Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 09. 27

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A rendelet szerkezete

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81.657 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 81.657 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 81.657 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 81.657 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 15.955 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -15.955 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési többletét 6.291 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) Az Önkormányzat tartalék összegét 22.245 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 163 ezer forint,

b) a működési tartalék 20.082 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.

b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.

c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

7. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2023. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.

(5) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.

(6) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

9. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) Az költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

10. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

11. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

3 200 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 610 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

28 933 407

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

19 086 987

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

9 846 420

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

18 045 234

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

28 868 842

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

81 657 483

Felhalmozási bevételek összesen

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 545 200

Beruházások

15 954 986

Munkaadókat terhelő járulékok

3 183 076

Felújítások

Dologi kiadások

22 712 534

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

660 060

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

22 245 613

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

163 315

Működési tartalékok

22 082 298

Finanszírozási kiadások

Működési kiadások összesen

81 657 483

Felhalmozási kiadások összesen

15 954 986

Működési többlet:

6 290 627

Felhalmozási hiány:

-15 954 986

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

3 200 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 610 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

28 933 407

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

19 086 987

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

9 846 420

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

18 045 234

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

28 868 842

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

81 657 483

Felhalmozási bevételek összesen

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 545 200

Beruházások

15 954 986

Munkaadókat terhelő járulékok

3 183 076

Felújítások

Dologi kiadások

22 712 534

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

660 060

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

22 245 613

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

163 315

Működési tartalékok

22 082 298

Finanszírozási kiadások

Működési kiadások összesen

81 657 483

Felhalmozási kiadások összesen

15 954 986

Működési többlet:

6 290 627

Felhalmozási hiány:

-15 954 986

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

30 545 200

30 545 200

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 183 076

3 183 076

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 712 534

22 712 534

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

2 311 000

V. Egyéb működési célú kiadások

660 060

660 060

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

292 060

VI. Tartalékok

22 658 967

22 658 967

Általános tartalék

163 315

163 315

Működési tartalék (céltartalék)

22 495 652

22 495 652

VII. Finanszírozási kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

15 954 986

15 954 986

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 025 823

98 025 823

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2023.

adatok Ft-ban

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 424 986

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

837 500

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 217 533

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 696 308

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

666 757

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 594 884

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

33 364

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

10 000

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

19 086 987

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 311 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

5 142 300

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

7 453 300

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

123 120

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

123 120

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

MINDÖSSZESEN:

forint

28 933 407

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

210 000

Idegenforgalmi adó /tart. utáni/

Iparűzési adó /áll.jell./

2 400 000

Iparűzési adó /ideiglenes.jell./

Helyi adók összesen

2 610 000

Gépjármű adó

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

Talajterhelési díj

Közhatalmi bevételek mindösszesen

2 610 000

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

18 045 234

Kistapolca Község Önkormányzat

18 045 234

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

16 740 438

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

300 000

Adminisztrátori bértámogatás

1 004 796

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

18 045 234

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Felhalmozási célú támogatási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Pénzeszköz átadások

660 060

Kistapolca Község Önkormányzata

660 060

011130

Önkormányzati igazgatás
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
KÖSZ részvételi díj
Hétvégi ügyelet
Helyi Védelmi Bizottság támogatása
Baranyavíz támogatása
Nefela
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása
Határ menti Települések tám. 2023. évi tagdíj
KÖSZ tagdíj- TÖOSZ tagdíj 25 Ft/lakos

610 060

35 000

200 000

207 060

5 000

100 000

7 000

35 000

15 000

6 000

Bursa Hungarica támogatás

50 000

011130

KÖH-nek átadott - bértámogatás

107054

Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás

074011

Foglalkozás egészségügy

Támogatásértékű kiadások

0

52020

Polgárőrség támogatása

Egyéb működési célú kiadások összesen

660 060

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások

11130

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovat

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

0

egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás

K42/29

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

0

ápolási díj

K44/21

közgyógyellátás

K44/22

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45/27

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

72 000

lakásfenntartási támogatások

K46/21

72 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 239 000

rendszeres szociális támogatás

K48/21

átmeneti segélyek

K48/22

100 000

temetési segély

K48/23

80 000

köztemetés

K48/24

250 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

355 000

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

2 311 000

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

2023. évi eredeti előirányzat

nettó

Áfa

bruttó


011130Kistapolca Község Önkormányzat

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

2023. évi eredeti előirányzat

nettó

Áfa

bruttó


011130
Kistapolca Község Önkormányzat

12 562 981

3 392 005

15 954 986

Hidak pályázat

11 450 170

3 091 546

14 541 716

18 urnahelyes urnafal

1 112 811

300 459

1 413 270

ÖSSZESEN

12 562 981

3 392 005

15 954 986

13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés tartalékok

adatok Ft-ban

Előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Általános tartalék:

163 315

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

22 082 298

22 082 298

Tartalék összesen

22 245 613