Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.28.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Kistapolca Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 75.124 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 99.905 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 75.124 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 15.633 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 29.003 ezer forintban, felhalmozási többletét 9.148 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 15.633 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 7. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 29.003 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évben nyújtott támogatások teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 500 000

5 668 574

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

1 700 000

2 531 346

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 518 805

31 536 491

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

15 732 200

15 732 200

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

13 786 605

15 804 291

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

24 780 754

24 780 753

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

22 807 121

17 286 096

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

16 526 704

16 944 319

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 157 336

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

73 052 630

75 124 162

Felhalmozási bevételek összesen

24 780 754

24 780 753

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 599 113

29 329 047

Beruházások

26 729 417

15 633 148

Munkaadókat terhelő járulékok

3 221 327

2 277 726

Felújítások

Dologi kiadások

22 915 323

18 710 583

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 877 000

3 671 970

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

436 000

319 058

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

234 000

38 910

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

202 000

280 148

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

13 003 867

19 855 505

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

195 668

195 668

Működési tartalékok

12 808 199

19 659 837

Finanszírozási kiadások

960 273

Működési kiadások összesen

73 052 630

75 124 162

Felhalmozási kiadások összesen

26 729 417

15 633 148

Működési többlet:

11 055 204

29 003 110

Felhalmozási hiány:

-1 948 663

9 147 605

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2022. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2022. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 500 000

2 500 000

5 668 574

II. Közhatalmi bevételek

1 700 000

1 700 000

2 531 346

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 518 805

29 518 805

31 536 491

Általános működési támogatás

15 732 200

15 732 200

15 732 200

Feladatalapú támogatás

13 786 605

13 786 605

15 804 291

Támogatásértékű bevétel

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

22 807 121

22 807 121

17 286 096

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

16 526 704

16 526 704

16 944 319

VII. Finanszírozási bevételek

1 157 336

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

24 780 754

24 780 754

24 780 753

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 833 384

97 833 384

0

99 904 915

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2022. évi eredeti

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

2022. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

30 599 113

30 599 113

29 329 047

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 221 327

3 221 327

2 277 726

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 915 323

22 915 323

18 710 583

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 877 000

2 877 000

3 671 970

V. Egyéb működési célú kiadások

436 000

436 000

319 058

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

234 000

234 000

38 910

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

202 000

202 000

280 148

VI. Tartalékok

13 003 867

13 003 867

19 855 505

Általános tartalék

195 668

195 668

195 668

Működési tartalék (céltartalék)

12 808 199

12 808 199

19 659 837

VII. Finanszírozási kiadások

960 273

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

26 729 417

26 729 417

15 633 148

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 782 047

99 782 047

0

90 757 310

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130Kistapolca Község Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130
Kistapolca Község Önkormányzat

21 046 785

5 682 632

26 729 417

15 633 148

Hidak pályázat

19 512 405

5 268 349

24 780 754

10 239 038

Szárzúzók

1 534 380

414 283

1 948 663

1 948 662

18 urnahelyes urnafal

2 611 448

Eszközhasználati díj aktiválás

834 000

ÖSSZESEN

21 046 785

5 682 632

26 729 417

15 633 148

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

29 518

31 536

31 536

100

1.1

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása

15 732

15 732

15 732

100

1.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

1 602

1 602

100

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

1.5.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

1.6.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1.7.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 019

8 442

8 442

100

1.8.

Szünidei étkeztetés támogatása

54

47

47

100

1.9.

Elszámolásból származó támogatás

1.10

9/2022. (I.14.) kormányrendelet- polgármesteri illetmény

3 443

3 443

3 443

100

1.11.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100

2.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

-

-

-

2.1.

Cél- címzett támogatás

2.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

2.3

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.

2.4.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

3.

Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

47 588

47 676

42 068

88

3.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)

47 588

47 676

42 068

88

3.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3.1.2.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.1.3.

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.1.4.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

27 785

27 873

25 347

91

3.1.5.

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

19 803

19 803

16 721

84

3.1.6.

Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól

3.1.7.

Központi kezelésű előirányzatok bevétele

3.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)

-

-

-

3.2.1.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.2.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

3.2.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

3.2.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől

4.

Közhatalmi bevételek

1 700

1 700

2 531

149

4.1

Helyi adók és adójellegű bevételek

1 700

1 700

2 520

148

4.2

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

-

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

11

4.4

Adópótlék, adóbírság

-

-

-

5.

Intézményi működési bevételek

2 500

2 500

5 669

227

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)

-

-

-

6.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

-

-

-

6.3.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

-

-

-

7.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

-

-

-

7.1

Működési célú átvett pénzeszközök

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8.

Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)

-

-

-

8.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

8.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81 306

83 412

81 804

98

9.

Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)

16 527

16 944

16 944

100

9.1.

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele

16 527

16 944

16 944

100

9.2

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

-

-

1 157

10.1.

Áht-n belüli megelőlegezések

-

1 157

10.2.

Aktív időbeli elhatárolás

2. Kiadások

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

6

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)

60 048

59 980

54 309

91

1.1.

Személyi jellegű juttatás

30 599

30 846

29 329

95

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 221

3 253

2 278

70

1.3.

Dologi kiadások*

22 915

21 785

18 711

86

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.6.

Működési célú támogatásértékű kiadások

436

486

319

66

1.7.

Egyéb működési célú kiadások

1.8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 877

3 610

3 672

102

1.9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.10.

