Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 06

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.06.

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

(2) Illocska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi bevételi főösszegét 72.088.924 Ft, melyből

a) a költségvetési bevételét 48.352.406 Ft

b) a finanszírozási bevételét 23.736.518 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi kiadási főösszegét 43.985.359 Ft, ezen belül

a) költségvetési kiadását 42.876.566 Ft, melyből a személyi jellegű kiadásokat 18.535.455 Ft, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.730.340 Ft, a dologi jellegű kiadásokat 10.649.203 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.460.921 Ft, az egyéb működési célú kiadásokat 1.886.301 Ft, a beruházások kiadását 4.042.846 Ft, a felújítások kiadását 571.500 Ft, az egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,

b) a finanszírozási kiadás összegét 1.081.021 Ft összegben állapítja meg.

3. § (1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 137.032.327 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 137.032.327 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

4. Záró pénzkészlet és maradvány

5. § A Képviselő-testület Illocska Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 27.981.579 forintban, maradványát 28.103.565 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Illocska Községi Önkormányzatának címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 255 269

14 255 269

14 255 269

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 788 950

13 621 575

13 621 575

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

4 964 223

4 964 223

Elszámolásból származó bevételek

581 600

581 600

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

35 692 667

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

10 357 985

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 417 797

46 153 973

46 050 652

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

487

487

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

487

487

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

1 860 105

1 580 377

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

1 580 377

Egyéb közhatalmi bevételek

103 130

Közhatalmi bevételek

1 500 000

1 860 105

1 683 507

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

870 261

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

23

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

961 660

1 122 563

Működési bevételek

20 000

981 660

1 992 847

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

49 727 493

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 486 603

22 457 147

22 457 148

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 108 793

2 388 163

1 108 793

Finanszírozási bevételek összesen

23 595 396

24 845 310

23 565 941

3. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 950 300

13 950 300

13 796 800

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

60 961

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 150 300

14 350 300

14 157 761

Választott tisztségviselők juttatásai

3 888 000

4 938 000

4 377 694

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 888 000

4 938 000

4 377 694

Személyi juttatások összesen

15 038 300

19 288 300

18 535 455

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

1 730 340

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 000 000

5 881 705

4 556 988

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 100 000

5 981 705

4 556 988

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

224 720

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

224 720

Közüzemi díjak

710 000

710 000

684 877

Vásárolt élelmezés

404 000

404 000

204 973

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 135 000

4 369 600

3 038 520

Szolgáltatási kiadások

4 749 000

5 983 600

3 928 370

Kiküldetések kiadásai

55 380

23 385

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

55 380

23 385

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 640

2 268 640

1 901 651

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

373

373

Egyéb dologi kiadások

20 000

13 716

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 640

2 289 013

1 915 740

Dologi kiadások összesen

11 367 640

14 559 698

10 649 203

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 132 500

7 132 500

5 460 921

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

5 460 921

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

938 291

938 291

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

564 980

1 064 980

898 010

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

50 000

Tartalékok

16 854 270

17 632 524

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

1 886 301

Immateriális javak beszerzése, létesítése

103 000

102 362

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 094 000

742 677

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 350 000

2 338 304

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

972 000

859 503

Beruházások

0

4 519 000

4 042 846

Ingatlanok felújítása

1 000 000

1 450 000

450 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

270 000

392 000

121 500

Felújítások

1 270 000

1 842 000

571 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

42 876 566

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 108 793

2 388 163

1 108 793

Finanszírozási kiadások összesen

1 108 793

2 388 163

1 108 793

4. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Játszótéri játékok felújítása

