 025

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 623 000

4 580 422

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

414 494

406 004

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

250 274

147 104

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

164 220

258 900

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

11 526 470

21 354 282

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

151 356

151 356

Működési tartalékok

11 375 114

21 202 926

Finanszírozási kiadások

983 998

Működési kiadások összesen

71 986 515

70 383 032

Felhalmozási kiadások összesen

11 093 271

23 790 825

Működési többlet:

4 125 050

16 944 319

Felhalmozási hiány:

-7 401 420

-4 409 963

2. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 500 000

2 500 000

2 870 903

II. Közhatalmi bevételek

1 800 000

1 800 000

1 577 058

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

24 599 971

24 599 971

26 353 098

Általános működési támogatás

14 183 511

14 183 511

15 534 891

Feladatalapú támogatás

10 416 460

10 416 460

10 818 207

Támogatásértékű bevétel

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

27 358 249

27 358 249

22 829 106

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

15 728 295

15 728 295

15 792 594

VII. Finanszírozási bevételek

960 273

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 691 851

3 691 851

19 380 862

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 678 366

75 678 366

0

89 763 894

3. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

23 526 296

23 526 296

22 536 467

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

2 660 898

2 660 898

1 925 834

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

30 235 357

21 140 158

9 095 199

18 596 025

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 623 000

3 623 000

4 580 422

V. Egyéb működési célú kiadások

414 494

414 494

406 004

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

250 274

250 274

147 104

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

164 220

164 220

258 900

VI. Tartalékok

11 526 470

11 526 470

21 354 282

Általános tartalék

151 356

151 356

151 356

Működési tartalék (céltartalék)

11 375 114

11 375 114

21 202 926

VII. Finanszírozási kiadások

983 998

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

11 093 271

11 093 271

23 790 825

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 079 786

73 984 587

9 095 199

94 173 857

4. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130Kistapolca Község Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130
Kistapolca Község Önkormányzat

8 734 858

2 358 412

11 093 271

23 790 825

Egyedi szennyvízkezelés

2 401 968

648 531

3 050 500

3 050 500

Akadálymentesítés pályázat

5 710 843

1 541 928

7 252 771

7 341 671

Vizesblokk elkészítése

622 047

167 953

790 000

784 700

Játszótér

4 606 594

Eszközbeszerzés (pótkocsi, szárzúzó)

4 817 720

Kisértékű tárgyi eszköz ( porszívó, GPS)

57 900

Talajmaró, fűkasza- START

2 081 450

Légkondicionáló berendezés- Könyvtár

755 000

Laptop vásárlás

295 290

ÖSSZESEN

8 734 858

2 358 412

11 093 271

23 790 825

6. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

24 600

26 353

26 353

100

1.1

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása

14 184

14 205

14 205

100

1.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

1 194

1 194

100

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

##########

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

1.5.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

##########

1.6.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

##########

1.7.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 146

8 548

8 548

100

1.8.

Egyéb központi támogatás

##########

1.9.

Elszámolásból származó támogatás

136

136

100

1.10

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám.

##########

1.11.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100

2.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

-

-

-

##########

2.1.

Cél- címzett támogatás

2.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

##########

2.3

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.

##########

2.4.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

##########

3.

Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

31 050

47 011

42 210

90

3.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)

31 050

47 011

42 210

90

3.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

##########

3.1.2.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.1.3.

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

##########

3.1.4.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

31 050

47 011

22 312

47

3.1.5.

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

19 898

##########

3.1.6.

Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól

##########

3.1.7.

Központi kezelésű előirányzatok bevétele

3.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)

-

-

-

##########

3.2.1.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

##########

3.2.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

##########

3.2.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

##########

3.2.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

##########

4.

Közhatalmi bevételek

1 800

1 800

1 577

88

4.1

Helyi adók és adójellegű bevételek

1 800

1 800

1 569

87

4.2

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

-

##########

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

8

##########

4.4

Adópótlék, adóbírság

-

-

-

##########

5.

Intézményi működési bevételek

2 500

2 602

2 871

110

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)

-

-

-

##########

6.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

##########

6.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

-

-

-

##########

6.3.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

-

-

-

##########

7.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

-

-

-

##########

7.1

Működési célú átvett pénzeszközök

##########

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

##########

8.

Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)

-

-

-

##########

8.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

##########

8.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

##########

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

59 950

77 766

73 011

94

9.

Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)

15 728

15 793

15 793

100

9.1.

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele

15 728

15 793

15 793

100

9.2

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele

##########

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

-

-

960

##########

10.1.

Áht-n belüli megelőlegezések

-

960

##########

10.2.

Aktív időbeli elhatárolás

##########

2. Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

6

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)

64 585

67 434

48 045

71

1.1.

Személyi jellegű juttatás

23 526

24 091

22 537

94

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 661

2 746

1 926

70

1.3.

Dologi kiadások*

30 235

30 044

18 596

62

1.4.

Egyéb folyó kiadások

##########

1.6.

Működési célú támogatásértékű kiadások

4 540

5 784

406

7

1.7.

Egyéb működési célú kiadások

##########

1.8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 623

4 769

4 580

96

1.9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

##########

1.10.

Kamatkiadások

##########

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

11 093

25 141

23 791

95

2.1.

