Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.24.

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)1 tárgyévi költségvetési bevétel: 43.492.937 forint

aa) működési költségvetési bevétel: 43.492.937 forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b)2 tárgyévi költségvetési kiadás: 71.542.964 forint

ba) működési költségvetési kiadás: 69.742.964 forint, melyből a személyi juttatások 20.656.971 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.325.536- forint, a dologi kiadások 16.415.417 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.422.000 forint, az egyéb működési kiadások 22.923.040 forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.800.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 1.800.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 forint.

bc) tartalék: 21.532.211 forint

c)3 a költségvetési hiány: 29.366.625 forint

d)4 az előző év felhasználható pénzmaradványa 29.366.625 forint

e)5 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 29.366.625 forint

f)6 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.316.598 forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u. 13.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 686 864

15 964 287

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 027 380

13 369 748

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 357 928

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 402 080

Elszámolásból származó bevételek

1 414 163

Önkormányzatok működési támogatásai

31 984 244

35 508 206

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 984 244

35 508 206

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 300 000

5 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

5 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

108 268

Közhatalmi bevételek

1 300 000

5 108 268

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

100 723

Működési bevételek

130 000

230 723

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

33 414 244

40 847 197

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 103 565

28 103 565

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 279 370

1 316 598

Finanszírozási bevételek összesen

29 382 935

29 420 163

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 623 200

14 321 771

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 923 200

15 121 771

Választott tisztségviselők juttatásai

4 735 200

5 535 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

4 735 200

5 535 200

Személyi juttatások összesen

17 658 400

20 656 971

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 325 536

2 325 536

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 550 000

5 700 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 750 000

5 900 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

350 000

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

400 000

Közüzemi díjak

1 130 000

1 130 000

Vásárolt élelmezés

364 630

364 630

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

588 000

588 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 400 000

5 196 276

Szolgáltatási kiadások

5 482 630

7 278 906

Kiküldetések kiadásai

20 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 566 511

2 566 511

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

250 000

250 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 816 511

2 816 511

Dologi kiadások összesen

12 299 141

16 415 417

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

6 422 000

7 422 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 422 000

7 422 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

591 027

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

749 802

749 802

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

Tartalékok

20 427 488

21 532 211

Egyéb működési célú kiadások

21 227 290

22 923 040

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

0

Ingatlanok felújítása

1 400 000

1 400 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

400 000

400 000

Felújítások

1 800 000

1 800 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

61 732 367

71 542 964

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 279 370

1 316 598

Finanszírozási kiadások összesen

1 279 370

1 316 598

4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

43 492 937

43 492 937

2

Működési költségvetési kiadás

71 542 964

-71 542 964

3

Müködési többlet/hiány

0

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

0

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

29 366 625

29 366 625

8

Finanszírozási kiadás

1 316 598

-1 316 598

9

Összesen

72 859 562

72 859 562

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Felújítások

1 800 000

1 800 000

Összesen

1 800 000

1 800 000

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 800 000

1 800 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 984 244

35 508 206

Személyi juttatások

17 658 400

20 656 971

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 493 928

2 645 740

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 325 536

2 325 536

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

12 299 141

16 415 417

Vagyoni típusú adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 422 000

7 422 000

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

5 000 000

Egyéb működési célú kiadások

21 227 290

22 923 040

Egyéb közhatalmi bevételek

108 268

Beruházások

Működési bevételek

130 000

230 723

Felújítások

1 800 000

1 800 000

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

34 908 172

43 492 937

Költségvetési kiadások összesen

61 732 367

71 542 964

Finanszírozási bevételek

28 103 565

29 366 625

Finanszírozási kiadások

1 279 370

1 316 598

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 011 737

72 859 562

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 011 737

72 859 562

8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

31 984 244

31 984 244

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

4 735 200

632 520

5 367 720

1 493 928

1 493 928

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 656 800

475 384

8 447 661

749 802

1 800 000

15 129 647

130 000

1 300 000

1 430 000

4

Közművelődés

3 805 600

494 728

1 549 400

5 849 728

0

5

Egyéb szociális támogatás

6 422 000

6 422 000

0

6

Közfoglalkoztatás

1 000 000

130 000

1 130 000

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

82 080

82 080

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 460 800

592 904

2 220 000

7 273 704

0

9

Tartalék

20 427 488

20 427 488

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

0

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 279 370

1 279 370

28 103 565

28 103 565

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

17 658 400

2 325 536

12 299 141

7 171 802

1 800 000

21 706 858

62 961 737

31 984 244

130 000

1 300 000

1 493 928

28 103 565

63 011 737

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

0

0

50 000

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

17 658 400

2 325 536

12 299 141

7 171 802

1 800 000

21 706 858

63 011 737

31 984 244

130 000

1 300 000

1 493 928

28 103 565

63 011 737

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

31 984 244

3 838 109

2 558 739

2 558 739

2 558 739

2 558 740

2 558 739

2 558 740

2 558 740

2 558 740

2 558 740

2 558 740

2 558 739

31 984 244

Műk.tám. államháztartáson belülről

1 493 928

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

124 494

1 493 928

Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

650 000

650 000

1 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

130 000

11 000

10 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

10 000

130 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

34 908 172

3 973 603

2 693 233

3 344 233

2 694 233

2 694 234

2 694 233

2 694 234

2 694 234

3 344 234

2 694 234

2 694 234

2 693 233

34 908 172

Finanszírozási bevételek

28 103 565

2 341 961

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

2 341 964

28 103 565

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 011 737

6 315 564

5 035 197

5 686 197

5 036 197

5 036 198

5 036 197

5 036 198

5 036 198

5 686 198

5 036 198

5 036 198

5 035 197

63 011 737

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

17 658 400

1 471 537

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

1 471 533

17 658 400

Munkaadót terhelő járulékok

2 325 536

193 792

193 794

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

193 795

2 325 536

Dologi kiadások

12 299 141

1 024 928

1 024 930

1 024 930

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 928

1 024 929

12 299 141

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 422 000

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 167

535 163

6 422 000

Egyéb működési célú kiadások

21 227 290

1 810 770

1 809 773

2 460 772

1 810 774

910 775

910 774

1 810 775

1 810 775

2 460 775

1 810 775

1 810 775

1 809 777

21 227 290

Beruházások

Felújítások

1 800 000

900 000

900 000

1 800 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

61 732 367

5 036 194

5 035 197

5 686 197

5 036 197

5 036 198

5 036 197

5 036 198

5 036 198

5 686 198

5 036 198

5 036 198

5 035 197

61 732 368

Finanszírozási kiadások

1 279 370

1 279 370

1 279 370

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 011 737

6 315 564

5 035 197

5 686 197

5 036 197

5 036 198

5 036 197

5 036 198

5 036 198

5 686 198

5 036 198

5 036 198

5 035 197

63 011 737

10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

1

Helyi adók

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

0

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

50 000

3

Alapítványok támogatása

50 000

4

5

ÁH-n belüli támogatások

749 802

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

483 582

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

483 582

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

266 220

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

799 802

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

1

A 2. § a) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.