1 842 000

571 500

Összesen

1 842 000

571 500

BERUHÁZÁSOK

Lenovo Lapto

500 000

149 900

Canon fényképezőgép

139 000

139 000

Xerox lézernyomtató

144 900

144 900

Laminálógép

69 900

69 900

Játszótéri játékok telepítése

3 032 110

2 905 556

Komplett számítógép művelődési ház

439 000

439 500

Kávéfőző, rezso vásárlás

32 640

32 640

Mobiltelefon vásárlás

31 450

31 450

Windows operációs rendszer, irodai szoftver csomag

130 000

130 000

Összesen

4 519 000

4 042 846

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

6 361 000

4 614 346

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

4 614 346

Összesen

0

0

4 614 346

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

4 614 346

5. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

35 692 667

35 692 667

Személyi juttatások

15 038 300

19 288 300

18 535 455

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

382 000

10 461 306

10 357 685

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 987 917

1 987 917

1 730 340

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

11 367 640

14 559 698

10 649 203

Vagyoni típusu adók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

7 132 500

5 460 921

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

1 860 105

1 182 644

Egyéb működési célú kiadások

17 519 250

19 735 795

1 886 301

Egyéb közhatalmi bevételek

19 576

Beruházások

4 519 000

4 042 846

Működési bevételek

20 000

981 660

1 099 347

Felújítások

1 270 000

1 842 000

571 500

Felhalmozási bevételek

487

487

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

48 996 225

48 352 406

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

69 065 210

42 876 566

Finanszírozási bevételek

22 486 603

22 457 148

23 736 518

Finanszírozási kiadások

1 108 793

2 388 163

1 108 793

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373

72 088 924

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

71 453 373

43 985 359

6. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

938 291

938 291

35 692 667

487

1 279 370

36 972 524

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 202 220

1 202 220

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 006 803

2 006 803

22 457 148

22 457 148

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

4 434 723

67 214

2 395

4 504 332

3 759

3 759

6

Közvilágítás

193 400

193 400

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

3 408 371

559 787

4 310 355

3 541 146

11 819 659

1 117 563

1 117 563

8

Közművelődés

3 481 783

507 630

965 861

1 073 200

6 028 474

6 545 866

6 545 866

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 881 016

5 460 921

8 341 937

0

10

Közfoglalkoztatás

3 409 245

142 609

315 366

3 867 220

3 789 841

3 789 841

11

Köztemető fenntartás és működtetés

297 732

297 732

0

12

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

156 750

156 750

0

14

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

14 734 122

1 277 240

9 122 875

5 460 921

4 614 346

2 945 094

38 154 598

39 482 508

1 121 322

1 202 220

6 546 353

23 736 518

72 088 921

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

50 000

50 000

0

18

Falugondnoki szolgálat

3 801 333

453 100

1 526 328

5 780 761

3

3

Önként vállalt feladatok összesen:

3 801 333

453 100

1 526 328

0

0

50 000

5 830 761

0

3

0

0

0

3

Mindösszesen:

18 535 455

1 730 340

10 649 203

5 460 921

4 614 346

2 995 094

43 985 359

39 482 508

1 121 325

1 202 220

6 546 353

23 736 518

72 088 924

7. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

20 000

3

Országos Egyesület a Mosolyért

20 000

4

5

Társulások támogatása

303 030

6

ebből:Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

40 890

7

Háziorvosi ügyelet támogatása

262 140

8

9

Egyéb támogatások

594 980

10

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

30 000

11

Magyarbóly Községi Önkormányzat

564 980

12

13

Háztartások támogatása

30 000

14

Fogathajtás támogatás Szücsné

30 000

15

16

Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére

938 291

17

Működési célú támogatás összesen:

1 886 301

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2020.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. december 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes bruttó érték

Nettó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

1 131 417

0

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12 554 676

847 344

32 710 125

57 031 919

152 388 571

103 144 064

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 525 218

1 231 953

14 212 090

2 757 171

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

12 554 676

847 344

34 235 343

58 263 872

166 600 661

105 901 235

A/III/1.

Tartós részesedések

600 000

600 000

600 000

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

12 554 676

847 344

34 835 343

58 263 872

106 501 235

106 501 235

0

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

122 760

C/III.

Forintszámlák

27 858 819

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

27 981 579

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 374 787

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 038 326

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

136 400

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

0

2 549 513

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 554 676

847 344

34 835 343

58 263 872

106 501 235

137 032 327

0

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

122 985 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 680 656

G/IV.

Felhalmozott eredmény

2 357 192

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

3 730 332

G)

SAJÁT TŐKE

132 753 180

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

218 073

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 279 370

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 414

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 511 857

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 767 290

FORRÁSOK ÖSSZESEN

137 032 327

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

1. Ingatlanok

105 987 028

103 144 064

2. Gépek, berendezések és felszerelések

1 684 382

2 757 171

3. Járművek

4. Beruházások

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

107 671 410

105 901 235

1. Részesedések

600 000

600 000

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

600 000

600 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

108 271 410

106 501 235

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

6 375

122 760

3. Forintszámlák

22 336 571

27 858 819

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

22 342 946

27 981 579

1. Költségvetési évben esedékes követelések

1 339 259

1 374 787

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

758 085

1 038 326

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

128 616

136 400

KÖVETELÉSEK

2 225 960

2 549 513

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

132 840 316

137 032 327

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

122 985 000

122 985 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 680 656

3 680 656

4. Felhalmozott eredmény

425 833

2 357 192

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1 931 359

3 730 332

6. Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE

129 022 848

132 753 180

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

140 610

218 073

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 108 793

1 279 370

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 414

14 414

KÖTELEZETTSÉGEK

1 263 817

1 511 857

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 553 651

2 767 290

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

132 840 316

137 032 327

11. melléklet a 4/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány kimutatás

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

22 342 946

Bevételek

72 088 924

Kiadások

-43 985 359

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-22 464 932

Záró pénzkészlet

27 981 579

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

48 352 406

Alaptevékenység kiadásai

42 876 566

Finanszírozási bevételek

23 736 518

Finanszírozási kiadások

1 108 793

2022. évi pénzmaradvány

28 103 565