Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 26

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.04.26.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

(2) Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi tárgyévi bevételi főösszegét 94.362.608 Ft összegben állapítja meg, melyből a

a) a költségvetési bevétel 52.806.053 Ft

b) a finanszírozási bevétel 41.556.555 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi tárgyévi kiadási főösszegét 60.626.646 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) költségvetési kiadás 60.036.259 Ft, ebből a

aa) személyi jellegű kiadásokat 14.026.957 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.661.398 Ft

ac) dologi jellegű kiadásokat 17.117.304 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 955.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.148.124 Ft

af) beruházások kiadását 13.790.098 Ft

ag) felújítások kiadását 11.337.378 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft

b) a finanszírozási kiadás összegét 590.387 Ft- ban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 248.455.971 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 293.885.212 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

4. Záró pénzkészlet és maradvány

5. § A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 34.326.091 forintban, maradványát 34.459.547 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kislippó Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kislippó Községi Önkormányzat

Kislippó, Kossuth u.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 182 410

8 182 410

8 182 410

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 279 955

5 625 652

5 625 652

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 897 984

2 897 984

Elszámolásból származó bevételek

402 384

402 384

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

19 378 430

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 759 000

7 371 798

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 453 943

26 137 430

26 750 228

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 563 491

8 563 491

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 563 491

8 563 491

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 370 980

1 370 980

1 463 865

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

19 732 117

15 158 268

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 370 980

21 103 097

16 622 133

Egyéb közhatalmi bevételek

22 629

Közhatalmi bevételek

21 370 980

21 103 097

16 644 762

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

559 000

728 176

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

38

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

118 000

119 358

Működési bevételek

0

677 000

847 572

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

52 806 053

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 569 325

41 556 555

41 556 555

Államháztartáson belüli megelőlegezések

723 585

Finanszírozási bevételek összesen

41 569 325

41 556 555

42 280 140

3. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 829 600

11 929 600

11 704 859

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

270 000

270 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

157 414

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 029 600

12 699 600

12 132 273

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

2 088 000

1 894 684

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

2 088 000

1 894 684

Személyi juttatások összesen

12 617 600

14 787 600

14 026 957

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

1 661 398

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

26 087

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 750 000

5 750 000

5 405 602

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 250 000

6 250 000

5 431 689

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

256 973

Kommunikációs szolgáltatások

210 000

310 000

256 973

Közüzemi díjak

800 000

2 800 000

1 683 348

Vásárolt élelmezés

1 100 000

1 704 349

1 370 381

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 308 000

6 308 000

5 197 673

Szolgáltatási kiadások

8 208 000

10 812 349

8 251 402

Kiküldetések kiadásai

220 000

207 799

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

220 000

207 799

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 948 000

3 448 000

2 937 274

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

32 167

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 948 000

3 498 000

2 969 441

Dologi kiadások összesen

14 616 000

21 090 349

17 117 304

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

955 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

955 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

691 035

1 191 035

1 004 124

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

144 000

Tartalékok

48 880 938

6 670 660

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

1 148 124

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

220 000

216 535

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

19 068 402

10 745 133

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 719 089

2 828 430

Beruházások

0

26 007 491

13 790 098

Ingatlanok felújítása

14 450 253

9 010 253

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 447 925

2 327 125

Felújítások

0

23 898 178

11 337 378

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

60 036 259

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

590 387

1 313 972

590 387

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

1 313 972

590 387

4. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Temetői járda készítés

14 667 705

2 106 905

Vegyesbolt felújítása

391 273

391 273

Járda aszfaltozás

8 839 200

8 839 200

Összesen

0

23 898 178

11 337 378

BERUHÁZÁSOK

Notebook

275 000

275 000

Fűnyíró motor

365 000

365 000

Játszótér

14 540 021

2 322 627

Kerti sütő

162 998

162 998

Rendezvénysátor

1 535 000

1 535 000

Rézsűkasza, ágaprító

3 973 509

3 973 509

ISEKI gyüjtőtartály

4 589 983

4 589 983

2 db kerti kiülő

486 000

486 000

Focikapu

79 980

79 980

Összesen

26 007 491

13 790 097

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

49 905 669

25 127 475

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés

8 563 491

8 563 491

Összesen

0

8 563 491

8 563 491

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

8 563 491

8 563 491

5. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

17 453 943

19 378 430

19 378 430

Személyi juttatások

12 617 600

14 787 600

14 026 957

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 759 000

7 371 798

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

1 728 288

1 661 398

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 563 491

8 563 491

Dologi kiadások

14 616 000

21 090 349

17 117 304

Vagyoni típusu adók

1 370 980

1 370 980

1 463 865

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

955 000

Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

19 732 117

15 158 268