Kamatkiadások

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

26 729

29 341

15 633

53

2.1.

Felújítás*

2.2.

Beruházás

26 729

29 341

15 633

53

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4

Befektetési c. részesedések vásárlása

-

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

11 056

10 075

29 003

288

3.1.

Működési célú tartalék

11 056

10 075

29 003

3.2.

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4.

IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

-

960

960

100

6.1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése, átfutó

960

960

100

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

97 833

100 356

99 905

100

2022. évi Költségvetési kiadások összesen

97 833

100 356

99 905

100

2022. évi Költségvetési bevételek összesen

97 833

100 356

99 905

100

7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Telj.%-a

Bevételek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Telj.%-a

Működési kiadások

Működési bevételek

Személyi jellegű juttatások

30 599

30 846

29 329

95

Intézményi működési bevétel

2 500

2 500

5 669

227

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 221

3 253

2 278

70

Közhatalmi bevétel

1 700

1 700

2 531

149

Dologi kiadások

22 915

21 785

18 711

86

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

29 518

31 536

31 536

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 877

3 610

3 672

102

Működési célú támogatásértékű bevétel

47 588

47 676

42 068

88

Működési célú támogatásértékű kiadások

436

486

319

66

Működési célú pénzeszközátvétel

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

16 527

16 944

16 944

100

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Céltartalék

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Működési kiadás összesen:

60 048

59 980

54 309

91

Működési bevétel összesen:

97 833

100 356

98 748

98

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Beruházások

26 729

29 341

15 633

53

Központosított bevételből felhalmozási

0

0

0

Felújítások

Kapott támogatásból felhalmozási

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

960

960

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú hitel kamata

0

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

Befekt.c.részesedések vásárlása

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Tartalékok

11 056

10 075

29 003

288

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

Felh.c.p.e. támogatás ért.bevétel társulástól

Finanszírozási bevételek

0

Államházartáson belüli megelőlegezés

1 157

Felhalmozási kiadás összesen:

37 785

40 376

45 596

113

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

1 157

M i n d ö s s z e s e n :

97 833

100 356

99 905

100

M i n d ö s s z e s e n :

97 833

100 356

99 905

100

8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata maradvány kimutatás 2022. évre

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg:

1.

Alaptev. Kv. Bevételei

81 803

2.

Alaptev. Kv. Kiadásai

69 941

3.

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

11 862

4.

Alaptev. Finanszírozási bevételei

18 101

5.

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

960

6.

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

17 141

7.

Alaptevékenység maradványa

29 003

8.

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9.

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10.

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11.

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12.

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13.

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa

15.

Összes maradvány

29 003

16.

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

-

17.

Alaptev.szabad maradványa

29 003

18.

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19.

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2022. év

1. Adóbevételek

adatok ezer forintban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Éves teljesítés

Telj.%-a

Eltérés

Építményadó

Telekadó

Egyéb bírság

11

Magánszemélyek kommunális adója

200

200

211

106

- 11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 500

1 500

2 309

154

- 809

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

Helyi adók összesen:

1 700

1 700

2 531

149

- 820

2. Adóbevételek felhasználása

Jogcíme területe

Felhasználása

Összege

Iparűzési adó

Működési kiadásokra

2 309

Magánszemélyek kommunális adója

Működési kiadásokra

211

Egyéb bírság

Működési kiadásokra

11

Felhasznált adóbevétel összesen:

2 531

10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2022. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

Előírt visszafizetési kötelezettség összege:

0

0

0

0

2. Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások

adatok forintban

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

2023.évben jogszerűen felhasználható összeg

Visszafizetési kötelezettség

Szociális célú tüzifa

733 425

733 425

2022. évi bérintézkedések támogatása

2 068 819

2 068 819

Belterületi utak, hidak, járdák felújítása

Települési arculati Kézikönyv elkészítésének tám.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

422 733

422 733

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg.tám.

Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok

2 270 000

2 270 000

Polgármesteri illetmény tám.

3 443 155

3 443 155

Pénzbeli, szociális támogatások

2 877 000

2 877 000

Összesen:

11 815 132

11 815 132

-

-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok forintban

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása

Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke

Évközi pótigény / lemodás

Pótigény

Visszafizetési kötelezettség

Többlettámogatás

Önkormányzati hivatal működtetése 2022. évben

-

-

Települési önkormányzatok működésének támogatása

14 215 081

14 215 081

Beszámítás összege ( - )

Támogatás összesen:

14 215 081

14 215 081

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 590 600

4 590 600

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

54 150

46 740

7 410

-

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

Könyvtári feladatok támogatás

Normatív támogatás összesen:

18 859 831

18 852 421

7 410

-

-

0

11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárat

1-90 nap között

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Tartozás mindösszesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(4+…+7)

9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

-

-

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

-

-

-

-

-

-

-

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen

Adósságállomány mindösszesen:

-

-

-

-

-

-

-

12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.

0

0

24.

Összesen:

0

0

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

0

0

13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változás

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2022. Január 1-jén

16 736

ebből: Bankszámlák egyenlege

16 527

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

209

Bevételek:

82 960

Bevételek 1. sz. melléklet alapján:

81 803

Egyeb finanszírozási bevételek:

1 157

Kiadások:

70 827

Kiadások 1.sz. melléklet alapján:

69 867

Egyéb finanszírozás kiadásai

960

Záró pénzkészlet

28 869

ebből: Bankszámlák egyenlege

28 660

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

209