Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.01.

Kislippó Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület működésének részletes szabályait az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kislippó Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület működésének részletes szabályait az alábbiak szerint határozza meg:”

2. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) II. Fejezetében és egyéb törvényekben meghatározott helyi közügyek és helyben biztosítható közfeladatok ellátásának biztosítása.”

3. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása és e két tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök vezeti és hívja össze az ülést.”

4. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, vagy akadályoztatása esetén helyettesítésre jogosult alpolgármester, tartós akadályoztatásuk, valamint e két tisztség egyidejű betöltetlensége esetén pedig a korelnök vezeti. A határozatképesség folyamatos meglétének figyelemmel kísérésében a jegyző vagy aljegyző segíti a polgármestert az ülés vezetése során.”

5. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyharsány, Kisharsány, Nagytótfalu, Egyházasharaszti, Old, Márok, Magyarbóly, Illocska, Lapáncsa, Kislippó, Túrony, Csarnóta, Szava, Márfa és Kásád községek képviselő-testületei közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. § alapján, melynek elsődleges célja az, hogy valamennyi társtelepülésen biztosítva legyen az önkormányzati működés feltételrendszere, az állampolgárok lehetőleg azonos szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.”

6. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 49. alcíme a következő 62. §-sal egészül ki:

„62. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

7. § Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 63. §-a.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.