Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 19- 2024. 04. 24

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.19.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 35.753.541 .- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 35.753.541.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 69.622.701.- forint, melyből a személyi juttatások 12.095.200.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.586.376.- forint, a dologi kiadások 31.313.680.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 23.427.445.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 34.459.547.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 34.459.547.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 34.459.547.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 590.387.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kislippó Községi Önkormányzat

Kislippó, Kossuth u. 70

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 578 988

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 240 625

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

593 928

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

16 500 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

150 000

Működési bevételek

570 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 459 547

Maradvány igénybevétele összesen

34 459 547

70 213 088

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 050 000

Normatív jutalmak

Egyéb sajátos juttatások

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 300 000

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

Személyi juttatások összesen

12 095 200

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 150 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 650 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

Közüzemi díjak

10 200 000

Vásárolt élelmezés

1 300 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 979 000

Szolgáltatási kiadások

18 979 000

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 414 680

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 414 680

Dologi kiadások összesen

31 313 680

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

916 568

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

Tartalékok

22 360 877

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

590 387

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

70 213 088

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

35 753 541

2

Működési költségvetési kiadás

47 261 824

3

Müködési többlet/hiány

34 459 547

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

22 360 877

8

Finanszírozási kiadás

590 387

9

Összesen

35 753 541

70 213 088

0

34 459 547

10

Finanszírozás belső forrásból

34 459 547

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

34 459 547

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Sporteszközök beszerzése

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

Személyi juttatások

12 095 200

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 586 376

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

31 313 680

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

16 500 000

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

570 000

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

0

0

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

0

0

Finanszírozási bevételek

34 459 547

Finanszírozási kiadások

590 387

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 213 088

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 213 088

0

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

18 089 613

593 928

18 683 541

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

1 795 200

233 376

2 028 576

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 803 200

494 416

24 443 680

966 568

29 707 864

570 000

570 000

4

Közművelődés

1 511 600

210 508

3 700 000

5 422 108

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 200 000

1 200 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 985 200

648 076

3 170 000

8 803 276

0

9

Tartalék

22 360 877

22 360 877

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

16 500 000

16 500 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

590 387

590 387

34 459 547

34 459 547

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

12 095 200

1 586 376

53 674 557

2 166 568

0

590 387

70 113 088

18 089 613

570 000

16 500 000

593 928

34 459 547

70 213 088

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

100 000

0

100 000

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

12 095 200

1 586 376

53 674 557

2 266 568

0

590 387

70 213 088

18 089 613

570 000

16 500 000

593 928

34 459 547

70 213 088

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

18 089 613

2 170 754

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

1 447 169

18 089 613

Műk.tám. államháztartáson belülről

593 928

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

593 928

Vagyoni típusú adók

1 500 000

750 000

750 000

1 500 000

Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

7 500 000

7 500 000

15 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

570 000

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

47 500

570 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

35 753 541

2 267 748

1 544 163

9 794 163

1 544 163

1 544 163

1 544 163

1 544 163

1 544 163

9 794 163

1 544 163

1 544 163

1 544 163

35 753 541

Finanszírozási bevételek

34 459 547

4 124 531

4 257 734

4 257 728

4 257 728

4 257 728

4 257 728

4 257 728

4 257 728

530 914

34 459 547

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 213 088

6 392 279

5 801 897

9 794 163

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

9 794 163

5 801 891

2 075 077

1 544 163

70 213 088

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

12 095 200

1 007 933

1 007 937

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

1 007 933

12 095 200

Munkaadót terhelő járulékok

1 586 376

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

132 198

1 586 376

Dologi kiadások

31 313 680

2 609 473

2 609 475

2 609 475

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

2 609 473

31 313 680

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

23 427 445

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

1 952 287

23 427 444

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

69 622 701

5 801 892

5 801 897

5 801 893

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

69 622 701

Finanszírozási kiadások

590 387

590 387

590 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 213 088

6 392 279

5 801 897

5 801 893

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

5 801 891

70 213 088

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

1

Helyi adók

16 500 000

18 150 000

19 965 000

21 961 500

24 157 650

26 573 415

29 230 757

32 153 832

188 692 154

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

570 000

627 000

689 700

758 670

834 537

917 991

1 009 790

1 110 769

6 518 456

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

17 070 000

18 777 000

20 654 700

22 720 170

24 992 187

27 491 406

30 240 546

33 264 601

195 210 610

9

Saját bevételek 50 %-a

8 535 000

9 388 500

10 327 350

11 360 085

12 496 094

13 745 703

15 120 273

16 632 300

97 605 305

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

8 535 000

9 388 500

10 327 350

11 360 085

12 496 094

13 745 703

15 120 273

16 632 300

97 605 305

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

100 000

3

Alapítványok támogatása

100 000

4

5

ÁH-n belüli támogatások

916 568

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

614 648

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

614 648

8

9

Társulások működési célú támogatása

301 920

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

301 920

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

1 318 488

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0