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

8 011 695

1 148 124

Egyéb közhatalmi bevételek

22 629

Beruházások

26 007 491

13 790 098

Működési bevételek

677 000

847 572

Felújítások

23 898 178

11 337 378

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

56 481 018

52 806 053

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

96 723 601

60 036 259

Finanszírozási bevételek

41 569 325

41 556 555

41 556 555

Finanszírozási kiadások

590 387

1 313 972

590 387

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573

94 362 608

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

98 037 573

60 626 646

6. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

590 387

590 387

19 378 430

8 563 491

27 941 921

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

16 644 762

16 644 762

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 148 124

1 148 124

41 556 555

41 556 555

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

1 894 684

217 668

3 325

2 115 677

0

6

Közvilágítás

505 334

505 334

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

1 488 617

159 151

8 505 694

22 940 590

33 094 052

781 857

781 857

8

Közművelődés

3 010 630

489 005

2 667 525

79 981

6 247 141

35 704

4 246 999

4 282 703

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 701 490

955 000

3 656 490

0

10

Közfoglalkoztatás

3 234 282

245 827

420 546

3 900 655

3 124 799

3 124 799

11

Köztemető fenntartás és működtetés

72 580

2 106 905

2 179 485

30 000

30 000

12

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

278 729

278 729

0

14

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

9 628 213

1 111 651

15 155 223

2 183 105

25 047 495

590 387

53 716 074

19 378 430

847 561

16 644 762

15 935 289

41 556 555

94 362 597

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

0

0

18

Falugondnoki szolgálat

4 398 744

549 747

1 962 081

6 910 572

11

11

Önként vállalt feladatok összesen:

4 398 744

549 747

1 962 081

0

0

0

6 910 572

0

11

0

0

0

11

Mindösszesen:

14 026 957

1 661 398

17 117 304

2 183 105

25 047 495

590 387

60 626 646

19 378 430

847 572

16 644 762

15 935 289

41 556 555

94 362 608

7. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

94 000

3

ebből: Napfény Alapítvány

17 000

4

Mároki Német Néptánc Egyesület

30 000

5

Országos Egyesület a Mosolyért Kht.

37 000

6

Apránként az Aprókért Kft

10 000

7

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány

8

Társulások támogatása

355 614

9

Siklósi Ügyelet

304 980

10

Mecsek Dráva Önk-i Társulás

50 634

11

Egyéb támogatások

648 510

12

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

13

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

7 475

14

Magyarbóly átadott pénzeszköz pályázatírónak

641 035

15

Háztartások támogatása

50 000

16

Bursa Hungarica

50 000

17

Visszafizetendő támogatás háztartásoknak

18

Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére

19

Működési célú támogatás összesen:

1 148 124

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2022.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. december 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték

Összes bruttó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

2 882 604

2 784 100

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

34 071 043

193 687 988

6 045 652

233 804 683

282 836 619

2 635 387

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

691 526

13 959 762

14 651 288

42 068 005

18 644 039

A/II/3.

Tenyészállatok

A/II/4.

Beruházások, felújítások

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

0

A/III/1.

Tartós részesedések

0

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

34 071 043

0

194 379 514

20 005 414

248 455 971

327 787 228

24 063 526

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

85 915

C/III.

Forintszámlák

34 240 176

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

34 326 091

0

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 248 962

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

9 720 732

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

133 456

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

11 103 150

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

34 071 043

0

194 379 514

20 005 414

293 885 212

327 787 228

24 063 526

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 336 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 282 589

G/IV.

Felhalmozott eredmény

189 167 316

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-5 087 667

G)

SAJÁT TŐKE

289 698 238

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

283 674

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

723 585

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 007 259

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 179 715

FORRÁSOK ÖSSZESEN

293 885 212

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

0

Részesedések összesen

0

10. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

1. Ingatlanok

231 197 853

233 804 683

2. Gépek, berendezések és felszerelések

10 443 781

14 651 288

3. Járművek

4. Beruházások

1 828 840

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

243 470 474

248 455 971

1. Részesedések

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

243 470 474

248 455 971

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

122 455

85 915

3. Forintszámlák

41 354 080

34 240 176

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

41 476 535

34 326 091

1. Költségvetési évben esedékes követelések

1 420 416

1 248 962

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

11 420 264

9 720 732

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80 020

133 456

KÖVETELÉSEK

12 920 700

11 103 150

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

297 867 709

293 885 212

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 336 000

100 336 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 282 589

5 282 589

4. Felhalmozott eredmény

186 499 726

189 167 316

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

2 667 590

-5 087 667

SAJÁT TŐKE

294 785 905

289 698 238

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

151 337

283 674

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

590 387

723 585

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

KÖTELEZETTSÉGEK

741 724

1 007 259

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 340 080

3 179 715

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

297 867 709

293 885 212

11. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány kimutatás

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

41 476 535

Bevételek

95 086 193

Kiadások

60 626 646

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-41 609 991

Záró pénzkészlet

34 326 091

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

52 806 053

Alaptevékenység kiadásai

60 036 259

Finanszírozási bevételek

42 280 140

Finanszírozási kiadások

590 387

2022. évi pénzmaradvány

34 459 547