Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Helyi adókról szóló 4/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Helyi adókról szóló 4/2017.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése, az Önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek fokozatos kialakítása érdekben feladat- és hatásköreit gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A Helyi adókról szóló 4/2017 (V.10.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: 1,4 %.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.