Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2023. 01. 24

Kislippó Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2023.01.24.

Kislippó Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet alkalmazásával, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. A helyi közművelődés

1. § A lakosság önművelés céljából lakóhelyén bekapcsolódjon kulturális tevékenységekbe és megismerhesse a kulturális értékeket, különösen

a) megismerkedjen a település történetével, a hagyományokkal, normákkal;

b) a település népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési irányok fontosak számára, részt vegyen a közösségi életének fejlesztésében és a közös jövőkép megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt vehessen igénybe;

c) lakóhelyén szakmai segítséget vegyen igénybe az önfejlesztéshez, az önműveléshez, a közös értékek kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a tevékenységek színvonalának biztosításához.

d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret (a továbbiakban: közösségi színtér), szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

2. A rendelet célja

2. § (1) A rendelet célja, hogy Kislippó község polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat az általa fenntartott közösségi színtereken biztosítja a település lakosságának a közösségi színterek tárgyi és szakmai feltételeit az 1. §-ban megfogalmazottakon túl annak érdekében, hogy az itt élők öntevékenyen gyarapíthassák műveltségüket, fejlesszék képességeiket és készségeiket, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék.

3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet területi hatálya Kislippó Községi Önkormányzat közigazgatási területe.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Kislippó település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyre,

b) az Önkormányzatra és szerveire,

c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közösségi színterekre,

d) minden intézményre és azok fenntartójára, működtetőjére, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó jogi személyre, feladatellátást végzőkre

e) és a közművelődési alapszolgáltatást, közösségi színteret igénybe vevő természetes és jogi személyekre.

4. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és ellátásuk szervezeti keretei

4. § (1) A települési önkormányzat közművelődési feladatai közművelődési alapszolgáltatás megszervezése keretében

a) segíti művelődő közösségek létrejöttét, azok működését szakmai és anyagi téren támogatja, önfejlődésüket elősegíti, tevékenységükhöz helyszínt biztosít, bemutatkozási lehetőségeket teremt,

b) segíti a gyermekek, az ifjúság és az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,

c) elősegíti a közösségi és társadalmi részvétel fejlődését,

d) lehetőséget és feltételeket biztosít a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez,

e) lehetőségeihez mérten csökkenti a hátrányos helyzetű kulturális elesettséget,

f) biztosítja a közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit,

g) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel és a település szellemi és kulturális örökségével kapcsolatos csoportok, szakkörök, klubok létrehozását, ezirányú működésükhöz lehetőségéhez mérten támogatást nyújt,

h) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában,

i) a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

j) biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatit (mozgókönyvtár).

k) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével szervezi az állami, nemzeti, társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

(2) Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását és további feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretek közt végzi:

a) az önkormányzat közösségi színterei útján

b) közművelődési megállapodás útján.

5. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít Kislippó Kossuth u. 70. szám alatti Faluház épületében,

(2) A Kossuth u. 70. szám alatt található FALUHÁZ, mint közösségi színtér infrastrukturális ellátása:

a) 1 db önálló bejárattal rendelkező 176 nm nagyterem színpadrésszel,

b) 1 db önálló bejárattal rendelkező 48 nm kisterem.

c) 1 db önálló bejárattal rendelkező 20 nm konyha

d) 1 db önálló bejárattal rendelkező 16 nm iroda/teakonyha

e) 1 db vizes blokk, férfi és női mosdóval

f) 1 db előtér

g) 1 db külön bejárattal rendelkező 46 nm könyvtár és teleház

h) 1 db külön bejárattal rendelkező ifjúsági klubterem 27 nm

i) 1 db külön bejárattal rendelkező orvosi rendelő + váró 31 nm

j) 1 db külön bejárattal rendelkező polgármesteri hivatal 21 nm

(3)1 A (2) bekezdésben felsorolt közösségi színterek felszereltségét a jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közösségi színtér személyi feltételeinek biztosítása érdekében az Önkormányzat a közösségi színtér működtetéséhez megfelelő számú és végzettségű szakembert foglalkoztat.

5. Közművelődési alapszolgáltatások üzemeltetése

6. §2 (1) Közösségi színterek nyitvatartási ideje:

a) A Kossuth u. 70. sz. alatti közösségi színtér termei és kapcsolódó helyiségei a programokhoz kapcsolódóan igény szerint használhatóak, előzetes bejelentés mellett.

b) A termek előzetes egyeztetés és írásbeli kérelem mellett foglalhatók le családi- és egyéb rendezvények tartására.

c) A rendezvényterem használati szabályzatát a jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező 2. melléklete tartalmazza. A felsorolt közösségi színtér házirendjét a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A könyvtár és teleház nyitvatartási ideje: Hétfő-kedd-szerda-péntek-szombat 1600 -2000 óráig.

7. § (1) A közművelődés finanszírozása és forrásai:

a) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait részben

aa) központi költségvetési támogatásból (állami normatíva)

ab) saját forrásból (saját bevételeiből)

ac) pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő vagy célzott támogatással, hazai vagy európai uniós valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatásokkal finanszírozza.

(2)3 Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet (Partner). A Partner a közművelődési alapszolgáltatás forrásait kiegészíti gazdálkodásában keletkező saját bevétellel, elkülönített állami pénzalapból pályázati úton elnyerhető célzott támogatással, hazai vagy európai uniós valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatásokkal. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását, színterek karbantartását, fejlesztését segítő pályázatok elnyeréséhez költségvetéséből önrészt biztosít, Partner számára önrészhez forrást adhat át, melyet éves költségvetési rendeletében határoz meg.

(3)4

8. § A közösségi színterek, a közművelődési intézmény bérleti és használati díjairól az 1. melléklet rendelkezik.

6. Közművelődési alapfeladatok ellátásában kialakított együttműködések

9. §5 (1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködnek:

a) Kislippó Lakóiért Egyesület

b) Csorba Győző Megyei Könyvtár

ba) Könyvtári szakterületen – könyvtári rendszer fenntartása, könyvtári programszervezés,

bb) közművelődési szakterületen – kulturális és közösségi programszervezés.

7. Közművelődési alapfeladatok ellátásának szakmai tartalma

10. § (1) A feladatellátó, beleértve a 9. §. szerinti együttműködő partnert is, az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév február 15-ig, mely a rendelet függelékét képezi.

(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

a) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei bevonásával készíti elő.

8. A közművelődési tevékenység irányítása ellenőrzése és képviselete

11. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

12. § Az önkormányzat a közösségi színterek működésének törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közösségi színterek szakmai ellenőrzését a szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.

III. Záró rendelkezések

11. § E rendeletet Kislippó Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján fogadta el.

12. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és jelen rendelet hatálybalépésével a közművelődésről szóló 7/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

13. § A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben és a központi rendelettárban közzéteszi.

1. melléklet a 4/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelethez6

Kislippó település közösségi színtereinek használati- és bérleti díjairól

1. Faluház Nagyterem bérleti díja 2500.- Ft/óra

2. Faluház Kisterem bérleti díja 2500.- Ft/óra

3. Az önkormányzat a település civil szervezetei és lakossága átlal tartott rendezvények esetén ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét azzal a feltétellel, hogy a civil szervezet, vagy kislippói lakos magánszemély (rendezvény szervezője) a rendezvény időtartama alatt használt földgáz költségét az aktuális havi földgáz számlán feltüntetett m3 ár és elhasznált mennyiség (m3) függvényében az önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. A pontos fogyasztás megállapítása érdekében a teremhasználat megkezdésekor/rendezvényterem átadásakor (ideértve a rendezvény előkészületeit is) és a rendezvény végén/rendezvényterem visszaadásakor (beleértve a rendezvényt követő elpakolást is) a gáz fogyasztást a földgáz mérőóra alapján az önkormányzat megbízott dolgozójának jelenlétében dokumentálni kell (felírni, fényképezni, stb.).

4. Egyéb, nem helyi szervezetek és nem helyi lakosok esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.

5. Nagyterem és kisterem bérléséhez kapcsolódó kaució összege: 10 000 Ft

2. melléklet

Kislippó település közösségi színtér használati szabályzata
Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete a község közművelődési közösségi színtereinek használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.
Ennek megfelelően a Kislippó, Kossuth u. 70. sz. alatt található Faluház szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.
A közösségi színtér neve: FALUHÁZ
Székhelye: 7775 Kislippó, Kossuth u. 70.
Fenntartója: Kislippó Községi Önkormányzat
Működési területe Kislippó község közigazgatási területe
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
Működtetője: Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása

1. Az Faluház tiszteletben tartja és szolgálja

- az állampolgárok, a település lakói művelődéshez és szórakozáshoz való jogát
- a fenntartó által a közművelődési feladatokról szóló 4/2020. (V.11.) PM rendeletben foglaltakat,
- a település lakóinak kulturális, szabadidős igényeit.
A Faluházban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.

1. Kötelezettségéből fakadóan mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (3. melléklet) betartásával, előzetes bejelentés mellett vehetik igénybe. Az Faluházban egyidejűleg 160 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt. A nagyteremben mindösszesen 130 fő tartózkodhat egyidejűleg.

2. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 14 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell egyeztetni és szabad kapacitás esetén a polgármester jóváhagyásával lefoglalni.

Az Faluház az állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével, foglalási sorrendben a polgármester dönt.

3. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét vasárnap, és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve, ha az az önkormányzat és a vele együttműködő - rendeletben feltüntetett – szervezetek saját szervezésű rendezvényeit nem akadályozza, illetve a polgármester egyedi döntése alapján erre lehetőség van.

1. Az önkormányzat a település civil szervezetei és lakossága részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.

1. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a Ház berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani az Faluház házirendjét.

II. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások, a Faluház ingyenes használatára jogosult civil szerveződések, szervezetek:

a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények

b) a település civil szervezetei működésének, rendezvényeinek biztosítása

c) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok (pl. Játszóház, stb.). E csoportok – vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében – előzetes egyeztetés alapján (a szabad helyiség-kapacitás terhére) jogosultak a Faluház helyiségeinek díjmentes használatára

d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései

e) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat, mint kulturális alapfeladatként ellátni köteles

f) a település lakossága részére (előzetes bejelentés és polgármester jóváhagyása szükséges)

2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.
A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.
Bérleti szerződést csak személyazonosságának igazolása után nagykorú személy ill. szervezet képviselője köthet a polgármesterrel.

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére

b) kislippói lakcímmel nem rendelkező pár részére esküvő, eljegyzés, családi, baráti összejövetelek céljára történő igénybevétel, illetve egyéb, nem kislippói lakcímmel rendelkező magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartására

c) a nem önkormányzati és nem kislippói szervezetek és magánszemélyek zenés, táncos, kulturális rendezvényei

III. A szabad helyiség-kapacitás bérbeadásának általános elvei

a) A Faluház helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak – szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.
b) A helyiségek szabad terem-kapacitása: a Faluház kulturális alapfeladati ellátásához szükséges teremkapacitáson felüli; művészeti csoportok, továbbá (ingyenes helyiség-használattal támogatott) szakkörök, szervezetek és csoportok működésének – éves programtervben eleve rögzített - helyiség-igényét meghaladó (kihasználatlan) terem-kapacitás, mely - az a.) pontban rögzített célokra - hasznosítható.
c) Az Faluház termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó engedélyével adhatóak ki.
d) Az éves programterv tervezetének tárgyalásakor a polgármester javaslatot tesz a bérleti díj következő évben érvényesíteni kívánt mértékére is – melyről a Képviselő-testület dönt
e) A község lakossága a Faluház termeit előre egyeztetve, a képviselő-testület által jóváhagyott programtervhez igazodva, meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva, s a Házirend betartása mellett használhatja. Az intézmény helyiségei nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak – de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a polgármesterhez kell fordulni.
f) A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:

1. önkormányzati rendezvények (testületi ülés, falugyűlés, közmeghallgatás, helyi nemzetiségi önkormányzatok ülései, továbbá esküvők céljára tartalékolt időpontok)

2. az Faluház állandó rendezvényei

3. civil szervezetek összejövetelei (az e Szabályzat korábbi részében rögzített feltételekkel ill. a Polgármester írásos engedélyével ingyenesen.

g) Az ingyenes használatának joga akkor illeti meg a kislippói lakosokat és a helyi szervezeteket, amennyiben rendezvényük nem üzleti célú, illetve annak bevétele kulturális, közösségi célt szolgál.

IV. A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

A Faluház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése jelen szabályzat 1. sz. függelékében található szerződésminta alapján a polgármester által kijelölt dolgozó feladata.
A bérleti szerződés tartalma

a) megállapodó felek adatai

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése

c) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése

d) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása

e) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel

f) a Faluház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése

g) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 4/2020. (V.11.) PM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert folyamatosan tájékoztatni kell
A bérleti díj képzésének rendje:
A nagyterem egész napos bérbevétele esetén a bérleti díjon felül kauciót kell fizetni – mely a rendezvény után visszafizetésre kerül, amennyiben az FALUHÁZ anyagi kárt nem szenved. (Anyagi kár esetén az arról készítendő jegyzőkönyvben rögzíteni kell a kár mértékét – a befizetett kaució terhére a bérlőre hárítva a helyreállítás költségeit.)
A bérbeadás rendje
A bérbeadást szerződésbe kell foglalni; a bérleti szerződések előkészítéséről a polgármester által kijelölt személy gondoskodik.
A bérleti díjat a Bérlő készpénzben a Nagyharsányi KÖH Magyarbólyi Kirendeltségén (7775 Magyarbóly, Vasút u. 15.) fizeti be Illocska Önkormányzatának pénztárába.
Az egyéb szolgáltatás iránti megrendeléseket (amennyiben azokat a Faluház képes kielégíteni) a bérleti szerződésben kell rögzíteni.

V. Egyéb rendelkezések

1. A Faluház híradástechnikai, hangtechnikai és egyéb eszközei elzárva tartandók. A Házat igénybevevő csoportok kérésére ezek rendelkezésre állnak. Használatukért a csoport vezetője a felelős. A program végeztével a használó köteles az Faluház munkatársainak ezeket leadni.

2. A Faluház Teleházában rendelkezésre álló személyi számítógépeket a Teleház nyitvatartási idejében lehet használni.

3. A Faluházban a programok idején bekövetkező károkozás, tűzeset esetén azonnal értesíteni kell a polgármestert (szükség esetén a tűzoltókat, rendőrséget). Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, a felelősöket a jegyzőkönyvben meg kell nevezni.

3. melléklet

Közösségi színterek használatára vonatkozó HÁZIREND

1. A faluházat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, a kulcsok átadásával és teljes körű felelősség vállalásával történhet.

2. A faluház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

3. A faluház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

4. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállalunk.

5. A faluház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

6. Az épületben szemetelni tilos.

7. Az épületben dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely a belső udvaron található.

8. A faluház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

9. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.

10. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével- nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.

11. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a polgármester engedélyével rakhatók ki.

12. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.

13. A polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.

14. A faluház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a polgármestert, vagy az alpolgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a faluház épületét, eszközeit, berendezéseit.

15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

4. melléklet

Faluház, mint közösségi színtér felszereltsége

(Kislippó, Kossuth u. 70.)

Asztal 20 db
Szék 80 db
Hangfal 2 db
Erősítő 1 db
Projektor 1 db
Asztali számítógép 4 db
Nyomtató 2 db
Hűtő 2 db
TV 1 db
CD lejátszó 1 db
Műanyag szék 40 db
100 főre teríték
1

Az 5. § (3) bekezdése a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (3) bekezdését a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 9. § a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.