Felújítás*

##########

2.2.

Beruházás

11 093

25 141

23 791

95

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4

Befektetési c. részesedések vásárlása

-

##########

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

##########

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

-

-

16 944

3.1.

Működési célú tartalék

16 944

3.2.

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4.

IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)

##########

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

-

984

984

100

6.1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó

984

984

100

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

75 678

93 559

89 764

96

2021. évi Költségvetési kiadások összesen

75 678

93 559

89 764

96

2021. évi Költségvetési bevételek összesen

75 678

93 559

89 764

96

7. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások

Eredei e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Bevételek

Eredei e.i.

Módósított e.i.

Tény

Telj.%-a

Müködési kiadások

Működési bevételek

Személyi jellegű juttatások

23 526

24 091

22 537

94

Intézményi működési bevétel

2 500

2 602

2 871

110

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 661

2 746

1 926

70

Közhatalmi bevétel

1 800

1 800

1 577

88

Dologi kiadások

30 235

30 044

18 596

62

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

24 600

26 353

26 353

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 623

4 769

4 580

96

Működési célú támogatásértékű bevétel

31 050

47 011

42 210

90

Működési célú támogatásértékű kiadások

4 540

5 784

406

7

Működési célú pénzeszközátvétel

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

#######

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

15 728

15 793

15 793

100

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

#######

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

#########

Céltartalék

0

0

#######

Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól

0

0

0

#########

Finanszírozási kiadások

#######

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

#########

Müködési kiadás összesen:

64 585

67 434

48 045

71

Müködési bevétel összesen:

75 678

93 559

88 804

95

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Beruházások

11 093

25 141

23 791

95

Központosított bevételből felhalmozási

0

0

0

#########

Felújítások

#######

Kapott támogatásból felhalmozási

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

#######

Felhalmozási bevételek

0

0

0

#########

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

#######

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

#########

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

984

984

100

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

#########

Felhalmozási célú hitel kamata

0

0

0

#######

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

#########

Befekt.c.részesedések vásárlása

0

0

0

#######

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

#########

Tartalékok

0

0

16 944

#######

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

#########

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

#########

Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól

#########

Finanszírozási bevételek

0

Államházartáson belüli megelőlegezés

960

Felhalmozási kiadás összesen:

11 093

26 125

41 719

160

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

960

#########

M i n d ö s s z e s e n :

75 678

93 559

89 764

96

M i n d ö s s z e s e n :

75 678

93 559

89 764

96

8. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata maradvány kimutatás 2021. évre

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

73 011

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

71 836

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

1 175

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

16 753

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

984

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

15 769

7

Alaptevékenység maradványa

16 944

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

16 944

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

-

17

Alaptev.szabad maradványa

16 944

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

9. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2021. év

1. Adóbevételek

adatok ezer forintban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Éves teljesítés

Telj.%-a

Eltérés

Építményadó

Telekadó

Egyéb bírság

8

Magánszemélyek kommunális adója

200

200

182

91

18

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 600

1 600

1 387

87

213

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

Helyi adók összesen:

1 800

1 800

1 577

88

231

2. Az adóbevételek felhasználása

Jogcíme területe

Felhasználása

Összege

Iparűzési adó

Működési kiadásokra

1 387

Magánszemélyek kommunális adója

Működési kiadásokra

182

Egyéb bírság

Működési kiadásokra

8

Felhasznált adóbevétel összesen:

1 577

10. melléklet

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2021. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

Előírt visszafizetési kötelezettség összege:

-

-

-

2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások

adatok forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

2022.évben jogszerűen felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség

Szociális célú tüzifa

894 080

894 080

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. Tám.

Belterületi utak, hidak, járdák felújítása

Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

299 627

299 627

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám.

Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok

2 270 000

2 270 000

Polgármesteri illetmény tám.

Pénzbeli, szociális támogatások

3 623 000

3 623 000

Összesen:

7 086 707

7 086 707

-

-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása

Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke

Évközi pótigény / lemodás

Pótigény

Visszafizetési kötelezettség

Többlettámogatás

Önkormányzati hivatal működtetése 2021. évben

-

-

Települési önkormányzatok működésének támogatása

14 205 418

14 205 418

Beszámítás összege ( - )

Támogatás összesen:

14 205 418

14 205 418

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 572 000

4 572 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

44 460

53 580

9 120

-

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

Könyvtári feladatok támogatás

Normatív támogatás összesen:

18 821 878

18 830 998

-

9 120

-

0

11. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárat

1-90 nap között

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Tartozás mindösszesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(4+…+7)

9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

-

-

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

-

-

-

-

-

-

-

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen

Adósságállomány mindösszesen:

-

-

-

-

-

-

-

12. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.

24.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközeinek változása

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2021. Január 1-jén

15 728

ebből: Bankszámlák egyenlege

15 551

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

177

Bevételek:

73 971

Bevételek 4. sz. melléklet alapján:

73 011

Egyeb finanszírozási bevételek:

960

Kiadások:

72 963

Kiadások 4.sz. melléklet alapján:

71 979

Egyéb finanszírozás kiadásai

984

Záró pénzkészlet

16 736

ebből: Bankszámlák egyenlege

16 527

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

209