Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07- 2023. 07. 07

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.07.

Illocska Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési támogatásokra vonatkozó hatásköröket a képviselő-testület részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházza át az alábbiak szerint:)

„h) a 17/A. §-ban meghatározott települési rezsitámogatást polgármesterre,”

2. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester és a jegyző – az egyes ellátásokra vonatkozó részletszabályoknál megállapított szociális rászorultság alapján települési támogatásként az alábbi ellátásokat biztosítja az Szt. 45. §-ában foglaltak figyelembevételével:

a) lakhatási települési támogatás (jegyzői hatáskör)

b) születési támogatás (polgármesteri hatáskör)

c) temetési támogatás (polgármesteri hatáskör)

d) beiskolázási támogatás (polgármesteri hatáskör)

e) óvodáztatási és bölcsődéztetési támogatás (polgármesteri hatáskör)

f) eseti támogatás (polgármesteri hatáskör)

g) letelepedési támogatás (polgármesteri hatáskör)

h) települési rezsitámogatás (polgármesteri hatáskör)

i) karácsonyi támogatás (polgármesteri hatáskör)”

3. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatási támogatás mértéke a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem alapján a következőképpen kerül megállapításra:)

„a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át nem haladja meg, a lakhatási támogatás összege: 10.000 Ft/hó,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a lakhatási támogatás összege: 6.000 Ft/hó,”

4. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester születési települési támogatást állapít meg az Illocska településen lakcímmel rendelkező kérelmező szülőnek - élve született gyermeke jogán -, ha a kérelmező szülő a gyermekkel közös háztartásban él és – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - a háztartásban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget.

(2) A születési települési támogatás összege 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint, melyet gyermekenként egyszer és csak a gyermek egyik szülője veheti igénybe.”

5. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester temetési települési támogatást állapít meg annak az Illocska településen lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, aki az elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről (beleértendő a temetés nélkül történő a hamvasztás is) saját költségén gondoskodott és háztartásában az egy főre eső havi jövedelem – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget.

(2) A temetési települési támogatás összege: 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.”

6. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester évente egy alkalommal az iskoláztatási költségek enyhítése érdekében az Illocska településen lakcímmel rendelkező általános iskolás tanulók, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató (felsőoktatásban kizárólag az első alapképzésen résztvevő) tanulók részére kérelemre, tanulónként 35.000 Ft, azaz harmincötezer forint összegű beiskolázási települési támogatást nyújt.

(2) A beiskolázási települési támogatás igénybevételére azon gyermekek (kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő) jogosultak, ahol a háztartásban az egy főre eső jövedelem - a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget. ”

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester a beiskolázási települési támogatás igénylésének lehetőségéről a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja az aktuális év július hónapjában.”

7. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az óvodáztatási és bölcsődéztetési támogatás összege jogosult gyermekenként (a gyermek óvodába vagy bölcsődébe jár) 10.000 Ft, azaz tízezer forint.

(3) Az óvodáztatási és bölcsődéztetési települési támogatás igénybevételére azon gyermekek törvényes képviselője jogosult, ahol a háztartásban az egy főre eső jövedelem - a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget. ”

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester az óvodáztatási és bölcsődéztetési települési támogatás igénylésének lehetőségéről a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja az aktuális év július hónapjában.”

8. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester kérelemre eseti települési támogatást nyújt az Illocska településen lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személy részére, ha annak háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 57.000 Ft, azaz ötvenhétezer forint összeget.

(2) Az eseti települési támogatás összege 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.”

9. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester kérelemre 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű letelepedési települési támogatást nyújt az Illocska településen lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személy részére az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) Illocska településen letelepedési céllal ingatlant vásárol vagy épít és kérelmét a vásárlástól számított 6 hónapon belül benyújtja,

b) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forint összeget,

c) a megvásárolt vagy felépített ingatlanban a kérelem benyújtásakor lakcímmel rendelkezik.”

10. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„15/A. Települési rezsitámogatás

17/A. § (1) A polgármester kérelemre, évente egy alkalommal az Illocska településen lévő háztartások rezsiköltségeihez évente egyszer 25.000 Ft összegű települési rezsitámogatást nyújt. A támogatás célja az Illocskán lakó családok közüzemi költségeinek csökkentése.

(2) A települési rezsitámogatásra kizárólag a 17/A § (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban leírt feltételek mindegyikének megfelelő háztartások jogosultak:

a) a települési rezsitámogatás kizárólag Illocska településen lévő lakott ingatlanra igényelhető,

b) ugyanazon ingatlanra települési rezsitámogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától,

c) települési rezsitámogatásra azon háztartások jogosultak, ahol az adott ingatlanban lévő háztartásban az egy főre eső havi jövedelem összege – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz nettó kettőszázkilencvenezer forintot.

(3) A települési rezsitámogatás igényléséhez kérelem formanyomtatvány (11. melléklet) áll rendelkezésre, mely tartalmazza a szociális rászorultság igazolásához szükséges jövedelemnyilatkozatot is. A kérelemhez egyéb jövedelemigazolások benyújtása nem szükséges. A kérelem formanyomtatvány átvehető a Hivatalban és a falugondnoknál.

(4) A települési rezsitámogatás iránti kérelmet minden évben szeptember 1.-től szeptember 30.-ig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A települési rezsitámogatás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.”

11. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester évente egy alkalommal kérelemre, az Illocska településen lévő háztartások részére, ahol a háztartásban élő személyek egy főre eső havi jövedelme – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 290.000 Ft, azaz nettó kettőszázkilencvenezer forint összeget, háztartásonként 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű karácsonyi települési támogatást állapít meg.”

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A karácsonyi települési támogatás iránti kérelmet évente egyszer, november hónap 1. napjától november hónap 30. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. A karácsonyi települési támogatás támogatottak részére történő kifizetése az igénylés évében december 1. napjától december 15. napjáig történik.”

12. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére 10.000 Ft, azaz tízezer forint összegű rendkívüli települési támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező az alábbi szociális rászorultsági feltételeknek megfelel:

(2) Rendkívüli települési támogatásban az személy részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint összeget.”

13. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

14. § Hatályát veszti A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet

b) 20. § címe,

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

9. melléklet a 6/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez