Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 24- 2023. 01. 25

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.24.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet alkalmazásával, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján az alábbi módosításokat rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben felsorolt közösségi színterek felszereltségét a jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező 4. melléklet tartalmazza.”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Közösségi színterek nyitvatartási ideje:

a) A Kossuth u. 70. sz. alatti közösségi színtér termei és kapcsolódó helyiségei a programokhoz kapcsolódóan igény szerint használhatóak, előzetes bejelentés mellett.

b) A termek előzetes egyeztetés és írásbeli kérelem mellett foglalhatók le családi- és egyéb rendezvények tartására.

c) A rendezvényterem használati szabályzatát a jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező 2. melléklete tartalmazza. A felsorolt közösségi színtér házirendjét a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A könyvtár és teleház nyitvatartási ideje: Hétfő-kedd-szerda-péntek-szombat 1600 -2000 óráig.

3. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet (Partner). A Partner a közművelődési alapszolgáltatás forrásait kiegészíti gazdálkodásában keletkező saját bevétellel, elkülönített állami pénzalapból pályázati úton elnyerhető célzott támogatással, hazai vagy európai uniós valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatásokkal. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását, színterek karbantartását, fejlesztését segítő pályázatok elnyeréséhez költségvetéséből önrészt biztosít, Partner számára önrészhez forrást adhat át, melyet éves költségvetési rendeletében határoz meg.”

4. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködnek:

a) Kislippó Lakóiért Egyesület

b) Csorba Győző Megyei Könyvtár

ba) Könyvtári szakterületen – könyvtári rendszer fenntartása, könyvtári programszervezés,

bb) közművelődési szakterületen – kulturális és közösségi programszervezés.”

5. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelet

a) „I. Bevezetés” címe,

b) „II. Általános rendelkezések” címe,

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

Kislippó település közösségi színtereinek használati- és bérleti díjairól

1. Faluház Nagyterem bérleti díja 2500.- Ft/óra

2. Faluház Kisterem bérleti díja 2500.- Ft/óra

3. Az önkormányzat a település civil szervezetei és lakossága átlal tartott rendezvények esetén ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét azzal a feltétellel, hogy a civil szervezet, vagy kislippói lakos magánszemély (rendezvény szervezője) a rendezvény időtartama alatt használt földgáz költségét az aktuális havi földgáz számlán feltüntetett m3 ár és elhasznált mennyiség (m3) függvényében az önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. A pontos fogyasztás megállapítása érdekében a teremhasználat megkezdésekor/rendezvényterem átadásakor (ideértve a rendezvény előkészületeit is) és a rendezvény végén/rendezvényterem visszaadásakor (beleértve a rendezvényt követő elpakolást is) a gáz fogyasztást a földgáz mérőóra alapján az önkormányzat megbízott dolgozójának jelenlétében dokumentálni kell (felírni, fényképezni, stb.).

4. Egyéb, nem helyi szervezetek és nem helyi lakosok esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.

5. Nagyterem és kisterem bérléséhez kapcsolódó kaució összege: 10 000 Ft”