Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 02

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

2023.07.02.

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a környezet-egészségügyi, a köztisztasági, a települési környezeti, valamint a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Kistapolca közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Kistapolca közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet;

b) járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék I. b) pontja szerinti járda;

c) járdasziget: a KRESZ 1. számú függelék I. i) pontja szerinti járdasziget;

d) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület;

e) települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési hulladék;

f) zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok;

4. A közterületek tisztán tartása

4. § (1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Kistapolca Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok ellátásához – az e rendeletben foglaltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni.

(2) Mindenki köteles tartózkodni a közterületek – különösen a zöldterületek – szennyezését vagy károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól.

5. § A 4–14. §-ban foglaltak kivételével a közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a – közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek, külterületi járdák és külterületi kerékpárutak kivételével – a burkolt területek és szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása az Önkormányzat feladata.

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az ingatlan körüli – járdát, járda hiányában 1 méter széles területsávot, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, a burkolt területeket síkosság-mentesíteni, valamint a havat eltakarítani;

b) az ingatlan előtti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és a hulladékot eltávolítani.

c) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítését ellátni.

(2) Amennyiben az ingatlant több közterület határolja, akkor az (1) bekezdésben rögzített kötelezettség az ingatlanhasználót valamennyi, az ingatlannal határos közterület irányában terheli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített kötelezettség az üresen álló ingatlan tulajdonosát is terheli.

(4) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kell elhelyeznie.

(5) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.

7. § Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, a gyalogos- illetve a közúti forgalom biztonságát, és az elektromos légvezetékeket veszélyeztető és a közúti tábla láthatóságát zavaró ágakat eltávolítani, és a nyesedéket elszállítani.

8. § Az üzlet vagy szolgáltató egység üzemeltetője a 4–7. §-ban foglaltakon túl az ingatlan területén lévő, közforgalom számára megnyitott magánutak, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról is köteles gondoskodni.

9. § (1) Közterületi rendezvény és vásár szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely üzemeltetéséről.

(2) A közterületen állat által okozott szennyeződés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, ennek hiányában az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

10. § (1) A csapadékvíz-elvezető árokba tilos szennyezett vizet, valamint eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot belevezetni.

(2) A csapadékvizet az ingatlanokról a közterületre, közútra, járdára vezetni tilos.

(3) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

11. § (1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Mozgó járművel vagy más módon történő hangos hirdetések, közlemények közzététele csak munkanapokon lehetséges hétfőtől péntekig 8-18 óráig.

12. § (1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az erre a célra kialakított felületeken, külön rendeletben meghatározottak szerint helyezhető el.

(2) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a közterület-felügyelők felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3) Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

13. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

(3) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

14. § A közterület rendeltetéstől eltérő használatára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint megalkotott közterület-használati szerződés köthető, melynek aláírására az Önkormányzat képviseletében a Polgármester jogosult.

5. Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei

15. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Közterületen- a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel-építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

6. Hó- és síkosságmentesítés

16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlana előtti, melletti közterület hó eltakarítását és síkosság mentesítését reggel 07.00 óráig, illetve azt követően szükség esetén naponta több alkalommal elvégezni.

(2) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(3) A síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagok, különösen durva szemcséjű homok, homokkal kevert fűrészpor, forgács használható.

(4) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(5) Havat tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolattól számított 8 méteren belül;

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda között,

e) a tömegközlekedési jármű megállóhelyén, valamint a jármű megállóhelye és a járda között,

f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra – különösen vízelzáró csapra, gázcsapra, víznyelő aknára –, valamint egyéb közérdekű létesítmény – különösen közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop – köré,

g) a kijelölt rakodóhelyen és annak teljes hosszában a járdaszegély mellett,

h) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosság mentesítésre szolgáló anyaggal kezelték,

i) az utakkal párhuzamos közterületi árokba.

7. Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés eltávolítása

17. § (1) A település területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szennyező anyagok kivételével mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, csepegés ne keletkezzen. Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.

(3) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

18. § (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani, és a közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra kifolyjon.

8. Az elhagyott hulladék felszámolása

19. § (1) A település területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék használóját, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

20. § Amennyiben a közterületen engedély nélkül hulladékot lerakó, vagy elhagyó személy az arra irányuló felszólításban foglalt határidő alatt saját költségén nem gondoskodik a hulladék eltávolításáról és a területben keletkezett károk helyreállításáról a Jegyző a kötelezett költségére és felelősségére gondoskodik a felszólításban foglaltak teljesítéséről.

9. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények

21. § (1) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át. A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a Jegyző foganatosítja.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a Jegyző – szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával – ellenőrzi.

(3) A Jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

10. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet.