Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 36.080.808.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 36.080.808.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 64.887.606.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 64.877.606.- forint, melyből a személyi juttatások 18.867.508.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.452.508- forint, a dologi kiadások 16.085.650.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.015.000- forint, az egyéb működési kiadások 18.956.940- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.850.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 1.500.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 36.080.808.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 36.080.808- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 36.080.808- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.225.832.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a közalkalmazottak részére összesen évi 300.000.-Ft összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u. 13.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 579 848

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 230 960

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

31 080 808

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

5 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

5 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

5 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

36 080 808

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 022 630

Maradvány igénybevétele összesen

30 022 630

66 103 438

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 688 800

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 988 800

Választott tisztségviselők juttatásai

5 878 708

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

5 878 708

Személyi juttatások összesen

18 867 508

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 452 508

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 255 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 305 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

Kommunikációs szolgáltatások

300 000

Közüzemi díjak

1 550 000

Vásárolt élelmezés

920 300

Bérleti és lízing díjak

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

525 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

5 200 000

Szolgáltatási kiadások

8 295 300

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 135 350

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 185 350

Dologi kiadások összesen

16 085 650

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 015 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 015 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

Tartalékok

18 906 940

Egyéb működési célú kiadások

18 956 940

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

1 200 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

300 000

Felújítások

1 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

64 877 606

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 225 832

Finanszírozási kiadások összesen

1 225 832

66 103 438

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

36 080 808

2

Működési költségvetési kiadás

45 429 666

3

Müködési többlet/hiány

9 348 858

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

19 447 940

19 447 940

8

Finanszírozási kiadás

1 225 832

1 225 832

9

Összesen

36 080 808

66 103 438

0

30 022 630

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

30 022 630

30 022 630

12

Belső forrás összesen:

30 022 630

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

2024

2025

2026

Összesen

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Hivatal külső felújítása

1 000 000

Önkormányzati műhely felújítása

500 000

Összesen

1 500 000

0

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 500 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2024. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

1 500 000

Összesen

1 500 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 500 000

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 080 808

Személyi juttatások

18 867 508

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 452 508

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

16 085 650

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 015 000

Termékek és szolgáltatások adói

5 000 000

Egyéb működési célú kiadások

18 956 940

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

0

Felújítások

1 500 000

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

36 080 808

0

0

Költségvetési kiadások összesen

64 877 606

0

0

Finanszírozási bevételek

30 022 630

Finanszírozási kiadások

1 225 832

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 103 438

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 103 438

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

31 080 808

31 080 808

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

5 878 708

718 428

6 597 136

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

4 012 000

537 000

9 916 890

1 500 000

50 000

16 015 890

0

4

Közművelődés

4 160 800

556 000

2 200 000

6 916 800

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 016 000

7 015 000

8 031 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

152 760

152 760

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 816 000

641 080

2 800 000

8 257 080

0

9

Tartalék

18 906 940

18 906 940

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

5 000 000

5 000 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 225 832

1 225 832

30 022 630

30 022 630

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

18 867 508

2 452 508

16 085 650

7 015 000

1 500 000

20 182 772

66 103 438

31 080 808

0

5 000 000

0

30 022 630

66 103 438

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

0

0

50 000

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

18 867 508

2 452 508

16 085 650

7 015 000

1 500 000

20 182 772

66 153 438

31 080 808

0

5 000 000

0

30 022 630

66 103 438

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

31 080 808

3 729 697

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 464

2 486 465

2 486 465

2 486 463

31 080 808

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

5 000 000

2 500 000

2 500 000

5 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

36 080 808

3 729 697

2 486 465

4 986 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

2 486 465

4 986 464

2 486 465

2 486 465

2 486 463

36 080 808

Finanszírozási bevételek

30 022 630

2 777 602

2 795 002

1 795 000

2 795 002

2 795 002

2 795 002

2 795 000

2 795 002

295 003

2 795 004

2 795 001

2 795 009

30 022 630

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 103 438

6 507 299

5 281 467

6 781 465

5 281 467

5 281 467

5 281 467

5 281 465

5 281 467

5 281 467

5 281 469

5 281 466

5 281 472

66 103 438

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

18 867 508

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 292

1 572 294

1 572 293

1 572 293

18 867 508

Munkaadót terhelő járulékok

2 452 508

204 376

204 376

204 374

204 376

204 376

204 376

204 374

204 376

204 376

204 376

204 376

204 376

2 452 508

Dologi kiadások

16 085 650

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 471

1 340 469

1 340 471

16 085 650

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 015 000

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 583

584 587

7 015 000

Egyéb működési célú kiadások

18 956 940

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

1 579 745

18 956 940

Beruházások

1 500 000

Felújítások

1 500 000

1 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

64 877 606

5 281 467

5 281 467

6 781 465

5 281 467

5 281 467

5 281 467

5 281 465

5 281 467

5 281 467

5 281 469

5 281 466

5 281 472

64 877 607

Finanszírozási kiadások

1 225 832

1 225 832

1 225 832

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 103 438

6 507 299

5 281 467

6 781 465

5 281 467

5 281 467

5 281 467

5 281 465

5 281 467

5 281 467

5 281 469

5 281 466

5 281 472

66 103 438

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Illocska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

1

Helyi adók

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

45 000 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

0

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

45 000 000

9

Saját bevételek 50 %-a

2 500 000

2 500 000

2 750 000

2 750 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

22 500 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2 500 000

2 500 000

2 750 000

2 750 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

22 500 000

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

50 000

3

Alapítványok támogatása

50 000

4

5

ÁH-n belüli támogatások

-

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

50 000

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0